دانلود پاورپوینت واکاوی کیفیت گزارشگری مالی و اجتناب مالیاتی در پرتو مالکیت دولتی و ارتباطات سیاسی جهت رشته مدیریت در قالب 15 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


کیفیت گزارشگری مالی : پایه ترین مفاهیم در حسابداری اما محققین در تعریف آن توافق چندانی بایکدیگر ندارند. داوچو و دیچو( 2001) درتعریفی گسترده کیفیت را ازنظر سود ودر قالب ارائه اطلاعات مربوط به عملکرد مالی شرکت جهت تصمیم گیری استفاده کنندگان تعریف نموده اند. سبب سودمندی اطلاعات،اثرگذار به طور مستقیم روی بازارهای سرمایه،در سطح کلان دارای اثرات اقتصادی 

 

 

 

فهرست مطالب
تعریف اجتناب مالیاتی
اجتناب مالیاتی ازدوبعد گسترده محدود
کیفیت گزارشگری مالی 
ارتباطات سیاسی 
مالکیت دولتی 
تاثیر ارتباطات سیاسی بر کیفیت گزارشگری مالی و اجتناب مالیاتی
محققان
تاثیر مالکیت دولتی برکیفیت گزارشگری مالی و اجتناب مالیاتی 
محققان
فرضیه ها و مدل پژوهش
نتایج تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق 
متغیرهایی وابسته 
متغیرهای مستقل 
متغیرهای کنترلی
روش تحقیق و جامعه آماری
نتایج تحقیق
به منظور انجام تحقیقات آتی نیز پیشنهادهای زیر ارائه می گردد: