روستای حسین اباد  اسلامشهر

مقدمه:
روستای حسین اباد نیز به عنوان یك سكونت گاه روستایی با شاخص ها و خصوصیات شهری در حریم شهرداری اسلامشهر واقع شده است ، از طرف دیگر استقرار در كنار اتوبان تهران- ساوه دسترسی آسان به شبكه های ارتباطی و وجود كانون های پر قدرت جمعیتی نظیر تهران و اسلامشهر در اطراف روستا ، خصیصه های مركزیت ار از این روستا سلب كرده وبدین خاطر روستای حسین اباد فاقد حوزه نفوذ است . فقدان خدمات رفاهی ، آموزشی ، بهداشتی – درمانی در روستا نیز به عنوان یك عامل منفی عمل كرده و خود روستا از نظر خدماتی تحت نفوذ نقاط پرجمعیت قرار گرفته است . در نتیجه روستای حسین آباد از نظر خدمات درمانی ( درمانگاه ) و خدمات فرهنگی و خریدهای عمده متكی به اسلامشهر می‌باشد. با توجه به بررسی های به عمل آمده و مطالعات میدانی روستا فاقد حوزه نفوذ است . بیشترین ارتباط خدماتی روستا به ترتیب با اسلامشهر ( به عنوان مركز بخش و شهرستان ، ده عباس ( به عنوان مركز دهستان » و شهر تهران می‌باشد.
 
 
 
کلمات کلیدی:

توپوگرافی

زمین شناسی

روستای حسین اباد  اسلامشهر

 
فهرست مطالب
مقدمه: 1
وجه تسمیه: 3
جغرافیای طبیعی: 3
موقعیت روستا: 3
آب و هوا: 4
پوشش گیاهی: 6
منابع آب كشاورزی: 7
منابع آب آشامیدنی: 7
زمین شناسی و توپوگرافی: 8
جغرافیای انسانی: 9
جمعیت: 9
الف – ساختار سنی 10
ب- ساختار جنسی 11
اشتغال و بیكاری: 11
دین: 14
اماكن مذهبی و تاریخی: 14
صنعت: 16
نتیجه گیری: 19
منابع و مأخذ: 20