دانلود پاورپوینت و ارائه کامل رشته محیط زیست

تهیه مدل دراستیك به منظور ارزیابی پتانسیل آلودگی آب زیر زمینی ناحیه خرامه با استفاده از GIS

 
مقدمه
منطقه مورد مطالعه تحت عنوان دشت داریان و خرامه در شمال شرق شرق شهر شیراز و غرب دریاچه بختگان واقع شده و از لحاظ تقسیمات جغرافیایی جز شهرستان شیراز در استان فارس محسوب می‌گردد .در این طرح ، آبخوان خرامه با توجه به توسعه مناطق شهری و رونق فعالیتهای كشاورزی و واحد‌های صنعتی ، از نظر پتانسیل آلودگ مورد بررسی قرار گرفته است . پتانسیل آلودگی در این تحقیق بر اساس مدل دراستیك و با بهره گیری از امكانات سیستمهای اطلاعات جغرافیایی ارزیابی شده است .
 
منطقه مورد مطالعه تحت عنوان دشت داریان ـ خرامه شناخته شده و در شمال شرق شهر شیراز واقع شده است . حوضه آبریز این دشت با مساحت 1455/2كیلومتر مربع در محدوده جغرافیایی 29 درجه و 20 دقیقه الی 29 درجه و 49 دقیقه عرض شمالی و 52 درجه و 38 دققه الی 53 درجه و 33 دقیقه طول شرفی واقع گردیده است .حوضه آبریز خرامه از شرق بوسیله دریاچه بختگان ، از شمال و غرب بوسیله حوضه آبریز دشت مرودشت و از جنوب بوسیله حوضه آبریز دریاچه مهارلو محصور گردیده است . دشت داریان ـ خرامه با وسعت 547 كیلو متر مربع شكلی كشیده داشت  و طول و عرض تقریبی آن بترتیب 75 كیلومتر در 8 كیلومتر در راستای شمال غربی ـ جنوب شرقی گسترش یافته است . 
 
 
کلمات کلیدی:

GIS

ناحیه خرامه

مدل دراستیك

آلودگی آب زیر زمینی

سیستم اطلاعات جغرافیایی

 
 
 
فهرست مطالب
مقدمه
اهداف پژوهش
موقعیت جغرافیایی منطقه مطالعاتی
روند کار
تهیه داده‌های اولیه و ورود اطلاعات به بانك اطلاعات جغرافیایی
تجزیه و تحلیل ، ساخت مدل و واسنجی مدل بر اساس داده‌های برداشت شده صحرایی
سیستم اطلاعات جغرافیایی
معرفی مدل دراستیك
تهیه لایه‌های رتبه بندی شده
لایه عمق سطح ایستابی (D)
جدول 1 ) رتبه بندی مربوط به عمق سطح ایستابی (لایه D)
لایه شبكه تغذیه (R)
جدول 2) رتبه بندی مربوط به شبكه تغذیه (لایه R)
لایه سفره (لایه A)
جدول3) رتبه بندی مربوط به جنس سفره آب زیرزمینی (لایه A)
لایه خاك سطحی (S)
جدول 4) رتبه بندی مربوط به جنس لایه خاك (S)
لایه توپوگرافی (T)
جدول5) رتبه بندی مربوط به شیب زمین لایه ( T)
لایه غیر اشباع میانی (I)
جدول6) رتبه بندی مربوط به جنس منطقه نیمه اشباع لایه I))
لایه هدایت هیدرولیكی (C)
جدول7) رتبه بندی مربوط به هدایت هیدرولیكی لایه(C)
تلفیق لایه ها
شكل1) نقشه شهنه بندی شاخص دراستیك ناحیه مطالعاتی (خرامه – داریان)
نتایج مرحله واسنجی مدل دراستیك
نتایج
پیشنهادات
منابع