دانلود پاورپوینت روش های تشخیص استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین و استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به ونکومایسین جهت رشته پزشکی در قالب 31 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


از سالهای 1950سویه های استافیلوكوك با ایجاد بتالاكتاماز توانایی تخریب پنی سیلین را كسب كرده و نسبت به آن مقاوم شدند تا جائیكه امروزه 95% آنها به پنی سیلین مقامند. از سالهای 1960، یك پنی سیلین نیمه صناعی بنام متی سیلین كه نسبت به بتالاكتاماز مقاوم است در درمان بكار گرفته شد ولی مدتی پس از آن، استافیلوكوكهای مقاوم به متی سیلین هم مشاهده گردید.

 

 

 

فهرست مطالب
lactams
Penicillins
Cephalosporins and cephamycins
مکانیسم های مقاومت باکتری ها نسبت به آنتی بیوتیک ها
آنزیم های بتالاکتاماز
Action of a b-lactamase
MRSA
روش های فنوتیپی جهت تعیین MRSA
مقاومت به متی سیلین در کدام گونه های استافیلوکوک بررسی    می گردد؟
چرا سفوکسیتین و اگزاسیلین بجای متی سیلین در تعیین MRSA مورد استفاده قرار می گیرد؟ 
Heterogeneous MRSA
نکاتی در مورد روش های تعیین MRSA
VRSA و VISA
Vancomycin Heteroresistant S. aureus (hVISA)
روش های سنجش حساسیت به ونکومایسین در استافیلوکوکوس اورئوس
مقاومت القایی به کلیندامایسین
مقاومت القایی به کلیندامایسین بروش D  test
و...