دانلود پایان نامه مهندسی مکانیک

طراحی خودروی خورشیدی و تحلیل آیرودینامیکی و مکانیکی آن

 
مقدمه
ماشینهای خورشیدی به طور کمی انرژی را توسط سلولهای خورشیدی گرفته و به موتور انتقال داده و سپس از موتور به چرخها منتقل می گردد سلولهای خورشیدی به کار رفته اغلب سیلیکونی تک کریستال می باشند از طرفی باید بدنه طوری طراحی شود که ضریب درگ در حدود 000012 گردد قیمت یک نمونه ماشین خورشیدی حدود 220000 دلار به دست می آید و این ماشینها برای شرکت در مسابقات طراحی می گردند.
 
- شارژ باتری در زمانی که مسابقات وجود ندارد مجاز است .
- 10 دقیقه وقت اضافی در پایان هر روز برای پیدا کردن یک مکان مناسب اختصاص داده می شود.
- زمان جریمه ای برای شکستن قانون اضافه می شود .
 
قانون سوم : باتریها 
1987 هیچ محدودیتی نداشت .
1993-1990 محدودیتی تا حد 5 کیلووات ساعت وجود داشت 
1999-1996 با توجه به تکنولوژی محدودیت وزن وجود دارد.
قانون چهارم : سنگینی راننده باید تا 80 کیلوگرم باشد.
 
قانون پنجم : کلاس دو سرنشین 
- همراه راننده هم باید تا 80 کیلوگرم وزن داشته باشد.
- سلولهای خورشیدی می تواند در کل ماشین با سطح 12 متر مربع پوشانده شود.
- در ماشینهای خورشیدی اتلاف انرژی وجود دارد که مربوط به همه قسمتها می باشد.
- پانلهای خورشیدی %90-78  
- قستهای الکترونیکی %10-2 
- موتور %15-3
 
پایه گذاری شد در دهه پنجاه اولین سلول خورشیدی با بازده %6 تولید شد در سال 1958 سلولهای خورشیدی در ماهواره Vangaurd مورد استفاده قرار گرفت.ماشینهای خورشیدی اغلب برای مسابقات خورشیدی طراحی می شوند بنابراین باید از قوانین مسابقات تبعیت نمایند شباتهایی که ماشینهای خورشیدی با نوع احتراق داخلی دارند در بدنه ، چرخها ، تایرها ، سیستم انتقال قدرت ، تعلیق و رانش و جای راننده است و تفاوتهای آن در نحوه تأمین انرژی یعنی خورشیدی به جای سوختهای فسیلی، باتری برای ذخیره سازی انرژی و بازده انرژی بسیار مهم است.
 
 
 
کلمات کلیدی:

خودروی خورشیدی

طراحی خودروی خورشیدی

تحلیل مکانیکی خودروی خورشیدی

تحلیل آیرودینامیکی خودروی خورشیدی

نحوه تامین انرژی و عملکرد خودروی خورشیدی

 
 
 
 
فهرست مطالب
نحوه تامین انرژی و عملکرد خودروی خورشیدی 
مقدمه                                                                                        

فصل اول : سلولهای خورشیدی 

- توضیحات کلی
- بازدهی سلول
- انواع سلولهای سیلیکونی
- فناوریهای تولید
--  Screen  printed
- مکانیزم کارکرد سلولهای خورشیدی
-- نحوه كاركردن سلولهای خورشیدی(فتوولتاییكpv)
-- سیلیكون در سلولهای خورشیدی
--هنگامی كه نور به سلولهای خورشیدی برخورد می كند

 

فصل دوم: طراحی بدنه و شاسی خودروی خورشیدی

- مقدمه
- بارهای وارده به شاسی
-- بارهای استاتیكی
-- بارهای دینامیكی(مربوط به سیستم تعلیق)
-- نیاز مندیها
-- انواع شاسیها
-- فرم فضایی
-- مواد به كار رفته در شاسیها
-- مونوكوكهای كامپوزیتی
-- جای راننده

 

فصل سوم: ناحیه خورشیدی 

- مقدمه
- بررسی عوامل گوناگون
-- خنك نگهداشتن ناحیه
-- چیدن سلولها
-- اتصال داخلی سلولها
-- پوششها
- حفاظ سلولها
-- فناوریها
- تکسچرد کردن و ضد انعکاس کردن پوشش AR
- طراحی ناحیه سلولهای خورشیدی و زیر ساخت آن برای یک مدل کوچکتر
-- وضعیت الكتریكی ناحیه پانل خورشیدی
-- نكات استنتاجی
- نتایج بدست آمده برای یک نمونه ناحیه خورشیدی
-- مشخصات ناحیه

 

فصل چهارم: تحلیل آیرودینامیکی 

- مقدمه
- طراحی پیکره اصلی
-- قوانین مسابقه
- نحوه طراحی با توجه به قوانین مسابقه
- نحوه طراحی برای دراگ پایین
- نحوه طراحی برای یک پایداری مناسب
- نیازهای اضافی توان خورشیدی
- نحوه طراحی ناحیه خورشیدی
- ساختن شکل اصلی به صورت تجربی
- تحلیل طراحی
- خواندن نقشه ها برای CFD
- نتایج CFD
- طراحی دوباره براساس CFD
- نتایج CFD از تحلیل دوم
- نتایج بدست آمده در مورد شکل و ترکیب بدنه
 

فصل پنجم : سیستم های مکانیکی 

- مقدمه
- سیستم رانش
-- بررسی عملكرد سیستم رانش
-- انواع مكانیزمها
-- انواع سیستمهای انتقال قدرت
- سیستم تعلیق
-- معایب
-- مزایا
-- رفتارهای دلخواه از تعلیق
-- اجزا
-- انواع سیستم تعلیق
- ترمزها
-- انواع ترمزها
-- مشكلات
-- توضیح
- چرخ ها و تایرها
-- انواع چرخها
-- تایرها
-- تأثیر عوامل مختلف بر مقاومت غلتش تایرها
 

فصل ششم : موتور 

- انواع موتور
-- القاییAC
-- مقاومت متغیر
-- DC جارو بك شده
-- DC بدون جاروبك
-- موتورهای چرخ
غزال ایرانی
چكیده غیر فارسی
منابع