پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد با عنوان تبلیغ و نگاهی بر آگهی های انیمیشنی در جهان

 
چكیده:
مضمون این پایان نامه، نگاهی بر آگهی های تلویزیونی انیمیشنی در جهان است برای این منظور و تحلیل زیبایی شناختی آگهی ها، پس از نگاهی اجمالی بر مفهوم تبلیغ ، تعریف  و توصیف واژه از جهات گوناگون ،به تاریخچه مختصری از تبلیغات و چگونگی رشد و تكامل آن در جهان تا آگهی های تلویزیونی پرداخته شده استدر فصل دوم برای شناخت بهتر عملكرد آگهی ها و چگونگی برقراری ارتباط با مخاطب، به روانشناسی تبلیغات پرداخته شده  و عناصری چون نظریه های عمده در این زمینه و نقش مغز در عرصه، مورد بررسی قرار گرفته اند سپس در فصل بعدی در مبحث استراتژی تبلیغات، تئوری های مزبور و عملكردشان در ساخت آگهی های تلویزیونی بطور دقیق تر و كاربردی پرداخته شده است؛
 
 به گونه ای كه عناصر و عوامل مؤثر در مراحل مختلف تولید وپخش آگهی مشخص شونددر ادامه و در فصل چهارم به بررسی مراحل تولید، قالب های ساخت آگهی و ارزیابی آن از جهات گوناگون پرداخته شده استفصل پنجم به تبلیغات انیمیشنی اختصاص دارد،‌تا تاثیر هر یك از عوامل و اجزا گفته شده در مورد آگهی انیمیشنی، و نیز در بررسی زیبایی شناختی آن مشخص شود در تمامی این موارد برای ملموس شدن بیشتر مطالب ، از ذكر نمونه های موفق و تأثیر گذار  بهره گرفته شده استدر پایان و در فصل ششم، ایراد و مشكلات تبلیغات و تأثیرات آنها بر جامعه مورد بررسی قرار گرفته است
 
 
واژگان كلیدی:

تبلیغات

انیمیشن

زیبایی شناختی

روانشناسی تبلیغات

آگهی های تلویزیونی

 
 
 
مقدمه
در دنیای نوین امروزی، تقریباً همه ما به شكلی و تا میزانی تحت تأثیر تبلیغات و سایر روش‌های ترویجی هستیم. سازمان‌ها، اعم از دولتی و غیردولتی، تجاری و غیرتجاری آموخته‌اند كه توانایی برقراری ارتباط اثربخش و كارآمد با مخاطبان مقصد، عاملی مهم و حیاتی برای موفقیت و رسیدن به اهداف سازمان است. تبلیغات و دیگر پیام‌های ترویجی به‌منظور اشاعه اندیشه‌ها، فروش محصولات و خدمات، ایجاد تصویری مناسب برای مؤسسات و شركت‌ها، ترویج آرمان‌های فرهنگی و اجتماعی، تقویت پایگاه و ایجاد محبوبیت برای نامزدهای انتخاباتی و دیگر چهره‌های سیاسی و پرداختن به مسائل و معضلات اجتماعی نظیر بحران ایدز و اعتیاد، اطلاع‌رسانی و بسیاری موارد دیگر، به‌كار گرفته می‌شوند تا طرز تفكر، شیوه‌های رفتار، معیارهای ترجیحات فردی و اجتماعی، و بطور كلی ساختار و روش زندگی مردم را هدایت و تنظیم كنند. مخاطبات نیز پرهیز و فراز آثار و نتایج تلاش‌های تبلیغاتی و بازاریابی را بطور فزاینده‌ای دشوار می‌بینند، چرا كه بازاریابان و ارتباط‌گران به شكل مستمر و با استفاده از فنون ارتباطی و تبلیغاتی و در سایة پیشرفت‌های شگفت‌انگیز فناوری اطلاعات و ارتباطات، درصدد حفظ مخاطبان قدیم و شناسایی و جذب مخاطبان جدید هستند.
 
در چنین شرایطی پرداختن به عناصر زیبایی شناختی آگهی تلویزیونی به صورت همه جانبه، وتحقیق و بررسی در مورد عناصر و عوامل موثر در موفقیت و جذابیت یك آگهی ، نقش اصلی را در ساخت آگهی موفق، موثر و با كیفیت ایفا می كنند.این مجموعه بررسی ای اجمالی در این مورد این عناصر، با محوریت آگهی های انیمیشنی است.تحلیل آگهی تلویزیونی از جنبه های تكنیكی و عناصر سمعی و بصری؟ عاملی مهم در این امر است. بریا پی بردن به علت موفقیت و یا ناكامی بسیاری از آگهی های تلویزیونی، بهترین شیوه برای تكرارموفقیت ، یا پرهیز از ناكامی هایی مشابه در ساخت آگهی های جدید است.در پایان ، پس از بررسی تكنیكی، روانشناختی و زیبایی شناختی آگهی های تلویزیونی، به مشكلات و مخالفت های موجود در مورد آگهی ها نیز پرداخته میشود تا وضعیت كنونی تبلیغات تلویزیونی در جهان مشخص شود.
 
 
 
 
                                                                                                               
    فهرست مطالب
مقدمه1
كلیات تحقیق     

فصل اول- تاریخچه و مفهوم تبلیغات

1-1) تعریف و مفهوم تبلیغ

1-2) انواع تبلیغ
1-3) برخی ویژگی های تبلیغات

1-4) تاریخچه تبلیغات

1-5) وضعیت تبلیغات در جهان
 

فصل دوم- روانشناسی تبلیغات

2-1) ویژگی های كالا
2-2) معیار تجزیه و تحلیل تصاویر
2-3) یاد گیری و حافظه 
2-4) برخی شرایط یادگیری
2-5)عادت

2-6) هدف تبلیغات

2-7) وسایل ارتباط جمعی
2-8) چگونه باید گفت؟
2-9) با چه كسی حرف می زنیم؟
2-10)فروش سخت دربرابر نرم: ترسیم خط
2-10-1) چپ مغز ، راست مغز 
2-10-2) آگهی های چپ مغز، سلطه ادراك
2-10-3) مسئله توجه
2-11) مسئله تحریف پیام
2-11-1) یك آگهی خوب چپ مغز از چه چیزی شکل میگیرد؟
2-11-2) چالش های راست مغز: موردی برای احساس
2-11-3) آگهی های مغز كامل
2-12) توسعه آمیخته بازاریابی
2-12-1) محصول
2-12-2) قیمت
2-12-3) مكان
2-12-4) ارتقا
2-13)نگاهی به فرآیند ارتباط
2-13-1)عناصر نه گانه فرآیند ارتباط
2-13-2) مراحل طراحی ارتباط مؤثر
2-13-2-1)تنظیم بودجه ارتقا
2-13-2-1)شناسایی مخاطبان هدف
ارزیابی آگهی
نتیجه گیری
 

فصل سوم- استراتژی تبلیغات

3-1)تصمیم های مهم در تبلیغات
3-1-1)تدوین هدف ها
3-1-1-1) تبلیغات اطلاع رسان

3-1-2) تنظیم بودجه تبلیغات

3-1-4و3) راهبرد تبلیغات 
3-1-5) ارزیابی تبلیغات
3-2) چهار سبك كلی در ساخت آگهی
3-2-1)جدی
3-2-2)طنز
3-2-3) واقعی
3-2-4)غلو شده
3-3)نمودار فرآیند آگهی سازی
3-4)قالب های ساخت آگهی
3-4-1)تصویر محصول
3-4-2)نمایش
3-4-3)طرح مسأله و حل آن
3-4-4)سبك زندگی
3-4-5)گویندگان
3-4-5-1)فروشنده/گوینده
3-4-5-2) كارشناس/گوینده
3-4-5-3)مصرف كننده راضی/گوینده
3-4-5-4)اشخاص مشهور/گوینده
3-4-6) شخصیت های ثابت
3-4-7) تأییدی
3-4-8)تصاویر كوتاه
3-4-9)داستانی
3-4-10)مردم/روایت
3-4-11) هجویه ای
3-4-12)موزیكال
3-4-13)هویت بخشی
3-4-14)نماد گرایی/قیاس
3-5) چند عامل مؤثر در استفاده از قالب ها
3-6) شانزده نكته مهم
3-7) تصویر (شخصیت) نام تجاری (brand image)
3-8)نقش تحقیق و بررسی
3-9)زمان آگهی ها

3-10) قوانین اساسی در ساخت آگهی

3-10-1)نمای افتتاحیه
3-10-2)ساختار در خدمت هدایت توجه بیننده
3-10-3) تركیب صدا و تصویر
3-10-4) عناوین و برهم نمایی
3-11) نكات مهم در تحلیل های پیش از تولید
3-12)خصوصیات آگهی تلویزیونی موفق
3-13)جایی كه باید دنبال شعار فروش گشت
 

فصل چهارم- تولید آگهی تلویزیونی

4-1) از فیلمنامة مصور تا نسخة اولیة نمایش: نظری اجمالی
4-1-1) مرحلة مناقصه
4-1-2) ضوابط
4-1-3) آنچه به استودیوها فرستاده می‌شود
4-1-4) اتحادیه‌ها
4-2)فنون تولید
4-2-1) فیلم زنده
4-2-1)انیمیشن
 

فصل پنجم-آگهی تبلیغاتی انیمیشنی

5-1)تاریخچه ای از انیمیشن و آگهی انیمیشنی

5-2)انیمیشن و تلویزیون

5-3)چرا مردم به آگهی انیمیشنی گرایش دارند؟

5-4)برخی قالب های ساخت آگهی انیمیشنی
5-4-1)تفسیری
5-4-2)گرافیكی
5-5)تكنیك های ساخت انیمیشن و آگهی انیمیشنی
5-5-1)تكنیك های دو بعدی
5-5-1-1)تكنیكCel Animation
5-5-1-2) تكنیك Paper Animation
5-5-1-3) تكنیك Cut Out
5-5-1-4)تكنیك متحركسازی تصاویر ثابت یا Photo Animation
5-5-2)تكنیك های سه بعدی
5-5-2-1)تكنیك Stop motion
5-5-2-2)تكنیك سه بعدی كامپیوتری
5-5-3) شیوه های تركیبی
5-5-4)برخی جلوه های بصری در ساخت آگهی انیمیشن
5-5-4-1)توهّمات بصری
5-5-4-2)تدوین
5-6) متحركسازی، اصول زیبایی شناختی
5-6-1)صدا
5-6-2)افكت های صوتی
5-6-3)موسیقی
5-6-4)ارزش های رنگی و سیاه و سفید
5-6-5)نقش طراح و هنرمند نقاش پسزمینه ها
5-7) نیازهای سازمانهای تبلیغاتی
5-8)برخی دلایل گرایش سفارش دهندگان  سازندگان آگهی ها به استفاده از انیمیشن
5-8-1)اغراق
5-8-2)فانتزی
5-8-3)نمادپردازی
5-8-4)طنز
5-9)انیمیشن آموزشی و اطلاع رسان
5-10)شخصیت های كارتونی
5-11)فیلمنامه نویسی برای تبلیغات انیمیشنی
 

1-1) فصل ششم-تبلیغات، اخلاق، قانون

6-1) قانون و آگهی های تلویزیونی
6-2) چه كسانی بر آگهی‌های تلویزیونی نظارت می‌كنند؟ 
6-2-1) كمیسیون تجارت فدرال
6-2-2) هیئت ملی نظارت بر تبلیغات
6-2-3) شبكه‌های تلویزیونی
6-3) چیزهایی كه گفتنشان ممنوع است
6-3-1) ادعاهای مستقیم
6-4)  قوانین نمایش آگهی
6-5)  ضوابط قالب تأییدی (من بازیگر نیستم، بلكه فردی واقعی‌ام)
6-6) حقوق (بی‌انصافی‌ها)
6-6-1)حقوق مؤلف
6-6-2)حقوق فردی
6-6-3)علائم تجاری
6-7)چهار پرچم قرمز
6-7-1)جدید
6-7-2)رایگان
6-7-3)بهترین
6-7-4)تضمین شده
 

فصل هفتم- ایراد تبلیغات

8-1) آیا تبلیغات می تواند كالای بد را بفروشد؟
8-2) اطلاعات ناكافی
فهرست منابع و مآخذ
ضمیمه
شرح و تصاویر كار عملی
 چكیده لاتین