پاورپوینت و ارائه کامل مکان یابی در پروژه‌های زیست‌محیطی

 
مقدمه
در سالهای اخیر مطالعات مکانیابی به عنوان یکی از عناصر کلیدی در موفقیت و بقای توسعه مطرح است. مطالعات مکانیابی هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این میان شناخت هدفها و روشهای حل مسایل مکانیابی، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.انجام مطالعات مکانیابی درست و مناسب، علاوه بر تأثیر اقتصادی بر عملکرد توسعه، اثرات اجتماعی، محیط زیستی، فرهنگی و اقتصادی در منطقه محل احداث خود خواهد داشت.
 
 
کلمات کلیدی:

مکانیابی

روش AHP

مکان یابی شهری

سامانه اطلاعات جغرافیایی

مکان یابی کاربریهای توسعه

مکان یابی در پروژه‌های زیست‌محیطی

 
 
مکانیابی کاربریهای توسعه
توجه به مسئلة مكان یابی برای پیشگیری از بحران های محیط زیستی محتمل و همچنین استفاده شایسته و پایدار از جمیع امكانات پهنة سرزمین، یكی از موضوعات جدیدی است كه در سال های اخیر مورد توجه دولت، و بالاخص سازمان مدیریت و برنامه ریزی و همچنین سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته است.بنابراین مکانیابی عبارت است از تعیین مناسب ترین محل ممکن برای استقرار و اجرای یک طرح یا پروژه یا کارخانه با توجه به شرایط مختلف اقتصادی، اجتماعی ، فنی و زیست محیطی است.  (منوری ،م .1384) مسایل مکانیابی از تنوع بسیار زیادی برخوردارند و در هر یک از آنها، هدفهای ویژهای دنبال میشود. برای دستیابی به هدف هر مسئله، باید از روشی ویژه برای حل آن مسئله استفاده کرد و هنگام مطالعات نیز از درستی اطلاعات مورد استفاده، اطمینان حاصل کرد.
 
 
بنابراین مکانیابی عبارت است از تعیین محلی با رعایت استانداردها و شرایط خاص پروژه
مزایای مکانیابی شهری
با داشتن بانك اطلاعات زمین‌مرجع كامل و بروز از منابع مختلف، امكان مدلسازی و مكان‌یابی با استفاده از لایه‌های اطلاعاتی در محیط  GIS وجود دارد
مكانیابی جهت انتخاب مسیر بهینه توسعه راههای ارتباطی، راه آهن، خطوط انتقال نیرو، نفت و گاز، آب، مخابرات و ...
مكانیابی جهت انتخاب بهترین مكان جهت تآسیسات مهم آب، گاز، برق، مخابرات و تاسیس كارخانجات
مكانیابی جهت مشخص نمودن دفن زباله و مدیریت پسماند
مكانیابی جهت مناطق با قابلیت توسعه شهری
مدلسازی و پتانسیل‌یابی مواد معدنی 
 
 
 
 
فهرست مطالب
مکانیابی کاربریهای توسعه
مزایای مکانیابی شهری
مزایای سامانه اطلاعات جغرافیاییGIS در مکان‌یابی
مدلسازی و مكانیابی در پروژه‌های مختلف (Site Selection)
اساس انجام مكانیابی در پروژه‌های مختلف
انواع مدلهای تلفیق اطلاعات برای مكان یابی اراضی
مکانیابی مکان دفن زباله
 
برای انتخاب یك مكان مناسب به منظور دفن اصولی زباله های شهری،لایه های اطلاعاتی ذیل بایستی جمع آوری شوند و وارد محیط GIS  شوند: 
 
معمولاً برای تهیه نقشه‌های موضوعی رقومی‌ مراحل ذیل مورد نیاز می‌باشد : 
(1) اسكن‌نمودن نقشه‌های اولیه موجود؛ 
(2) برگرداندن نقشه‌های زمینی اسکن شده به مختصات زمین؛ 
(3) رقومی‌نمودن نقشه‌ها و در نتیجه تولید نقشه‌های موضوعی رقومی‌ برای هر یك از عوامل تاثیرگذار در مكان‌یابی؛ 
(4) قراردادن مكان مختصات GPS و وارد نمودن در پایگاه داده‌ها بصورت طول و عرض جغرافیایی؛ 
(5) تبدیل داده‌های طول و عرض جغرافیایی به داده‌های نقطه‌ای با کمک نرم افزار مربوطه؛ 
(6) اضافه نمودن داده‌های توصیفی به هر یك از موقعیت‌ها. 
 
نمونه هایی از نقشه های تهیه شده در نرم افزار بر اساس اطلاعات داده شده  
 
برخی از عملیات در GIS به منظور مکانیابی
Spatial join
Clip
Intersect
Union
Symmetrical Difference
Buffer
 
نمونه بافر عوارض نقاط شهری و روستایی در سطح یک منطقه
نحوه تلفیق اطلاعات و تعیین محل مناسب
تلفیق لایه های اطلاعاتی و تعیین مکان های مناسب دفن زباله در منطق فازی
روش AHP
 نقشه نهایی حاصل از مکان‌یابی در مدل AHP
نتایج استفاده از GIS در مکان‌یابی