علم نقشه برداری

 
مقدمه
نقشه برداری علمی است که هنر ترسیم و فنون اندازه گیری را با ریاضیات توام نموده و به وسیله آن بخشی از سطح زمین را با کلیه عوارض موجود در آن روی صفحه ای نمایش می دهد و یا بالعکس . بنابراین بطور خلاصه می توان گفت نقشه برداری علم و فن پیاده کردن نقشه روی زمین و یا تهیه نقشه بخشی از زمین می باشد .
 

علوم نقشه برداری در حالت کلی به دو رشته زیر تقسیم می شوند:

1-توپولوژی(topologie) : مربوط به کیفیت تشکیل زمین می شود و از بحث ما خارج است .
2-توپومتری(topometrie) : مربوط به فنون اندازه گیری و تعیین فرم ظاهری زمین می باشد .
 
مجموعه عملیاتی که منجر به تهیه نقشه میشود مانند اندازه گیری – محاسبات و ترسیم به جهت نمایش زمین و عوارض آن را نقشه برداری گویند. نقشه برداری مجموعه عملیاتی که با استفاده از علوم ریاضیات  - هندسه – نجوم و غیره به شناسایی عوارض زمین 
 
 
 
کلمات کلیدی:

نقشه

نقشه برداری

انواع نقشه برداری

دستگاه مختصات جغرافیایی

 
 
 
 
 
نقشه برداری 1
مقدمه 2
تعریف نقشه برداری : 2
انواع نقشه برداری : 2
نقشه 4
استریوسکپ 5
نقشه برداری مسیر : 5
نقشه برداری هیدروگرافی یا آبنگاری : 6
نقشه برداری مشتقه ( موضوعی ) : 6
نقشه برداری کاداستر ( نقشه برداری ثبتی و املاکی ) : 6
نقشه برداری ژئودزی : 6
نقشه برداری مستوی : 7
• انواع نقشه برداری 7
مختصات جغرافیایی: 9
مختصات صفحه ای: 10
شکل زمین: 10
شکل زمین: 11
سیستم های قابل گسترش و توسعه: 12
دستگاه مختصات کروی 13
دستگاه مختصات کروی، دستگاه مختصاتی با سه مختصه‌است: 13
محدوده مختصات 14
رابطه با مختصات دکارتی 14
حساب برداری 15
تبدیل‌های دستگاه مختصات 16
دستگاه مختصات جغرافیایی 16
دیفرانسیل‌ها 17
منبع 18