بخشی از متن پاورپوینت

هدف کلی از درس سبک شناسی نثر آشنایی دانشجو با دوره های مختلف سبکی نثرفارسی،انواع نثرومختصات سبکی آن است، به نحوی که دانشجو بتواندپس ازآموختن کل مطالب کتاب،انواع نثر فارسی را به نحو مستدلی مشخص کند و آثارمعروف نثرهردوره را بشناسد. 

فهرست مطالب

فصل اول نثر مرسل (دوره سامانیان)
فصل دوم نثر بینابین
فصل سوم نثر موزون
فصل چهارم عصر سلجوقی، نثرفنی
فصل پنجم نثر ساده و بینابین قرن ششم
فصل ششم دو جریان ادبی در قرن ششم
فصل هفتم ادامه نثر فنی در قرن هفتم
فصل هشتم امتزاج نثر موزون مرسل و فنی در قرن هفتم
فصل نهم هم مرسل هم فنی
فصل دهم اثرات حمله مغول
فصل یازدهم کتب تاریخی ساده قرن هشتم
فصل دوازدهم کتب ادبی و عرفانی قرن هشتم
فصل سیزدهم نثر در قرن نهم (عهد تیموری و شاهرخی)
فصل چهاردهم نثر دوره صفویه  (از قرن دهم تا میانه قرن دوازدهم)
فصل پانزدهم  از میانه قرن دوازدهم تا اواسط قرن چهاردهم (عصر قاجار)
فصل شانزدهم نثر دوره معاصر

مقدمه ای بر دوره های نثر 1

ادوار سبکی از دیدگاه تاریخی(بر حسب توالی قرون):

-نثر مرسل (معادل سبک خراسانی): قرون سوم و چهارم 
و نیمه اول قرن پنجم.
-نثر بینابین: اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم.
-نثر فنی: قرن ششم.

مقدمه ای بر دوره های نثر 2

-نثر مصنوع یا صنعتی: در قرن هفتم.

-نثر صنعتی و ساده: در قرن هشتم.

-نثر ساده: در قرن نهم تا اوایل قرن دهم.

-نثر ساده معیوب:از قرن دهم تا میانه قرن دوازدهم.