دانلود مقاله رشته حقوق

حفاریهای غیرمجاز در  مکانهای باستانی استان بوشهر

 
 
 
 
 
مقدمه
       حفاری های غیرمجاز محوطه های باستانی کشور به خصوص در یک دهه ی گذشته ضربات جبران ناپذیری برپیکره ی تاریخ وفرهنگ سرزمین ما وارد آورده است. محوطه هایی که نشان دهنده ی سابقه ی درخشان فرهنگی سرزمین ما هستند.دراین میان متاسفانه محوطه های باستانی دشت میان کوهی ریز هم ازاین حفاری ها درامان نمانده اند.                              
       مقاله حاضربه بررسی تنها بخشی ازحفاری های غیر مجاز صورت گرفته واثرات مخر ب آن درچهار محوطه ی دشت میان کوهی ریز با محوریت شهرهای ریز، انارستان ، روستای حرمیک وکمّه می پردازد.
 
 
      درسال 1388 تل قلعه حرمی اناری درارتفاعات شهر انارستان برای نخستین بار موردهجوم حفاران غیر مجاز  قرارگرفت ودرپی آن بنایی کوچک که ظاهرا زیر زمین بنایی  بزرگتر بود از زیرخاک نمایان شد.
در روزهای نخستین پس ازاین حفاری غیر مجازسروصدای زیادی پیرامون این جریان بلند شد ؛به  گونه ای که روزانه افراد زیادی ازمحل این حفاری و زیرزمینی که طی آن پدیدارشده بود دیدن میکردند .  خیلی زود سروصداهای پیرامون این جریان خوابید و موضوع به دست فراموشی سپرده شد.اما آنچه  اهمیت داشت این بود که این حفاری غیر مجازو به دنبال آن بعضا تخیلات شاخ وبرگ داده شده مبنی براینکه دراین محل گنج پیدا شده وکلی حرف های بی اساس دیگر باعث شد تا اندیشه ی واهی یافتن گنج در ذهن تعدادی افراد سودجو گنجانده شود وبه دنبال آن تا به امروزحفاری های غیر مجازمحوطه  های باستانی در دشت ریز روند فزاینده ای یابد که بدون تردید نتایج زیانباری برای میراث فرهنگی دشت ریز به همراه داشته است.
ازطرفی دیگر این جریانات همز مان بود با تبلیغات گسترده ی دستگاه های فلز یاب که در واقع سو استفاده ای آشکاراز درک وفهم معدودی ازافراد جامعه به منظوردستیابی به درآمدهای حاصل ازفروش این دستگاه ها  بود. در مدت زمانی نه چندان طولانی ده ها پوستر تبلیغاتی به درو دیوارها چسبانده شد و همین  کافی بود تا برخی فقط با دیدن این پوسترها تصورکنند که این دستگاه ها آنها را به گنج میرساند.
 
 
 
کلمات کلیدی:

حفاری های غیرمجاز

مکانهای باستانی

شهر انارستان در استان بوشهر

 
 
 
 
فهرست مطالب
نگاهی مختصر به حفاری های غیرمجاز در محوطه های باستانی 1
مقدمه 1

( حفاری غیر مجاز. تل قلعه ی حرمی اناری 3

(  حفاری غیر مجاز. تل قلعه ی حرمی اناری . گودال شماره ی 1 ) 4

(  حفاری غیر مجاز. تل قلعه حرمی اناری . گودال شماره ی 2 ) 6

(  حفاری غیر مجاز. تل قلعه حرمی اناری . گودال شماره ی 3 ) 8

(  حفاری غیر مجاز. تل قلعه ی حرمی اناری . گودال شماره ی 3 ) 9

(  حفاری غیر مجاز. تل قلعه ی حرمی اناری . گودال شماره ی 4 ) 10

(  حفاری غیر مجاز. تل قلعه ی حرمی اناری . گودال شماره ی 5 ) 10

(  حفاری غیر مجاز. تل کمّه . 1390  ) 13

(  حفاری غیرمجاز. تل کمّه  ) 15

(  حفاری غیر مجاز. تل کمّه . قبل از سال 1390 ) 17

(  حفاری غیر مجاز . تل قلعه ی حرمیک  احتمالا سال 1392 ) 21

جمع بندی ونتیجه گیری 21