پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی با عنوان

بررسی رابطه خلاقیت و شوخ طبعی در دانشجویان رشته های فنی –مهندسی دانشگاه آزاد رودهن

 
چکیده:
هدف اساسی این مطالعه ،بررسی رابطه خلاقیت با شوخ طبعی است.بر اساس پژوهش توصیفی از نوع همبستگی پس از اجرای دو تست سنجش خلاقیت عابدی و مقیاس چند بعدی شوخ طبعی (  (mshs برگروه نمونه (90 نفر مرد و 60 نفر زن،از دانشجویان رشته های فنی –مهندسی دانشگاه آزاد رودهن) و تحلیل داده ها با روش ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند گانه ،نتایج نشان میدهد ،میان خلاقیت و شوخ طبعی رابطه معنا دار وجود دارد .در خصوص مولفه های چهار گانه خلاقیت ،دو عامل ابتکار و انعطاف پذیری ،همبستگی مثبت و معنادار با شوخ طبعی دارند .نتایج آزمون آماری نشان می دهد که با افزایش این دو عامل (ابتکار و انعطاف پذیری ) متغیر شوخ طبعی نیز افزایش می یابد.
 
 
کلمات کلیدی:

خلاقیت

شوخ طبعی

رابطه خلاقیت و شوخ طبعی در دانشجویان

 
 
مقدمه 
در دنیای فعال کنونی، خلاقیت عنصر اساسی و سازنده ای است. بی شک یکی از زیبا ترین ویژگیهای انسان قدرت آفرینندگی و خلاقیت اوست. به واسطه ی همین ویژگی است که انسان می تواند اهداف آرمان گرایانه ی خود را پدید آورد و توانایی های خود را شکوفا سازد. از طرفی نیاز روز افزون جوامع به افراد خلاق جهت دستیابی به تکنولوژی برتر ضرورت توسعه ی خلاقیت در میان افراد جوامع را مطرح می سازد. و اینک جامعه ی ما بیش از هر زمان دیگر نیازمند افراد خلاق و نوآور است. به همین دلیل در دهه ی اخیر مطالعات و تحقیقات مربوط به خلاقیت از مهمترین مسائل در قلمرو روان شناسی بوده است. (افروز، 1375).خلاقیت استعداد پیچیده ای است متمایز از هوش و کنش شناختی و متحملا تابع رسیدن افکار، استدلال استقراری ، پاره ای از صفات ادراکی و شخصیت و نیز هوش واگرا در حدی که این هوش تولید گوناگون راه حلها و فراورده ها را مساعد می سازد. (درون و پارو).
 
خلاقیت استعدادی است که ازکودکی آغاز می شود و تا هنگام مرگ ادامه دارد. بسیاری از افراد بر این باورند که خلاقیت جنبه ای ذاتی دارد و برخی افراد با این توانایی به دنیا می آیند، در صورتیکه از مدتها پیش ثابت شده است که خلاقیت و توانایی نوآوری در نوع بشر به اندازه ی حافظه عمومیت دارد ومی توان آن را پرورش داد. بنابراین این سوال پیش می آید که آیا امکان پرورش خلاقیت وجود دارد؟یک مطالعه به وسیله ی ایزن، دوبمن و نویکی (1987) نشان داد که شوخی تفکر خلاق را پرورش می دهد. (ویزوننت، 1988).
 
 
 
 
فهرست مطالب
 
مقدمه 2
بیان مساله 4
هدف پژوهش 5
بیان فرضیه ها 6
متغیر ها 7

تعریف خلاقیت 9

نظریه های خلاقیت 12
نظریه روانکاوی 12
نظریه انسان گرایی 13
نظریه تداعی گرایی 14
نظریه ی گشتالت 14
نظریه نوفرویدیها 14
نظریه رفتار گرایی 15

ویژگیهای افراد خلاق 16

ویژگی های تفکر واگرا 17
نقش نیمکره های مغز در خلاقیت 18
خلاقیت در 4 مرحله شکل می گیرد: 19

عوامل موثر در خلاقیت 20

خلاقیت و هوش 20
خلاقیت و جنس 21
خلاقیت و سن 21
خلاقیت و میزان تحصیلات 21
خلاقیت و خودپنداره 22
خلاقیت و اعتماد به نفس 22
خلاقیت و احترام به خود 23

شوخ طبعی 23

مفهوم شوخی 24
نظریه ناهمخوانی 31
نظریه ی برتری 32
نظریه ی رهایی از تنیدگی 33
نظریه تعامل اجتماعی 34
نظریه ی الوهیت 34

ویژگیهای شوخ طبعان 35

انگیزه های شوخ طبعان 36
ابعاد و انواع شوخی 37
شوخی و شوخ طبعی در میهمانیها: 37

مراحل رشد و تکامل شوخ طبعی 40

مکانیسم شوخی 42
تاثیر شوخی بر سلامت جسم: 43
شوخ طبعی و جنسیت 45

شوخ طبعی و خلاقیت 46

شوخی و استرس: 50
روش تحقیق 60
جامعه ، نمونه و روش نمونه گیری 60
ابزار پژوهش 60
مقیاس چند بعدی شوخ طبعی (MSHS) 60
آزمون سنجش خلاقیت عابدی 64
روش تجزیه و تحلیل آماری 64
برآورد اعتبار پرسشنامه خلاقیت عابدی 64
برآورد اعتبار پرسشنامه شوخ طبعی 65
مقدمه: 67
 توصیف داده ها 67
تحلیل داده ها 74
 تحلیل رگرسیون چندگانه (خلاقیت : 4 مولفه ) 74
بحث 82
مشکلات و محدودیتها 85
پیشنهاد به پژوهشگر بعدی 86
منابع 87