مقاله خواص شیر در سلامت قلب

مقدمه:
در این پژوهش سعی شده که با خواص شیر و لبنیات بیشتر آشنا شویم و فواید گنجاندن آن را در تغذیه روزانه بررسی کنیم زیرا طبق آمارهای معتبر مصرف شیر و فراورده های آن در کشور ما نسبت به کشور های توسعه یافته بسیار پایین است و این باعث بسیاری از مشکلات برای سلامت ما است.و همچنین بررسی خواص شیر در سلامت قلب و فواید آن بر دیگر دستگاههای بدن از دیگر مواردی بود که باعث شد این پژوهش شکل بگیرد.
 
سوال پژوهشی:

1. آیا خوردن شیرباعث تقویت قلب می شود؟

2. آیا مصرف شیرهای پرچرب برای سلامتی قلب مفید است؟

 
هدف پژوهش:
من هدفم از این پژوهش این بود که  کنجکاو شدم که بدانم که شیر چقدر برسلامت قلب تاثیر دارد و دراین تحقیق فهمیدم که چربی شیربرای قلب مضراست. فهمیدم که شیر یکی ازمهمترین منابع کلسیم است شیراکسیر جوانی است وانسان راجوان نگه می دارد ودر رشد بدن، سلامت بافتهای عصبی وخون سازی تاثیرات مهمی دارد.
 
 
کلمات کلیدی:

شیر

سلامت قلب

تاثیر شیر در سلامت قلب

 
 
 
 
فهرست مطالب
مقدمه................................................................................................................8
فصل اول :کلیات................................................................................................9
سوالهای پژوهشی............................................................................................10
هدف پژوهش....................................................................................................11
فرضیه ها:.........................................................................................................12
بیان واژه ها -کلید واژه.....................................................................................13
فصل دوم : ........................................................................................................14
جمع آوری اطلاعات
شیر...................................................................................................................15
ایا شیر باعث بیماری می شود..........................................................................16
با وجود خواص شیر بعضی به آن حساسیت دارند..........................................17
بین نوشیدنیهای رایج مثل نوشابه چه تفاوتی با شیر است ............................................17
مصرف شیر و تاثیرشگرف آن در فرایند رشد  به ویژه در زنان : ....................................19
شیر مانع از اثرات مثبت چای بر قلب می شود.................................................................20
 
فصل سوم : ...................................................................................................23
روش اجرای تحقیق .....................................................................................24
جامعه آماری و ابزار اندازه گیری..................................................................24
 
فصل چهارم : بررسی اطلاعات......................................................................25
فصل پنجم:....................................................................................................36
نتیجه گیری ..................................................................................................37
پیشنهادات ...................................................................................................41
منابع و مآخذ................................................................................................42