دانلود پایان نامه رشته حسابداری

بررسی سیستم گردش و ساماندهی کالا در انبار شرکتها

(بصورت کامل و جامع در قالب 201 صفحه)
 
 
 
***ضمیمه شدن فلوچارتهای دستورالعمل سفارش، خرید و كنترل بصورت رایگان
***در ضمن برای تشریح موضوع ، انبارداری یکی از شرکتهای تولیدی عام بررسی می گردد.
 
 
پیشگفتار:
منظور از طرح سیستم اطلاعاتی انبار در كارخانه ، بطور كلی ایجاد روشی سیستماتیك و منطقی است برای اجرای عملیات مربوط به كالاهای موجود در انبار و همچنین اعمال كنترلهای لازم روی مراحل مختلف این عملیات .جزئیات سیستمهای طرح شده در واحدهای مختلف صنعتی با توجه به نوع فعالیت و سازمان داخلی آنها ممكن است با یكدیگر تفاوت داشته باشد ولی نتایج زیر از طرح هر سیتم اطلاعاتی انبار عاید می گردد :
 
ایجاد رابطه های بهتر و منطقی تر در داخل كارخانه برای تبادل اطلاعات .
تسریع عملكرد قسمتهای مختلف به كمك طرح فرمهای مناسب .
انجاد كنترلهای بهتر در كارخانه .
كمك به شناسائی بهتر كالاهای موجود در انبار با توجه با تنوع آنها .
طرح فرمهای مناسبتر برای نگهداری حساب موجودیهای انبار ( مثل كـارت انبـار و…  ) .
 طرح فرمهای بهتر برای نقل و انتقالات كالاهای موجود انبار ( مثل برگ درخواست جنس از انبار و …. ) .
نگهداری اطلاعات بروز درآمده از وضع موجودیهای انبار كه در مقاطع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد ( مثلاً برای محاسبه قیمت تمام شده و …. ) .
 سفارش به موقع كالا و به میزان مورد نیاز به آن .
افزایش اطلاعات مدیریت از میزان كالاهای موجود در انبار ، مصرف آنها و مسائل مشابه .
 ایجاد اطمینان در مدیریت از عدم وجود سوءاستفاده در موجودیهای انبار .
كاهش اشكالات احتمالی ناشی از غیبت افراد شاغل در سیستم ، بخصوص انباردار .
كاهش هزینه ها و كارهای زائد اداری از طریق حذف فرمها و یا عملیات غیرضروری.
شناسائی كالاهائی كه بعلل مختلف به صورت بلااستفاده در انبار باقیمانده اند و سبب اتلاف فضای انبار و راكد نگهداشتن قسمتی از سرمایه كارخانه میشوند.
 
 
 
کلمات کلیدی:

سیستم انبار

ساماندهی کالا در انبار

سیستم گردش کالا در انبار

 
 
 
فهرست مطالب ‏
‏ ‏    
پیشگفتار ‏    ‏1‏
فصل اول : كلیات ‏    
تاریخچه شركت ‏    ‏2‏
انبارها ‏    ‏3‏
كدینگ    ‏3‏
نحوه ورود و خروج كالا از انبار ‏    ‏3‏

فرمهای مورد استفاده در انبارهای شركت ‏تجهیزات ایمنی راهها ‏    ‏4‏

انبارگردانی ‏    ‏5‏
    

فصل دوم : شناسایی انبار ‏    

مقدمه ‏    ‏7‏

هدف و اهمیت انبارداری ‏    ‏8‏

انبار و انواع آن ‏    ‏10‏

انبارهای سازمانهای تولیدی و صنعتی ‏    ‏13‏

موجودیهای انبار ( انواع انبار ) ‏    ‏15‏
محل سازمانی و تشكیلات داخل انبار ‏    ‏19‏
مشخصات انباردار ‏    ‏20‏
اهم وظایف انباردار ‏    ‏21‏
رعایت اصول ایمنی و حفاظت در انبار ‏    ‏22‏
انبار اسقاط یا انبار لوازم فرسوده ‏    ‏23‏
واحد كنترل انبار یا كنترل اقلام ‏    ‏24‏
    

فصل سوم : طبقه بندی كالاها ، كدگذاری و ‏تنظیم كالاها در انبار    

طبقه بندی كالاها ‏    ‏25‏
محاسن طبقه بندی كالاها ‏    ‏25‏
خصوصیات طبقه بندی صحیح ‏    ‏26‏
مبانی طبقه بندی كالاها ‏    ‏26‏
كدگذاری كالاها ‏    ‏27‏
ضرورت و شرایط كدگذاری ‏    ‏28‏
خصوصیات یك نظام كدگذاری صحیح ‏    ‏29‏

علل استفاده از نظام كدگذاری ‏    ‏29‏

روشهای كدگذاری ‏    ‏32‏
كدگذاری بر اساس طبقه بندی كالاها ‏    ‏33‏
كد میله ای ( خط نما ) ‏    ‏33‏
استقرار كالاها در انبار ‏    ‏35‏
چیدن و استقرار كالاها در انبار ‏    ‏35‏
استفاده از حداكثر فضای انبار ‏    ‏36‏
وسایل كار در انبار ‏    ‏38‏
نظامهای خروج كالا از انبار ‏    ‏38‏
روشهای انباركردن كالا ‏    ‏40‏
    

فصل چهارم : نظام نظارت بر انبار ‏    

وسایل و ابزار نظارت بر عملیات انبار ‏    ‏44‏
دفاتر انبار ‏    ‏44‏
كارت انبار ‏    ‏44‏
كاردكس حسابداری ‏    ‏47‏
مهمترین كارتهای انبار ‏    ‏48‏

طراحی نظام اطلاعاتی برای انبار ‏    ‏53‏

نتایج حاصل از استقرار نظام صحیح ‏اطلاعاتی انبار ‏    ‏54‏
وظایف اطلاعاتی انباردار ‏    ‏55‏
طراحی فرمهای انبار ‏    ‏55‏
نمودار حركت فرمها ‏    ‏56‏
تعریف فرم ‏    ‏57‏
فرمهای مورد نیاز انبار ‏    ‏58‏
گردش عملیات در سیستم تداركات ‏    ‏59‏
دریافت و صدور كالاها ‏    ‏61‏
روشهای اجرای كار در انبار ‏    ‏62‏
عملیات حسابداری خرید و انبار ‏    ‏64‏
روشهای درخواست و دریافت كالا از انبار ‏    ‏64‏
روشهای صدور و درخواست خرید و ورود كالا ‏به انبار ‏    ‏66‏
روش برگشت كالا به انبار ‏    ‏67‏
    

فصل پنجم : نظام نظارت بر موجودی ‏    

استقرار نظام نظارت بر موجودی جنسی در ‏سازمان ‏    ‏68‏
هدف و فواید نظارت بر موجودی ‏    ‏68‏
اهمیت و فواید نظام نظارت بر موجودی ‏    ‏69‏
دسته بندی كالاهای مختلف ‏    ‏70‏
ارزش یابی كالاها    ‏70‏
هزینه های مربوط به موجودی ‏    ‏71‏
نظام موجودی صفر ‏    ‏75‏
    

فصل ششم : شیوه های ریاضی نظارت بر موجودی ‏    

شیوه های ریاضی نظارت بر نظام موجودی ‏    ‏77‏

عوامل مؤثر در تعیین موجودی ‏    ‏80‏

انبارگردانی ‏    ‏84‏
    

فصل هفتم : نحوه انبارگردانی در شركت ‏تجهیزات ایمنی راهها    

مقدمه ‏    ‏86‏
انبار ‏    ‏86‏
تقسیم انبار ‏    ‏86‏
سیستم انبار ‏    ‏88‏
فرمهای مورد استفاده در انبار    ‏88 ‏
نحوه ورود جنس به انبار ‏    ‏90‏
نحوه خروج جنس از انبار ‏    ‏90‏
نحوه نگهداری موجودی حساب كالا در انبار ‏    ‏90‏
كدینگ ( شماره كالاهای انبار ) ‏    ‏91‏
حفاظت فیزیكی از انبار ‏    ‏92‏
انبارگردانی ‏    ‏92‏
جمع آوری برگه های شمارش ‏    ‏92‏
لیستهای مغایرت ‏    ‏92‏
نحوه انبارگردانی ‏    ‏93‏
 
 
بخش اول:
١ - نام گذاری کالا:
٢ - کد گذاری:
٣ - اهداف کد گذاری:
٤ - مراحل و شیوه طبقه بندی و کدگذاری موجودی های کالا در انبار:
٥ - برخی از اصول و شرایط طبقه بندی موجودیهای کالا:
٦ - انواع روش های  کدگذاری کالا:
٧ - روش کدینگ ویژه + شکل + مثال:
٨ - روش کد گذاری میله ای (بارکد Bar code) + تصویر:
٩ - تعریف تامین کنندگان یا اشخاص، شرکت های طرف قرارداد:
١٠ - تعریف مراکز هزینه:
١١ - تعریف مراکز تولیدی:
١٢ - تعریف دسته واحدهای شمارش:
١٣ - کارتکس کالا:
١٤ - مدیریت انبار و طبقه بندی کالا با تجزیه و تحلیل نمودار ABC + تصویر:
 
 
بخش دوم:
١٥ - شرایط نگهداری، انبارش محیطی اقلام و کالا در انبار +  عکس:
١٦ - گردش فیزیكی اقلام در انبارهای صنعتی تولیدی (Physical flow) :
١٧ - رعایت گردش فایفو FIFO و لایفو LIFO در انبار و روش اجرای FIFO + تصویر و شکل:
 
بخش سوم:
١٨ - نحوه انبارش و نگهداری کالا در انبار و کارخانجات صنعتی+ عکس:
١٩ - نقشه جانمایی (Lay out) + عکس:
 
٢٠ - پیش بینی در برنامه ریزی انبار و مدیریت موجودی
٢١ - راهکارهای كاهش هزینه های تامین، سفارش و نگهداری كالا و موجودی:
٢٢ - امکان ردیابی اسناد:
٢٣ - اقلام راکد:
٢٤ - نگهداری کنترل و مدیریت محصول / کالا / اقلام نامنطبق:
 
 
بخش چهارم:
٢٥ - بارانداز (Cross docking):
٢٦ - راهروهای ( (Aisles دسترسی + عکس:
٢٧ - جابجایی مواد (Material handling):
٢٨ - تهویه (Ventilation):
٢٩ - نظم در ثبت اسناد و بایگانی:
٣٠ - استانداردسازی:
 
 

*مطالب مرتبط با انبار و انبارداری:

دانلود پروژه مدیریت انبار کالا

دانلود مقاله شیوه های نوین انبارداری

دانلود پایان نامه بررسی سیستم انبارداری

دانلود مقاله نمونه روش اجرایی انبارداری و مدیریت انبارها

دانلود پایان نامه كنترل موجودی انبار شركت محصولات كاغذی لطیف
دانلود پروژه كنترل موجودی انبار شركت گروه ماشین های اداری (مادیران)
دانلود پروژه مالی بررسی سیستم خرید و انبارداری در شرکت ساسان (سهامی عام)

دانلود پایان نامه طراحی و پیاده سازی سیستم انبارداری بخش IT شرکت ایران خودرو

دانلود ‏ پروژه برنامه نویسی طراحی و پیاده سازی مکانیزم انبارداری

دانلود پایان نامه مدیریت انبار و طراحی یک سیستم انبارداری(کامل و آپدیت شده)

دانلود مقاله کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی در انتخاب الگوی مناسب چیدمان اقلام در انبار (مطالعه موردی در انبار 016 شرکت ایران خودرو)