آزمایشگاه دیرگداز

ساخت جرم ریختنی آلومینایی (LCC)

 
 
مقدمه:
در قرن اخیر خصوصا 50سال گذشته به دیرگدازهای بی شکل توجه زیادی شده است. مصرف این دیرگداز ها در دهه 70 میلادی به سرعت رو به افزایش گذاشته است . از سال 1982 به بعد تولید دیرگداز های بی شکل  افزایش یافت به طور کلی تولید جرم های یکپارچه نسبت به کل تناژ دیرگداز تولیدی در کشور ژاپن و آمریکا  بیش از 50% بود.در سال های اخیر پیشرفت چشمگیری در زمیه انتخاب مواد اولیه ، افزودنی ها و مراحل تولید انواع جرم های دیرگاز حاصل شده است. که اثر قابل توجهی برمیزان تناژ مصرفی دیرگداز ها در صنایع مخلتف داشته و سبب کاهش مصرف کل دیرگداز شده است.
 
تعریف عمومی دیرگدازهای مونولیتیک با توجه به استانداردهای ISO 1927 و DIN ENV 1402-1 به شرح زیر است:
" مخلوط های شامل اگریگیت ها و یک یا چند نوع چسب   ، آماده شده برای استفاده مستقیم بعد از خرید یا بعد از افزودن یک یا چند مایع مناسب . کلیه نیازهای دیرگدازی با توجه به ISO R836 برآورده می شود. این مونولیتیک ها می توانند حاوی الیاف فلزی ، آلی و یا سرامیکی باشند . این مخلوط ها می توانند متخلخل یا متراکم باند.
از مزایای این دیرگدازها می توان به :
 
i. فرایند تولید کوتاهتری نسبت به ساخت آجرهای دیرگداز دارند.
ii. مرحله پخت در این دیرگدازها حذف شده است.
iii. افزایش بازده حرارتی ، و درز کمتری نسبت به آجرها دارند.
iv. زمان ساخت کوره با این آجرها کاهش یافته است.
v. قابلیت تعمیرات گرم ، مقاومت مکانیکی بهتر نسبت به ضربه و لرزش ، انبساط حرارتی کمتر و نفوذ ناپذیری در مقابل گازها 
اشاره کرد.
از معایب این دیرگدازها می توان به وابستگی به اپراتوری ، انبارداری و تغییر میزان رطوبت و غیر قابل پیش بینی بودن رفتار  ترمومکانیکی اشاره کرد.
 
 
کلمات کلیدی:

دیرگداز

ساخت LCC

جرم ریختنی آلومینایی

 
 
 
فهرست مطالب
آزمایشگاه دیرگداز 1
ساخت جرم ریختنی آلومینایی (LCC) 1
مقدمه: 2
جدول 1تقسیم بندی دیرگدازهای مونولیتیک – از نظر شکل دهی 3
جدول 2-تقسیم بندی دیرگداز ها براساس حالت فیزیکی 3
جدول 3- دسته بندیدیرگدازهای مونولیتیک از نظر گیرش 3
جدول 4- قسیم ببندی دیرگداز ها از نظر مواد اولیه 3
جدول 5-تقسیم بندی دیرگداها بر اساس دانسیته 4
منابع: 5
شرح آزمایش : 5
مواد و وسایل مورد نیاز: 5
اعداد و نتایج : 6