دانلود پایان نامه رشته روانشناسی

ارزیابی تاثیر مشاوره گروهی با نگرش تحلیل تراکنشی بر سازگاری دختران دانش آموز

 
 
*گزارش مفصل جلسات گروهی و عملی بصورت رایگان ضمیمه شد.
 
چكیده 
توان سازگاری  در انسان از جمله خصیصه‌هایی تلقی می‌شود كه نقش اساسی در تأمین بهداشت روانی و جسمانی او دارد، زیرا مجموعه‌ای از كنش‌ها و رفتارها شرایط و موقعیت‌های جدید فراهم می‌آورد كه آدمی قادر می‌شود با ارائه پاسخ‌های مناسب راه كمال را طی كند و این پیشرفت در مقوله روانی و جسمانی قابل مشاهده است، زیرا كاركرد مؤثر در نقش‌ها و تكالیفی كه فرد برای آنها اجتماعی شده را به همراه می‌آورد (نوربان و محمدیان شعرباف، 1376).
به تدریج كه انسان رشد می‌كند به طور پیوسته باید ساختارهای روانی خود را از نو سازمان بدهد تا بتواند به گونه‌ای مؤثر با محیط خود برخورد نماید. به عبارت دیگر، قدرت سازگاری خود را بالا ببرد تا بتواند با محیط هماهنگ باشد. سازگاری مستلزم تعاملی است كه در آن شخص به گونه‌ای نیازهای شخصی خود را در ارتباط عملی با انتظارات محیط هماهنگ می‌كند. پیاژه  معتقد است كه این فرایند از طریق درونسازی یا جذب و برون‌سازی یا انطباق انجام می‌گیرد (وظیفه‌شناس، 1380).
 
 سازگاری متشكل از دو فرایند است: منطبق كردن خود با شرایط مشخص و تغییر شرایط برای منطبق كردن آن با نیازهای خود.منظور از سازگاری مؤثر فقدان بحران نیست، بلكه وضعیتی است كه در آن به طور معمول انتظار می‌رود كه استرسهای زندگی مدیریت شده باشد (فنوی، 1380). مك دانلد   (1985) می‌گوید: «وقتی می‌گوئیم فردی سازگار است كه پاسخهایی كه او را به تعامل با محیطش قادر می‌كند، آموخته باشد و از نظر عاطفی نیز بتواند با آن تعامل نماید.» (فنونی، 1380). 
 
بنابراین طبق نظریات فوق سازگاری برای انسان یك ضرورت و امر حیاتی به شمار می‌آید از آنجا كه انسان در گروه متولد می‌شود و در گروه زندگی می‌كند و اجتماعی می‌شود و در گروه كار می‌كند و حتی در گروه توان سازگاری خود را از دست می‌دهد و ناسازگار می‌شود، این سؤال پیش می‌آید كه چرا در گروه این كاركرد را دوباره به دست نیاورد و درمان نشود. بر این اساس و به لحاظ اهمیت مشاوره و روان درمانی گروهی كه نقش اساسی در جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه به همراه دارد. در این پژوهش سعی بر آن است كه تأثیر مشاورة گروهی با رویكرد تحلیل رفتار متقابل  (TA) بر سازگاری اجتماعی ، عاطفی  و آموزشی  دانش‌آموزان مورد بررسی قرار گیرد.
 
 
 
کلمات کلیدی:

سازگاری

تحلیل رفتار متقابل

تاثیر مشاوره گروهی سازگاری دانش آموزان

 
 
مقدمه 
در فصل اول بیان مسئله، ضرورت و اهمیت مسئله تحقیق، اهداف پژوهش، فرضیه‌های پژوهش و تعریف نظری و عملیاتی مشاوره گروهی با رویكرد تحلیل رفتار متقابل و تعریف نظری و عملیاتی سازگاری بررسی و تشریح شد.در فصل دوم كه شامل ادبیات و پیشینه تحقیق می‌باشد در بخش اول ابتدا سازگاری و مبانی نظری آن از جمله تعریف سازگاری، عوامل مؤثر بر سازگاری، انواع سازگاری روش‌ها و اشكال سازگاری، ملاك‌های سازگاری مطلوب و ویژگی‌های افراد سازگار تشریح شد و بعد در بخش دوم آن تحلیل رفتار متقابل كه شامل نظریه تحلیل رفتار متقابل، مبانی نظری تحلیل رفتار متقابل، الگوی حالات نفسانی، موقعیت‌های روانی و طرح‌های زندگی، آسیب‌شناسی روانی، هدف درمان در تحلیل رفتار متقابل، فرایند گروهی در رویكرد تحلیل رفتار متقابل، مشاوره و درمان، ارزش‌های مشاوره گروهی و جمع‌بندی مطالب تشریح شد و در بخش سوم مروری بر پیشینه تحقیق صورت گرفت و مطالعات صورت گرفته در داخل و خارج از كشور عنوان شد و در نهایت تحلیل و نتیجه‌گیری صورت گرفت. 
 
در فصل سوم كه شامل روش اجرای تحقیق می‌باشد. روش تحقیق، جامعه آماری، نمونه و روش نمونه‌گیری، ابزار اندازه‌گیری كه شامل پرسشنامه سینها و سینگ می‌باشد و پایایی و روایی آن، روش تجزیه و تحلیل داده‌ها، شیوه اجرا و مراحل انجام پژوهش، گزارش جلسات مشاوره گروهی با رویكرد تحلیل رفتار متقابل مشخص شد. در فصل چهارم نتایج حاصل از داده ها در قالب جداول بررسی شد و تحلیل فرضیات تحقیق تشریح گردید.در این فصل سعی شده است نتایج به دست آمده تفسیر و با نتایج تحقیقات دیگران در این زمینه مقابله گردد و در آخر با توجه به یافته های این تحقیق پیشنهاداتی ارائه شود.
 
 
 
 
فهرست مطالب:
 
چكیده فـصـل اول 
كلیات تحقیق 
مقدمه 2
بیان‌مسئله 3
ضرورت و اهمیت مسئله تحقیق. 5
اهداف پژوهش . 6
فرضیه‌های پژوهش 
متغیرهای پژوهش . 7
تعاریف متغیرها(مفهومی و عملیاتی). 8
تعریف نظری مشاوره گروهی با رویكرد تحلیل رفتار متقابل  . 8
تعریف عملیاتی مشاوره گروهی با رویكرد تحلیل رفتار متقابل   8
تعریف نظری سازگاری . 9
تعریف عملیاتی سازگاری . 10
 
فصل دوم ادبیات و پیشینة تحقیق
مقدمه 13
بخش اول: سازگاری و مبانی نظری آن.. 13

تعریف سازگاری   13

    عوامل موثربرسازگاری . 14

     انواع سازگاری 17

  روشها یا اشکال سازگاری 23

      ملاکهای سازگاری مطلوب 24

      ویژگیهای افراد سازگار . 25
بخش دوم: تحلیل رفتار متقابل .. 27
نظریه تحلیل رفتار متقابل 27

مبانی نظری تحلیل رفتار متقابل 28

الگوی حالات نفسانی . 28
موقعیت‌های روانی و طرحهای زندگی . 32

 آسیب شناسی روانی . 34

          الف : آسیب شناسی ساختی . 24
         ب: آسیب شناسی کارکردی . 35

هدف درمان در تحلیل رفتار متقابل 35

فرآیند گروهی در رویکرد تحلیل رفتار متقابل 36

مشاوره و درمان 38
        الف : تحلیل درمان ساختار. 38
        ب: تحلیل درمان تبادلها 39

ارزشهای مشاوره گروهی  . 40

 جمع بندی مطالب  . 42
بخش سوم: مروری برپیشینه  تحقیق .. 43
مطالعات صورت گرفته در داخل کشور   43
مطالعات صورت گرفته در خارج از کشور . 46

تحلیل و نتیجه گیری سازگاری از دیدگاه تحلیل رفتار متقابل . 48

 
فصل سوم:روش اجرای تحقیق
مقدمه..... 52
روش تحقیق 52
جامعه آماری تحقیق. . 52
نمونه و روش نمونه گیری . .. . 52
ابزاراندازه گیری و روایی وپایایی آن 53
پرسشنامه سینهاوسینگ . 53
پایایی پرسشنامه سینهاوسینگ .. 55
روایی (اعتبار) پرسشنامه سینهاوسینگ . .. 55
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها .. 56
شیوه اجرا ومراحل انجام پژوهش . 56
گزارش جلسات مشاوره گروهی با رویكرد تحلیل رفتار متقابل  . 57
 
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه..... 60
اطلاعات توصیفی مربوط به مشخصات دموگرافیك نمونه‌های تحقیق. 62
تجزیه و تحلیل داده‌ها.. 73
فرضیه اصلی 74
فرضیه فرعی اول . 75
فرضیه فرعی دوم . 76
فرضیه فرعی سوم   77
فرضیه فرعی چهارم .. 77
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری 
مقدمه.. .. 80
یافته‌های پژوهش .. .. 80
      الف : نتایج حاصل از توصیف داده ها 80
      ب: بحث و تفسیر نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه ها . 81
پـیشنـهادات تحقیق. 87
الف- پیشنهادهای  برخاسته از پژوهش .... . 87
ب- پیشنهادات برای انجام تحقیقات بعدی... . 88
  محدودیتها . 88
منـابـع
منابع فارسی.... 90
منابع لاتین..... 95
 
 
 
فهرست جداول:
جدول 1-3 :  ضرایب پایایی پرسشنامه سازگاری سینهاوسینگ 55
جدول 2-3 : ماتریس همبستگی سه حوزه پرسشنامه سازگاری سینهاوسینگ 55
جدول 1-4 : توصیف ویژگی های نمونه های مورد پژوهش 62
جدول 2-4 : توزیع فراوانی سطح تصحیلات والدین نمونه های مورد پژوهش 62
جدول 3-4 : توزیع فراوانی شغل والدین نمونه های مورد پژوهش 63
جدول 4-4: توزیع فراوانی رشته های تحصیلی والدین نمونه های مورد پژوهش . 64
جدول 5-4: توزیع فراوانی پایه تحصیلی والدین نمونه های مورد پژوهش 64
جدول 6-4 : توزیع فراوانی سازگاری عاطفی ، اجتماعی و آموزشی نمونه های مورد پژوهش 69
جدول 7-4 : نتایج توصیفی مولفه های سازگاری دردو گروه آزمایش و کنترل . 70
جدول 8-4: نتایج تحلیل کواریانسی مقایسه نمرات پس آزمون گروه آزمایش با کنترل در مقیاس سازگاری کل  . 74
جدول 9-4: نتایج کواریانسی مقایسه نمرات پس آزمون گروه آزمایش با کنترل در مولفه اجتماعی مقیاس سازگاری 75
جدول 10-4 : نتایج کواریانسی مقایسه نمرات پس آزمون گروه آزمایش با کنترل در مولفه اجتماعی مقیاس عاطفی . 76
جدول 11-4: نتایج کواریانسی مقایسه نمرات پس آزمون گروه آزمایش با کنترل در مولفه اجتماعی مقیاس آموزشی   77
جدول 12-4 : نتایج آزمون T گروههای مستقل برای مقایسه میانگین سازگاری در پایه اول و دوم . 78
 
فهرست نمودارها
نمودار 1-4 : ترتیب تولد نمونه های مورد پژوهش 65
نمودار 2-4 : فراوانی و درصد مولفه های سازگاری در نمونه های مورد پژوهش 67
نمودار 3-4 : نتایج توصیفی مولفه های سازگاری در دو گروه آزمایش و کنترل . 72