خلاصه کتاب + جزوه دست نویس فلسفه حسابرسی

جزوه دست نویس دانشجو از مباحث کلاس به تعداد 40 صفحه pdf 

خلاصه نویسی كتاب فلسفه حسابرسی بر اساس کتاب دكترحساس یگانه به تعداد 40 صفحه pdf 

فصل اول : نیاز به فلسفه حسابرسی
فصل دوم روش شناسی حسابرسی
فصل سوم پیشینه حسابرسی
فصل چهارم شك، تردید ، رسیدگی و حسابرسی
فصل پنجم نقش های اقتصادی و اجتماعی حسابرسی
فصل ششم اهداف حسابرسی
فصل هفتم فرضیات بدیهی حسابرسی
فصل هشتم مفاهیم حسابرسی
فصل نهم استقلال
فصل دهم مراقبت حرفه ای
فصل یازدهم ارائه منصفانه
فصل دوازدهم شواهد حسابرسی
فصل سینزدهم اخلاق حرفه ای