بخشی از متن پاورپوینت


هدف همه درسها آنست كه دانشجو بتواند
با آثار ادبي فارسي كه بخش مهمي از ميراث فرهنگي دوران اسلامي- ايراني است و در ساختن هويت فرد ايراني سهمي عمده دارد آشنا شوند
لغات و تركيبات به كار رفته در هر متني را معني كنند
خوانده‌هاي خود را به نثر و زبان امروزي بيان كنند
در صورت نياز و امكان به اصل كتابها و مقاله‌ها مراجعه كنند
به بينندگان آفريننده را
نبيني مرنجان دو بيننده را
ص1- ب 5
توانا بود هر كه دانا بود
زدانش دل پير برنا بود
ص 14 
مينوي مشاغلي چون: رياست كتابخانه ملي – رياست تعليمات عاليه وزارت فرهنگ – رايزني فرهنگ ايران در تركيه – استادي دانشگاه تهران – عضويت پيوسته در فرهنگستان ادب و هنر – مسئوليت علميه – بنياد شاهنامه فردوسي داشته است
تهيه فهرست نسخ خطي فارسي كتابخانه چستربيتي (در دوبلن – ايرلند )از خدمات مهم مينوي در خارج از كشور بود.مينوي ديوان ناصرخسرو را با همكاري دكتر مهدي محقق تصحيح كرده است.
مصنَفات بابا افضل كاشاني را با همكاري دكتر يحيي مهدوي تصحيح و چاپ كرد.
كليله و دمنه - نوروزناه خيام -عيوم الحكمه ابن سينا – سيرت جلال الدين نينكبرني – وقف نامه ربع رشيدي از آثار تصحيح شده اوست.

 

گوش پشت استعاره از آسمان خميده

جزين بي گناهي كه اين گوش پشت 
مرا بر كشيد و به زودي بكشت

باد سرد كنايه از آه كشيدن

نشست از بر رخش رستم چو گرد
پر از خون رخ و لب پر از باد سر

مرگ استعاره مكنيه

شكاريم يكسر همه پيش مرگ
سري زير تاج و سري زير ترگ