بخشی از متن پاورپوینت:

درس عروض و قافیه از دروس تخصصی رشته زبان و ادبیات فارسی است که آموختن آن برای شناخت فنون و شگردهای وزن و قافیه ضروری است.

اهداف درس:

1-هدف کلی این کتاب این است که مسأله وزن بطور طبیعی در ذهن دانشجو رسوخ یابد و فنون آن ملکه ذهن شود.
آموختن فنون تقطیع  و دست یافتن به اوزان شعری.
آموزش علم قافیه با شیوه علمی جدید.

 جایگاه درس:

برای دانشجویانی که می خواهند در زمینه ادبیات  تبحر و تخصصی بیابند آموزش عروض و قافیه از واجبات است .شعر فارسی کلامی آهنگین است و عروض علمی است که از آهنگهای متنوع شعر فارسی بحث می کند.

هدفهای رفتاری:

در این کتاب علم عروض با شیوه جدیدی ارائه شده است.
شیوه این کتاب به نحوی است که باید دقیقاً هر مطلبی آموخته شود تا مطلب بعدی فهمیده شود. عروض درس عملی است و با حفظ کردن سرو کار ندارد.
شناخت فنون تقطیع برای دستیابی به وزن.
علم قافیه نیز باید با شیوه ای کاملاً تازه بر اساس علم زبان شناسی آموخته شود.

مقدمه ـ فصل اول

1- شعر فارسي ، كلامي آهنگين است و عروض علمي است كه از آهنگ هاي متنوع شعر فارسي بحث مي كند.

2- تعريف عروض : يكي از انواع علوم ادبي است كه از وزن (آهنگ) شعر بحث مي كند .

3- تعريف وزن : شعر كلامي است مخيل و موزون . وزن نظم و تناسب خاصي است در اصوات شعر.

4-وزن شعر سنتي فارسي وزن كمي است يعني از تناسب و تساوي هجاهاي كوتاه و بلند به وجود مي آيد .