اهداف درس :

اشعار رودكي را به طور صحيح بخوانيد
لغات موجود در اشعار رادقيقا معني كند
آيات واحاديث به كار رفته در اشعار را بداند وتعيين كند
اشعار را به فارسي صحيح معني كند
درباره آرايه هاي لفظي ومعنوي اشعار توضيح بدهد

 

گزیده اشعار رودکی

الف) اشعار غنايي و عاشقانه

ب) اشعار وصفي ازكليله ودمنه

ج) پند و حكمت رباعيها

د) مراثي

ه) حسب حال

و) مدايح

اشعار غنایی و عاشقانه

شكسته سنبل زلف تو مشك سارا را                        

هجر دوست

دلا تا كي ؟                              

شب عاشق

ديدار دوست                                     

الف) اشعار غنایی و عاشقانه

شكسته سنبل زلف تو مشك سارا را

زهــي فـزوده جـمــال تـــو زيـب و آرا را     
                                                                    شكسته سنبل زلـف تـو مشـك سـارا را 

قَسَم بر آن دلِ آهن خورم كه از سختي 
                                                                    هـزار طـــرح نـهاده سـت سنـگِ خـارا را 

 كـه از تــو هيـچ مـروّت طـمع نمـي‌دارم     
                                                                    كه كـس نديده ز سنگين دلان مـدارا را 

هـــزار بــار خـــدا را شـفـيــع مــي‌آرم              
                                                                    ولــي چـه سـود چـو تـونـشنوي خدارا را 

چو رودكـي به غلـامـي اگـر قبـول كنـي          
                                                                   بـه بنـدگـــــي نـپـسـنــدد هـزار دارا را 

زهی فزوده جمال توزیب و آرا را
                                                                   شکسته سنبل زلف تو مشک سارا را