آشنایی با اصول اولیه یک آزمایش

 
اهمیت و مفهوم خطا و خطای تخمینی یک کمیت
1-1 عدم امکان اندازه گیری دقیق کمیت و تعریف خطا
اندازه گیری دقیق یک کمیت فاقد معناست زیرا عوامل زیادی مانع رسیدن ما به مقدار واقعی کمیت می باشد که
حذف همه آنها به طور کامل ممکن نیست. بعضی از این عوامل عبارتند از :
-1 وسایل اندازه گیری کمیات
-2 شخص آزمایشگر
-3 عوامل پیچیده و متغیر محیط
ε = x − X خطای یک کمیت = مقدار اندازه گیری شده – مقدار واقعی آن کمیت
با اینکه اندازه گیری دقیق یک کمیت امکان ندارد اما داشتن تخمینی از خطای یک کمیت اهمیت خاصی دارد . شاید بپرسید چرا تخمینی از خطا؟ چون داشتن دقیق خطای یک کمیت معادل داشتن دقیق آن کمیت است
 
 
کلمات کلیدی:

تخمین خطا

وسایل اندازه گیری

اصول اولیه یک آزمایش

نمودار خروجی یک آزمایش

گرفتن اطلاعات آماری از مجموعه ای از مقادیر

 
 
 
فهرست
-1 اهمیت و مفهوم خطا و خطای تخمینی یک کمیت. 2
1 عدم امکان اندازه گیری دقیق کمیت و تعریف خطا....... 2 -1
2 خطای تخمینی یک کمیت بیانگر چیست؟.......... 2 -1
3 خطای نسبی و درصد خطای نسبی...................... 2 -1
-2 خطای وسایل اندازه گیری................................... 3
1 وسایل اندازه گیری مدرج................................. 3 -2
2 وسایل اندازه گیری دیجیتال.............................. 3 -2
3 دیگر خطاهای وسایل اندازه گیری.................... 4 -2
-3 انواع خطاها وعوامل موثر در ایجاد آنها............... 4
1 اندازه گیری متعدد یک کمیت و مفهوم خطای کاتوره ای و سیستماتیک........ 4 -3
2 خطاهای کاتوره ای(تصادفی)........................... 5 -3
3 خطاهای سیستماتیک(ذاتی).............................. 5 -3
-4 کمیات اولیه.......... 6
1 مقدار مناسب کمیت......................................... 6 -4
2 مفهوم پراکندگی..... 6 -4
-5 کمیات ثانویه......... 9
1 محاسبه خطا در توابع یک متغیره..................... 10 -5
2 محاسبه خطا در توابع چند متغیره..................... 10 -5
-6 مفهوم ارقام معنادار به عنوان روشی سردستی برای محاسبه خطای کمیات ثانویه...... 12
1 قوانین حاکم بر ارقام معنادار........................... 12 -6
2 چند نکته مهم.... 13 -6
-7 نمودار .................. 14
1-7 بخشهای مختلف یک نمودار........................... 14
2-7 بهترین خط عبوری و روش کمترین مربعات..... 17
-8 قواعد نوشتن گزارش کار.................................. 17
17.....................................Excel -9 کار با نرم افزار
1-9 گرفتن اطلاعات آماری از مجموعه ای از مقادیر...............17
2-9 رسم نمودار........ 19
3 بعضی کارهای محاسباتی.............................. 21 -9
مراجع..................... 21