دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته صنایع غذایی

مدل سازی كیفیت پخت ماكارونی تحت تأثیر مقدار آرد سویا و اتخاذ دماهای مختلف در فرایندهای اكسترودر و خشك كردن

 
 
 
چکیده:
اسپاگتی از اختلاط آرد گندم و گلوتن و بتاکاروتن و آرد سویا چربی گرفته در 3 سطح 0%، 10% و 20 تحت اتخاذ 3 سطح دمای اکسترودر (35 و 50 درجه سانتی گراد و دمای پایین 55 درجه) تهیه شد و توسط 2 سیستم خشک کن دما بالا (ماکزیمم 90 درجه سانتی گراد برای 6 ساعت) و دما پایین (ماکزیمم 55 درجه برای 18 ساعت) خشک شد.
 
خصوصیات کیفی پخت ماکارونی شامل: وزن پس از پخت و میزان مواد جامد موجود در آب پخت و سفتی بافت پس از پخت و خصوصیات ظاهری قبل و بعد از پخت ارزیابی و اندازه گیری شد. در این تحقیق میزان پروتئین به عنوان یک متغیر مهم و ارزشمند در کیفیت و تغذیه مورد سنجش قرار گرفت. استپاگتی ها پس از تهیه توسط گروه های ارزیاب (پانلیست های آموزش دیده) مورد ارزیابی قرار گرفتند. در ارزیابی حسی ویژگی هایی مانند: چسبندگی، سفتی، قابلیت جویدن، رنگ و طعم ارزیابی شد. به منظور بررسی و بهبود خصوصیات کیفی اثر گزانتان گام در 2 سطح 2/0% و 4/0% مورد ارزیابی قرار گرفت و اثرات آن بر کیفیت پخت ماکارونی پس از اعمال دمای 35 درجه سانتی گراد برای دمای اکسترودر و 55 درجه سانتی گراد برای دمای خشک کردن ارزیابی شد و در نهایت توسط گروه پانلیست آموزش دیده ارزیابی شد. 
 
نتایج نشان داد افرایش میزان آرد سویا در فرمولاسیون باعث سفتی بافت شده و میزان وزن پس از پخت را کاهش می دهد ولی میزان مواد جامد موجود در آب پخت را افزایش داد. با افزایش میزان آرد سویا به 20 % میزان پروتئین از 11% به 7/16% افزایش یافت. با افزایش دمای خشک کردن میزان سفتی بافت پس از پخت افزایش ولی میزان وزن پس از پخت و لعاب  کاهش یافت. با افزایش دمای اکسترودر میزان لعاب و میزان سفتی افزایش داشت ولی میزان وزن پخت کاهش داشت. گزانتان گام باعث بهبود میزان لعاب و وزن پس از پخت شد ولی بر سفتی اثر معنی داری نداشت ولی با ایجاد احساس کاذب قابلیت پذیرش مصرف کننده را در سفتی و قابلیت جویدن افزایش داد.
 
پس از آنالیز آماری و بررسی آماری نتایج فیزیکوشیمیایی و ارزیابی حسی مشخص شد  جهت بالابردن کیفیت پخت و ارزش تغذیه ای دمای اکسترودر 35 درجه سانتیگراد و دمای خشک کردن 55 درجه سانتی گراد و میزان آرد سویا 20% و گزانتان گام 4/0 % بهترین تیمار خواهد بود.
 
 
 
 
کلمات کلیدی:

اسپاگتی

میزان آرد سویا

دمای اکسترودر

دمای خشک کردن

گزانتان گام

خصوصیات کیفی

ماكارونی

 
 
 
 
فهرست:
چکیده..............................................................................................................................1
فصل اول- مقدمه
1-1 هدف...........................................................................................................................2
1-2 مقدمه و تاریخچه.....................................................................................................4
1-3 تاریخچه ماکارونی در ایران.......................................................................................5
1-3-1 میزان مصرف ماکارونی..............................................................................................5
1-4 مروری بر مقالات پیشین...............................................................................................6
 
فصل دوم

2-1 مواد اولیه برای تولید ماکارونی......................................................................................13

2-1-1 ویژگی، ساختار و ترکیب دانه غله و گندم..................................................................13
2-1-2 منشأ غلات..............................................................................................................13
2-1-3 گندم.......................................................................................................................14
2-1-4 گندم مخصوص محصولات خمیری..........................................................................14
2-1-5 گندم مخصوص کیک و شیرینی...............................................................................14
2-1-6 گندم مخصوص نان.................................................................................................14
2-1-7 گندم چند منظوره....................................................................................................15
2-1-8 گندم مخصوص دام و طیور.......................................................................................15
2-1-9 دروم......................................................................................................................15
2-1-10 ساختمان دانه گندم......................................................................................................16
2-1-11 سمولینا و فارینا....................................................................................................17
2-1-12 عوامل موثر در آرد مصرفی برای ماکارونی..............................................................19
2-2 مواد افزودنی در تولید ماکارونی...................................................................................21
2-2-1 تخم مرغ................................................................................................................21
2-2-2 سویا......................................................................................................................21
2-2-2-1 کشت سویا........................................................................................................21
2-2-2-2 فرآورده های سویا................................................................................................25
2-2-2-3 آرد سویا و تولید....................................................................................................25
2-2-2-4 مراحل تهیه ارد سویا...........................................................................................26
2-2-2-5 کاربرد آرد سویا در صنایع غذایی.........................................................................29
2-2-2-6 ارزش سلامتی بخش سویا...................................................................................32
 
فصل سوم

3-1 تکنولوژی تولید............................................................................................................34

3-1-1 تولید مرحله ای..........................................................................................................34
3-1-2 تولید مداوم.............................................................................................................35
3-2 تولید خمیر.................................................................................................................38
3-3 عوامل موثر در اکسترودر................................................................................................38
3-4 خشک کردن..............................................................................................................39
3-4-1 تئوری خشک کردن......................................................................................................40
 
فصل چهارم
4-1 مواد و روشها...............................................................................................................45
4-2 روش تحقیق....................................................................................................................47
4-3 جامعه آماری و نمونه برداری..........................................................................................47
4-4 مقدار نمونه ها............................................................................................................47
4-5 محل اجرا تحقیق.........................................................................................................47
4-6 نحوه اجرای تحقیق........................................................................................................47
4-7 آزمایش ها..................................................................................................................49
4-8 اندازه گیری سفتی بافت.......................................................................................................51
4-9 اندازه گیری رنگ محصول...........................................................................................51
4-10 اندازه گیری خاکستر...................................................................................................52
4-11 اندازه گیری میزان لعاب مواد جامد در آب پخت.........................................................53
4-12 اندازه گیری رطوبت..................................................................................................54
4-13 PH.............................................................................................................................55
4-14 پروتئین....................................................................................................................55
4-15 آزمونهای حسی........................................................................................................58
4-16 آزمونهای آماری.......................................................................................................58
4-17 نتایج آنالیز مواد.........................................................................................................59
 
فصل پنجم

5-1 اثر فاکتورهای میزان آرد سویا- دمای خشک کردن- دمای اکسترودر بر وزن پخت..............64

5-2  "                      "                      "                     "        بر میزان لعاب............65
5-3 "                       "                      "                      "       سفتی ماکارونی...........67
5-4  "                       "                      "                 "      رنگ سنجی a*...........68
5-5  "                       "                      "                 "      رنگ سنجی L*..........68
5-6  "                       "                      "                  "     رنگ سنجی B*..........69
5-7  "                       "                      "                  "     رنگ سنجی a/b*.......69
5-8  "                       "                      "                  "      بر میزان انرژی E ....69        5-9 
         "      بر میزان PH.............69
5-10 "                       "                      "                  "      بر میزان رطوبت........69
5-11 "                       "                      "                  "      بر میزان پروتئین........69
5-12 مدلسازی................................................................................................................70
5-13 نتایج آزمون حسی........................................................................................................73
5-14 بررسی اثر افزودن گزانتان گام به خصوصیات کیفی ماکارونی..........................................76
5-15 نتیجه گیری.............................................................................................................78
 
فصل ششم
پیوست......................................................................................................................................79
 
فصل هفتم
منابع...................................................................................................................................100