تاریخچه تصفیه خانه های آب تهران،فرآیند تصفیه آب و شرح مراحل و تاسیسات تصفیه آب

 
تاریخچه:
   تا سال 1306 آب شهر تهران توسط 26 رشته قنات با مجموع آبدهی حدود 700 لیتر در ثانیه تأمین می گردید.در این سال عملیات احداث کانال انتقال آب رودخانه کرج به تهران آغاز شد.این کانال که 53 کیلومتر طول داشت و آب رااز روستای بیلقان کرج به جمشید آباد تهران منتقل می نمودند طی 4 سال احداث گردید.20 کیلومتر از این کانال سر پوشیده و بقیه  روباز بود لذا احتمال آلودگی و اتلاف آب وجود داشت. از طریق این کانال مقدار 53 سنگ به عنوان حق آبه و مقداری هم به عنوان سهمیه نه هشتاد و چهارم 9/84به آب تهران افزوده شد و به این ترتیب جمعاً قریب یکصد سنگ (حدود 1600 لیتر در ثانیه) آب توسط جویها به آب انبارهای منازل انتقال می یافت.
 
   درسال 1330 طرح اولیه لوله کشی تهران برای جمعیتی معادل 900 هزار نفر به مرحله اجرا در آمد و دو خط لوله آبرسانی فولادی به ظرفبت 242000 متر مکعب در شبانه روز انتقال آب از آبگیر بیلقان  به اولین تصفیه خانه (جلالیه) با ظرفیت تصفیه 7/2 متر مکعب آب در ثانیه درنظر گرفته شد ، بهره برداری از این خطوط لوله فولادی و تصفیه خانه جلالیه در سال 1334 آغاز گردید.
 
 
 
کلمات کلیدی:

تصفیه آب

تصفیه خانه

آب آشامیدنی

فرآیند تصفیه آب

تاریخچه تصفیه خانه های آب تهران

 
 
فهرست مطالب
مقدمه: 1
بخش اول 4
تاریخچه تصفیه خانه های آب تهران: 5
ساخت تصفیه خانه کن: 6
فرآیند تصفیه آب: 8
مرحله اول – پیش تصفیه: 8
الف – آشغالگیر: 8
ب –پیش ته نشینی: 9
ج- کلرزنی آب خام: 10
مرحله دوم –تصفیه اصلی: 10
شرح مراحل و تأسیسات تصفیه آب: 11
شیر کنترل آب خام 11
آشغالگیری 13
اندازه‌گیری دبی آب ورودی به تصفیه خانه 14
هوادهی 16
روش های مختلف هوادهی 17
آهک زنی (تنظیم pH   آب و حذف سختی ) 18
ته نشینی اولیه 19
زلال سازی 20
فرآیند انعقاد(کواگولاسیون) Coagulation 21
مکانیسم انعقاد سازی:: 22
تحرک ذرات: 22
فرآیند لخته سازی Floculation 23
فرآیند ته نشینی Sedimantation 23
  زلال سازها (مستقل و ترکیبی ) 24
استخرهای زلال ساز ترکیبی با بهره گیری از Sludge blanket : 28
صاف سازی 30
الف- صافیهای تند با جریان ثقلی 31
ب-صافیهای تند تحت فشار 33
ج-صافیهای کند 33
د- صافیهای ویژه 35
1-د-میکروفیلترها 35
2- د- صافیهای خاک دیاتومیت 36
کلر زنی 38
کلرزنی ثانویه 39
-شناسایی کلر 41
الف- ویژگی های فیزیکی 41
ب-ویژگیهای شیمیایی 42