جرایم مشهود در حقوق کیفری ایران و اقدامات خاص آنها

 
 چکیده:
در حقوق جزا جرایم به یک اعتبار به جرایم مشهود و جرایم غیر مشهود تقسیم می‌شوند. قانونگذار بالصراحه تعریف معین و مشخصی از جرایم مشهود نیاورده است و صرفا مصادیقی از جرایم مشهود را آورده است که شاید منظور قانونگذار این بوده که اگر جرمی در حیطع این مصادیق نباشد جز جرایم غیر مشهود است و از نظر قانونگذار ایران، جرم مشهود تنها به جرایمی که بلافاصله پس از وقوع قابل روُیت باشند اطلاق نمی شوند،بلکه جرایم دیگری را نیز در بر می گیرند که اصالتاٌ وماهیتاٌ مشهود نیستند.بنابراین مشهود و غیر مشهود بودن یک جرم فقط به موجب قانون آیین دادرسی کیفری امکان پذیر است. و همچنین قوانین شکلی ایران در مورد جرایم مشهود، آئین رسیدگی سریع و با حداقل تشریفات دادرسی را پذیرفته‌اند که در این مقاله آنها را مورد بررسی قرار میدهیم.
 
 
کلید واژگان:

جرم

جرایم مشهود

ضابطین دادگستری

حقوق کیفری ایران

 
 
مقدمه
1) قبل از ورود به بحث لازم است كه تعریفی از ضابطین دادگستری داشته باشیم ماده 15 قانون آیین دادرسی كیفری در تعریف ضابطین عنوان می دارد:« ضابطین مأمورانی هستند كه تحت تعلیمات و نظارت مقام قضایی در كشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نمایند».
كه نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام دادگستری در این زمینه انجام وظیفه می نمایند .
2) در حقوق جزا جرایم به اقسام مختلفی تقسیم می‌شوند. مبنای هریک از این تقسیمات متفاوت است. در یک نوع تقسیم‌بندی جرایم براساس عنصر مادی و به اعتبار لحظه مشاهده، جرایم به مشهود و غیرمشهود تقسیم می‌گردند. پایه و مبنای جرم مشهود که طریق غیر عادی و فوق‌العاده رسیدگی است ضرورت، فوریت و سرعت می‌باشد و تشریفات با طبع جرم مشهود ناسازگار بوده و نقض غرض محسوب می‏شود.(انصاری، 1380، ص 363‌)
 
 
فهرست مطالب
جرایم مشهود در حقوق کیفری ایران و اقدامات خاص آنها 1
چکیده: 1
کلید واژگان: 1
تعریف فقهی: 2
تعریف لغوی: 2
تعریف حقوقی: 2
4)جرایم مشهود از دیدگاه قانونگذار: 3
1-4) ماده 21 قانون آیین دادرسی كیفری موارد ذیل را بعنوان جرایم مشهود محسوب نموده است : 3
2-4) «جرایم مشهود» در لایحه جدید قانون آئین دادرسی کیفری 3
3-4) جرم مشهود واقعی (موضوعی) 4
4-4) جرم مشهود فرضی ( حكمی) 4
5) مشخصات و ویژگیهای خاص جرایم مشهود: 5
6) اقدامات خاص ضابطان دادگستری مربوط به جرایم مشهود 5
منابع : 6