دانلود پروپوزال رشته مدیریت بازرگانی

ارزیابی ارتباط توسعه منابع انسانی و رضایت شغلی کارمندان شرکت مخابرات

 
 
 
 
چکیده
با توجه به رابطه بین توسعه منابع انسانی و رضایت شغلی کارکنان و اهمیت روزافزون ترک شغل و جابجایی کارکنان و هزینه های زیادی که این پدیده به سازمان تحمیل می کند، توجه به رضایت شغلی کارکنان سازمان یکی از موضوعات مهم در مدیریت منابع انسانی هر سازمان می باشد. با افزایش فشارهای محیطی و کاری و رقابتی در سازمان ها و لزوم تحمل این این فشارها توسط کارکنان امری اجتناب ناپذیر می باشد و این کارکنان هستند که باید خود را برای مواجه با مسائل سازمانی و محیطی آماده کنند. این امر منجر به وجود آمدن احساس های مختلف، فشار، تنش و استرس های کاری برای آنان می شود. 
 
لذا باید مدیریت منابع انسانی با توجه به فعالیتهای منابع انسانی و افزایش توانایی کارکنان در جهت انجام وظایف و مسئولیت های شغلی در جهت بالا بردن رضایت شغلی کارکنان تلاش کنند. از آنجایی که در شرکتهای خدماتی نیروی انسانی به عنوان مهمترین منبع سازمان تلقی شده است و در جهت کسب سود و بقای سازمان نقش اساسی را ایفا می کند. توجه به رفتار و عملکرد کارکنان برای ادامه فعالیت سازمان بسیار حیاتی می باشد. در این پژوهش بررسی تاثیر توسعه منابع انسانی در رضایت شغلی کارکنان مورد بررسی قرار گرفته شده است.نمونه ای 120 نفری از کارکنان شرکت مخابرات انتخاب شدند و با توزیع پرسشنامه میزان رضایت آنها در رابطه با فعالیت های توسعه منابع انسانی مورد بررسی قرار گرفت.نتایج تجزیه و تحلیل از وجود رابطه بین توسعه منابع انسانی با رضایت شغلی کارکنان دارد. 
 
 
 
 
کلمات کلیدی:

رضایت شغلی

توسعه منابع انسانی

رابطه توسعه منابع انسانی و رضایت شغلی کارکنان

 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
 
مقدمه:
 فصل اول
بخش اول
طرح تحقیق
1-1-بیان مسئله 1
2-1: اهمیت تحقیق 2
3-1: چارچوب نطری تحقیق 2
 4-1: پرسش اصلی و فرعی 4
5-1-فرضیه های تحقیق 4
1-5-1: فرضیه اصلی 4
2-5-2:فرضیه های فرعی 4
  6-1: قلمرو تحقیق: 5
1-6-: قلمرو زمانی 5
2-6-1:: قلمرو مکانی 5
7-1: روش ها وابزار گردآوری اطلاعات 5
 1-7-1: روش نمونه گیری 5
2-7-1: حجم نمونه 5
3-7-1: روش تجزیه و تحلیل داده ها 5
3-7-1: روش تجزیه و تحلیل داده ها 6
8-1: شرح واژه های تحقیق 7
بخش دوم
10-1: معرفی شرکت 8
1-11: ساختار سازمانی 8
12-1: استراتژی شرکت 9
13-1: زمینه های فعالیت شرکت 10
 
 
1-3: مقدمه
2-3: روش تحقیق
3-3: روشهای گردآوری اطلاعات
4-3 : پرسشنامه
1-4-3: مستندات پرسشنامه
2-4-3 : روایی یا اعتبار ابزار سنجش
3-4-3 : پایایی یا قابلیت اعتماد ابزار سنجش
4-4-3: اعتبار عاملی پرسشنامه
5-3: جامعه آماری
1-5-3: روش نمونه گیری  
2-5-3: حجم نمونه
6-3 : متغیر های تحقیق
7-3: فرضیات پژوهش
8-3 : روش  تجزیه و تحلیل داده ها
 
6: منابع و مأخذ