مقاله ای کامل در مورد بازاریابی

 
مقدمه
برای درک مفهوم بازاریابی ابتدا باید بازاریابی را درک نمود. انجمن بازاریابی آمریکا بازاریابی را این چنین تعریف نموده است : « بازاریابی فرآیند برنامه ریزی و تحقیق یک ایده ،‌قیمت گزاری ، تبلیغات و توزیع کالا ، خدمت و یا عقاید و اندیشه ها است به نحوی که مبادله ای ایجاد نماید که اهداف فردی و سازمانی این مبادله ارضا شود.
 
بازاریابی موارد زیر را در بر می گیرد:
1- تعیین مشتریان بالقوه و شناسایی نیاز و خواسته ی آن ها.
2- طراحی و ساخت و یا ارائه ی کالا و خدمتی که نیاز و خواسته ی آن ها را برآورده سازد.
3- تعیین قیمت مناسب.
4- توزیع کالا و خدمت در زمن و مکانی که برای مشتری مناسب باشد.
5- ایجاد ارتباط با مشتریان و ارائه اطلاعات لازم .
6- بازخورد از مشتریان و ارائه ی خدمات پس از فروش 
 
بازاریابی بین المللی : چارچوب بنیادی بازاریابی بین المللی با بازاریابی داخلی تفاوتی ندارد . به عبارت دیگر شناخت بازار هدف طراحی و ایجاد کالا یا خدمت ، قیمت گذاری ، توزیع و تبلیغات اساس بازاریابی و بازاریابی بین المللی را تشکیل می دهد.
 
 
کلمات کلیدی:

بازاریابی

بازاریابی بین المللی

استراتژی های تبلیغات

 
 
فهرست مطالب
مقدمه 1
بازاریابی بین المللی چیست ؟ 2
سطوح مختلف بازاریابی : 4
بازاریابی جهانی : 5
نظریه های تجارت بین المللی : 7
انواع گروه های بازار 14
سایر جنبه های اقتصادی 16
بازاریابی یک پدیده ی فرهنگی 22
فرهنگ چیست ؟ 22
عوامل موثر بر سازمان دهی بازاریابی بین المللی 28
استراتژی های محصول 34
عوامل موثر بر قیمت گذاری 38
مدیریت ارتباطات 45
استراتژی های تبلیغات بین المللی : 46
استراتژی کنش : 47
انتخاب رسانه : 48