دانلود پایان نامه رشته حسابداری – بازرگانی

رویه های حسابداری و حقوق و دستمزد راه آهن جمهوری اسلامی ایران

 
 
مقدمه:
حمل و نقل در گستره جغرافیایی چون شریانهای حیاتی آن محیط است که هر نوع سستی یا عنایت و حمایت از آن اثرات روشن صریح و سریعی در عملکرد فرهنگی اقتصادی انسانی و حیاتی آن منطقه دارد. 
 
اهمیت حمل و نقل در اقتصاد هر کشوری از دو جهت قابل بررسی است . ابتدا از جهت تاثیری که برروی  ساختار فضایی  کشور می گذارد به عبارت دیگر توسعه شبکه حمل و نقل موجب تمرکز فعالیت های اقتصادی در بعضی از مناطق و در نتیجه رشد اقتصادی آن مناطق شده و از طرفی ممکن است باعث رکورد و از بین رفتن مناطقی دیگر (احتمالا روستایی) شود. جهت دوم بررسی اهمیت حمل و نقل در اقتصاد کشور تاثیری است بخش حمل و نقل در سطح کلان برروی کل اقتصاد از نقطه نظر اشتغال تولید سرمایه گذاری و... می گذارد .
 
حمل و نقل همانند کشاورزی و صنعت یكی از بخش های اقتصادی هر کشوری  است که نه تنها به خودی خود اشتغال زا بوده و تولید خدمت می کند بلكه بر توسعه بخش کشاورزی و صنعت هم تاثیر می گذارد به عبارت دیگر همچنان که توسعه شبکه  حمل و نقل بر رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری تاثیر می گذارد رشد و توسعه اقتصادی هر کشور نیز در ایجاد یک سیستم مطلوب شبکه حمل و نقل حائز اهمیت است بنابراین همراه با رشد و توسعه اقتصادی کشور بخش حمل و نقل کشور هم می بایستی رشد نماید در غیر این صورت محدود بودن شبکه حمل و نقل کشور به عنوان یكی از موانع مهم درون زای رشد و توسعه اقتصادی و مبادلات کشور ها  با حجم تولیدات بسط بازرگانی توزیع خدمات و فرآورده های بین مناطق مختلف کشور با خارج از کشور رابطه مستقیم دارد.
 
 
 
کلمات کلیدی:

راه آهن

حمل ونقل

حسابرسی

راه آهن جمهوری اسلامی ایران

 
 
 
فهرست مطالب
تقدیر و تشکر.......................................................................................................................3
تقدیم به ................................................................................................................................4
مقدمه................................................................................................................................... 10

تاریخچه راه آهن از ابتدا تاکنون از بعد تاریخی.................................................................14

تاریخچه راه آهن از بعد اقتصادی........................................................................................21

آرم فعلی..............................................................................................................................26
چند تعریف..........................................................................................................................27
پلهای معروف ایران..............................................................................................................29
اساسنامه شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران(سهامی خاص).....................................29
 
فصل دوم- موضوع شرکت...................................................................................................30
فصل سوم- ارکان شرکت.....................................................................................................31
 
مجمع عمومی..........................................................................................................................31
بازرس(حسابرس)..................................................................................................................38
 
فصل چهارم- سایر مقررات...................................................................................................39

علل تغییر شکل حقوقی راه آهن...........................................................................................39

اهداف شرکت..........................................................................................................................42
مشخصات شرکت....................................................................................................................42
خلاصه اهم رویه های حسابداری............................................................................................42
سرمایه گذاری های بلند مدت................................................................................................45
کار در جریان پیمانهای بلند مدت.......................................................................................45
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان.....................................................................................46
حقوق و دستمزد و نظریه های مربوط به آن.........................................................................46
نظریه های حقوق و دستمزد..................................................................................................46
عمده عوامل نظریه های حقوق و دستمزد.............................................................................46
نظریه عرضه و تقاضا..............................................................................................................47
نظریه قدرت پرداخت.............................................................................................................47
نظریه هزینه زندگی................................................................................................................47
نظریه کارآیی.........................................................................................................................47
قوانین و مقررات دولتی.........................................................................................................47
نظریه های فرهنگی و ارزشی.................................................................................................48
صدور اسناد............................................................................................................................53
نحوه پرداخت حقوق به پرسنل.............................................................................................54
مرخصی استعلاجی برای کارکنان رسمی..............................................................................55
هزینه فوت و ازدواج...............................................................................................................55
هزینه فوت و ازدواج برای ثابت شرکتی و روزمزد.................................................................56
هزینه نقل و مکان...................................................................................................................56
بلیط رایگان............................................................................................................................57
نحوه پرداخت اضافه کار.......................................................................................................57
فصل دوم...............................................................................................................................58

حساب داراییهای جاری..................................................................................................58

بانکها.................................................................................................................................58
تنخواه گردان مامورین خرید..............................................................................................59
بدهکاران کارکنان .................................................................................................................60
بدهکاران قراردادها...............................................................................................................61
پیش پرداختها......................................................................................................................62
پیش پرداخت مالیات بر در آمد............................................................................................62
اسناد جاری اداره کل ..........................................................................................................63
نحوه پرداخت اسناد بانکی....................................................................................................64
نحوه پرداخت اسناد غیر بانکی.............................................................................................64
موجودی کالای در جریان انتقال...........................................................................................71
موجودی کالای در جریان تبدیل..........................................................................................72
دارایی ثابت ..........................................................................................................................73
سپرده های دریافتنی سایر...................................................................................................74
ذخیره استهلاک دارایی ثابت ..............................................................................................74
هزینه های بهره برداری.......................................................................................................75
هزینه های غیر نقدی...........................................................................................................75
حساب بدهی........................................................................................................................77
طبقه فرعی بدهی جاری......................................................................................................77
حساب پرداختنی دیون پرسنلی اداره کل.........................................................................78
حساب پرداختنی کمکهای اعطایی کارکنان......................................................................78
حساب پرداختنی کسور قانونی پیمانکاران.........................................................................79
مالیات پرداختنی...................................................................................................................80
سازمان بازنشستگی کشوری کسور کارکنان........................................................................80
سازمان خدمات درمانی...........................................................................................................82
سازمان تامین اجتماعی بیمه کارکنان ...................................................................................83
حساب بیمه عمر پرداختنی.....................................................................................................84
حساب صندوق پس انداز پرداختنی...................................................................................... 85
اسناد در جریان و هزینه های پرداختنی................................................................................86
بستانکاران سایر.....................................................................................................................88
سپرده های پرداختنی...........................................................................................................88
وام های پرداختنی..................................................................................................................89
سرمایه نقدی..........................................................................................................................90
واسطه مخازن سرمایه جنسی................................................................................................91
حقوق بازنشستگان و موظفین...............................................................................................91
بستانکاران قرار دادها............................................................................................................92
درآمدهای متفرقه...................................................................................................................92
درآمدهای حاصله از قراردادها...............................................................................................93
مفاصا حساب..........................................................................................................................93
ذخیره بازخریدی و مرخصی کارکنان روزمزد......................................................................94
حسابهای انتظامی.................................................................................................................95
حساب انتظامی ضمانت نامه ها(صادره) دریافتنی...............................................................96
حساب انتظامی سایر وثایق صادره دریافتنی.......................................................................96
حساب انتظامی تضمینی اسنادی جمعداران(پرداختنی)......................................................96
حساب انتظامی ضمانت نامه های وارده پرداختنی...............................................................97
حساب انتظامی سایر وثایق دریافتنی...................................................................................98
ضوابط بستن حساب در پایان سال مالی..............................................................................98
شرح فرم تراز حسابهای دفتر کل و نحوه تکمیل اطلاعات..................................................101
منابع و مآخذ.........................................................................................................................104