دانلود پروژه رشته معماری

استانداردها و معیارهای فنی طراحی ساختمان های اداری و آموزشی

(شهرکهای دانشجویی)
 
 
 
 
 
مقدمه
بخش عمده ای از مرحله شناخت در طراحی معماری آشنایی با ساختار تشکیل دهنده فضا و چهار چوب اجزاء آن تشکیل می دهد.
5-2 فضای اداری
     فضای اداری فعال به فضاهای ساختمان اداری اطلاق می‌گردد كه طبق نشریه شماره 178 سازمان برنامه و بودجه سابق موضوع بخشنامه شماره 1917/54 - 2206/102 مورخ  4/5/1377 (ضوابط طراحی ساختمان‌های اداری) در گروه‌های چهارگانه ذیل قابل تعریف، ارزیابی و شناسایی باشد:
 
 
5-2-1 گروه فضای اصلی
     منظور فضاهایی هستند كه كار اصلی اداری، مستقیماً در آن‌ها انجام می‌شود. مانند اتاق‌های كارشناسی یك یا چند نفره، سالن‌های كار گروهی، اتاق‌های جلسات،‌ بایگانی جاری (در ارتباط مستقیم با كار اداری) محل دستگاه فتوكپی، انبار روزمره،‌ لوازم مصرفی و موارد مشابه. 
 
5-2-2 گروه فضاهای وابسته اصلی
     منظور فضاهایی هستند كه برای تسهیل و خدمات رسانی انجام كار پیش‌بینی شده و در كنار فضاهای گروه یك شكل می‌گیرند، مانند:‌ سالن اجتماعات، كتابخانه،‌ كلاس‌های آموزشی،‌ مركز تلفن،‌ اطلاعات، نگهبانی،‌ مراكز تهیه میكروفیلم،‌ رایانه، تكثیر،‌ بایگانی راكد و موارد مشابه.
 
5-2-3 گروه فضاهای رفاهی
منظور فضاهایی هستند كه برای تأمین رفاه كاركنان و مراجعین در ساختمان اداری پیش‌بینی شده و در كنار فضاهای گروه‌های 1 و 2 شكل می‌گیرند، مانند: نمازخانه، غذاخوری،‌ آبدارخانه،‌ فروشگاه تعاونی، مركز كمك‌های اولیه، سرویس‌های بهداشتی و موارد مشابه.
 
5-2-4 گروه فضاهای گردشی
     منظور فضاهایی هستند كه برای ارتباط بین فضاهای یاد شده و سطوح زیرساخت (دیوارها و ستون‌ها) پیش‌بینی می‌شوند و عبارتند از:‌
 
الف) گردش افقی در طبقات
مانند:‌ ورودی‌ها، راهرو‌ها، فضاهای مكث و تقسیم، بعلاوه سطوح زیرساخت (دیوارها و ستون‌ها) در طبقات و مسیرهای (risers) تأسیساتی
ب) گردش عمودی بین طبقات 
مانند:‌ پله‌های ارتباطی طبقات،‌ آسانسورها، بالابرها، پله‌های فرار، پاگردها، شیب‌روها (ramps) و موارد مشابه.
 
5-3 فضاهای اختصاصی
منظور فضاهایی هستند كه بر حسب وظایف و مأموریت‌های دستگاه اجرایی، اختصاصاً ایجاد می‌گردد.  از قبیل آزمایشگاه در سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی، خزانه در بانك¬ها و موزه¬های سازمان میراث فرهنگی.
 
.
.
.
 
 
 
فهرست مطالب
 استانداردها و معیارهای فنی طراحی
 برنامه ریزی فیزیکی، شناخت و تعیین ابعاد و استانداردهای فضا
 فضای اداری
 گروه فضای اصلی
 گروه فضاهای وابسته اصلی
 گروه فضاهای رفاهی
 گروه فضاهای گردشی
 فضاهای اختصاصی
 زیربنای خالص
 فضاهای اصلی اداری
 فضاهای وابسته اداری
 فضاهای پشتیبانی و ارباب رجوع
 مساحت محل کار (مساحت مفید)
 مساحت مفید خالص
 تجهیزات اداری
 نوع ساختمان
 سرویسها
 منظرهها
 ستها
 انواع کالبد ساختمانهای اداری
 عمق فضا
 موقعیت هسته
 تقسیم به اتاقها یا سلولاریزاسیون
 هسته
آسانسورها
 مجاری
 سرویس بهداشتی
 کمدهای اتاق شستشو
 پلکانها
 روابط در ساختمانهای اداری
رابطه با دنیای خارج
 لوازم فرار
 حوزههای فعالیتهای دانشكده معماری 
 فضاهای آموزشی
 كلاس نظری
  كلاس عمومی
 فضاهای كمك آموزشی
 آزمایشگاه
كارگاه
 فضاهای ورزشی و پرورشی 
كتابخانه
 نمازخانه 
 سالن ورزشی
 سالن چند منظوره 
 اتاق مشاوره 
 اتاق ورزش 
 اتاق بهداشت 
 فضاهای اداری 
 فضاهای پشتیبانی و خدمات 
 فضاهای سبز 
 فضای توقف وسایل نقلیه 
 فضای ورودی 
 فضای توقف وسایل نقلیه 
 فضاهای ارتباطی و غیر مفید 
 فضاهای نیمه باز یا مسقف 
 ظرفیت 
 ظرفیت دوره آموزشی یا مقطع آموزشی 
 ظرفیت مجتمع آموزشی 
 سطوح زیر بنایی
 خالص
 ناخالص 
 سرانه 
 سرانه خالص زیربنا 
 سرانه ناخالص 
 معیارهای تعیین ظرفیت 
 ظرفیت كلاس 
 ظرفیت كارگاه و آزمایشگاه 
 ظرفیت فضاهای پرورشی 
 كتابخانه 
 نمازخانه 
 سالن آمفی تئاتر 
 سالن ورزشی
 سالن چند منظوره 
 سالن غذاخوری 
 فضاهای اداری 
 سرویس های بهداشتی
 سرانه فضاها 
 فضاهای بسته
  فضاهای مربوط به فعالیتهای آموزشی
 مبلمان فضاهای اداری
 قرارگیری دیوارها
 کتابخانه
 سالن مطالعه
 قفسههای کتاب
 طراحی سالن‌های اجتماعات
   هندسه کلی تالارها
 اقدامات اصلی در برنامه ریزی سالنها
 بخشهای مختلف سالنهای اجتماعات
 ورودی سالن
   سرسرا و سالن انتظار
 سالنهای اجتماعات
 تغییرات در ابعاد سالنهای اجتماعات
 چند منظوره بودن و انعطافپذیری سالن
 صندلی در سالنهای اجتماعات
 بالکن در سالنها
 شیب سالنها
 اتاق تجهیزات تلفن
 موتورخانه و برق اضطراری
 تجهیزات بهداشتی، رختکن و نظافت
 انبار مرکزی
 محل زندگی سرایدار
  فضای نمایشگاهی
فهرست منابع:
 
فهرست جداول:
جدول (5-1) : مساحت فضای اصلی اداری موردنیاز مدیران سیاسی و مشاغل همتراز(نویفرت، 1387) 155
جدول (5-2) : مساحت فضای اصلی اداری موردنیاز مدیران حرفه‌ای، كارشناسان و كارمندان در سطح ستادی و استانی(نویفرت، 156
جدول5-3 ،  برنامه فیزیکی ماخذ: نگارنده 169
جدول (5-4) عرض راهروهای متقاطع در سیستمهای مختلف کتابخانه(نویفرت، 1387) 185
جدول(5-5)  ابعاد ومشخصات سالن انتظار (نشریه شماره 245، ضوابط طراحی سینما، 1382) 189
جدول(5-6) ابعاد صندلی تماشچیان سالن‌های همایش با توجه به شکل5-15(همان) 193
جدول (5-7) فاصله صندلی از راهرو در سالنها (نشریه شماره 245، ضوابط طراحی سینما، 1382) 194
جدول (5 - 8) ابعاد و مشخصات درها در سالنها (حیدری، 1382) 194
 
 
فهرست نمودارها:
نمودار(5-2) مقایسه سطح زیر بنای لازم دفاتر کار(نویفرت، 1387) 156