دانلود پروژه رشته معماری

مکان یابی و روند طراحی معماری شهرک دانشجویی

 
 
 
چکیده:
در این تحقیق ابتدا به تحلیل کالبدی بافت منطقه مورد نظر می‌پردازیم سپس به ارایه نتایج حاصل از تحلیل که شامل طراحی مجموعه شهرک دانشجویی می‌گردد پرداخته خواهد شد.
 
ساختار شیراز در دوران آل بویه بدلیل وجود بازار قدیمی که در امتداد محور دروازه اصفهان قرار داشت بصورت خطی شاخه ای در آمده بود. در دوره زندیه کریم خان ساختار اساسی در فضاهای شهر شیراز ایجاد کرد. یکی از آن ها تعمیر و ترمیم کلیه دروازه های شهر بود که دروازه اصفهان نیز مورد بازسازی قرارگرفت . احداث بازار وکیل که در امتداد دروازه اصفهان قرار داشت، موقعیت ویژه ای را برای این محله و این دروازه ایجاد کرد. ساختار خطی محله دروازه اصفهان همچنان مورد توجه بود. همین روند طی دوره های بعدی نیز تداوم یافت. محدوده شیراز قدیم که روزی محدود به دروازه ها و حصارها بوده، اکنون تبدیل به رینگی دور منطقه تاریخی فرهنگی شده است. رشد و توسعه شهر موجب از بین رفتن بسیاری از دروازه-ها و حصارها شده است. این روند در دوره پهلوی شروع شد و حصارها تبدیل به خیابان ها و بلوارهای عریض گردید.
 
از دهه 50 به بعد ساختار حرکتی و پیرامونی بافت مد نظر بوده است از جمله احداث و تکمیل رینگ دور بافت و کمان های اطراف آن مورد تأکید قرار گرفته است. از جمله اقداماتی که در این دوره صورت گرفته است عبارتند از:
- خیابان تیموری
- بلوار شهید دستغیب
- خیابان شیخ روزبهان
- بلوار سیبویه
- خیابان زینبیه
 
در دهه اخیر شیراز به 10 منطقه  تقسیم شده است که دراین میان زمین مورد نظر در ناحیه 11 منطقه 4 واقع شده است.  
 
 
با توجه به این که در طراحی ساختمان های آموزشی و اداری ، مکان یابی یکی از مهمترین اصول در طراحی ست لذا از دیدگاه کیفی می‌توان شاخصه های کیفیت بناهای آموزشی - اداری در مقیاس شهری و فرا- شهری را در موارد زیر جستجو کرد:
 
- کل مطلوب فضای آموزشی و اداری
- استحکام بنا
- امنیت و ایمنی
- دسترسی مناسب به سایر نقاط شهر و کشور
- ایجاد آسایش روانی محیطی و شهری
- دید بصری مناسب نسبت به واحدهای همسایگی و شهری
- همجواری با کاربری های سازگار
- دسترسی به فضای باز و پارکینگ
- توجه به  مجموعه به عنوان نماد شهری از جوانب مختلف
 
مکان یابی برای بناهایی نظیر دانشکده های معماری و شهرک های دانشجویی بایستی به نحوی باشد که مجموعه مورد نظر در بهترین نقطه از شهر  از لحاظ دسترسی قرار داشته باشد و دلیل اصلی آن را می‌توان در تعداد بالای مراجعه کنندگان به این فضاها دانست.
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
 مکانیابی و روند طراحی شهرک دانشجویی
6-1 سیر تحولات شهرسازی شیراز
6-1-1 شیراز 1328
6-1-2 شیراز 1335
6-1-3 شیراز 1350
6-1-4 شیراز معاصر
6-1-5 شیراز در دوره کنونی
6-2 کاربریهای قدیم منطقه:
6-3 کاربریهای جدید منطقه
6-4 همجواریها در منطقه
6-5 مکان یابی سایت
6-5-1  مکانهای پیشنهادی برای سایت مجموعه
6-5- 2  موقعیت سایت نسبت به شهر
6-5-3  موقعیت سایت نسبت به شریانهای شهری وضع موجود
6-5-4  موقعیت قرارگیری سایت در مناطق شهرداری شیراز
6-6 دسترسیها
6-6-1دسترسی سواره
6-6-2 دسترسی پیاده
6-6-3 دسترسیها در طرحهای فرادست
6-6-4 موقعیت سایت نسبت به محورهای شریانی پیشنهادی شیراز
6-7 همجواریها
6-8 چشم اندازهای سایت در وضعیت کنونی
6-9 چشم‌اندازها
6-10 تحلیل سایت به کمک جدول SOWT
6-11 نتیجه گیری
6-12 روند طراحی مجموعه شهرک دانشجویی
6-12-1 ترسیم خطوط اولیه برای رسیدن به پلان
6-12-2 ترسیم دیاگرامهای اولیه
6-12-3 ترسیم محورهای  تأثیر گذار بر زمین طرح
6-13 طراحی حجم‌های سه بعدی اولیه
6-14 ترسیم پلان نهایی بام مجموعه
6-14-1 فرایند طراحی سایت
6-14-2  ترسیم پلان بام دانشکده معماری
6-15  فرآیند طراحی دانشکده معماری
6-16 ترسیم پلان طبقه همکف و اول دانشکده معماری
6-17 نماها و برش‌های نهایی
6-19 طراحی فضاهای داخلی
6-20 سازه مجموعه دانشکده معماری
6-20-1 فونداسیون
6-20-2 جنس دیوارها
6-20-3 سقف مجموعه
6-20-3-1 سیستم تیر ویاراندیل1
6-20-3-2 سقف بتن پیش تنیده
6-20-4 ستونها
6-21 تأسیسات دانشکده معماری
6-22 نمایش سه بعدی مجموعه
فهرست منابع:
 
فهرست جداول:
جدول(6-1)سیر تحولات در بافت تاریخی شیراز( ماخذ : شرکت مشاورین  پردا راز) 203
جدول (6-2 ) تکنیک تحلیلی سوات و راهبردهای برآمده از آن( منبع: نگارنده) 223
جدول6- 3 مقایسه ویژگی‌های قبل و بعداز طراحی در سایت پیشنهادی 224
جدول (6- 4) ماتریس سازگاری کاربریهای دانشگاه( ماخذ: نکارنده) 233
 فهرست تصاویر:
شکل( 6-1)روند توسعه شیراز سال 1335( ماخذ : شرکت مشاورین  پردا راز) 204
 شکل(6-2) معابر بافت تاریخی شیراز1328( ماخذ : شرکت مشاورین  پردا راز) 205
شکل(6-3) معابر بافت تاریخی شیراز 1335( ماخذ : شرکت مشاورین  پردا راز) 205
شکل(6-4)معابر بافت تاریخی شیراز 1350( ماخذ : شرکت مشاورین  پردا راز) 206
شکل(6-5)معابر بافت تاریخی شیراز وضعیت کنونی( ماخذ : شرکت مشاورین  پردا راز) 207
شکل(6-6) نقشه شهر شیراز و موقعیت سایت( ماخذ : شرکت مشاورین  پردا راز) 208
شکل (6-7) کاربری‌های قدیم منطقه( ماخذ : شرکت مشاورین  پردا راز) 208
شکل (6-8) کاربری‌های جدید منطقه( ماخذ : شرکت مشاورین  پردا راز) 209
شکل (6-9) همجواریها در منطقه ( ماخذ: نکارنده) 209
شکل6-10 سایت مجتمع شهر و روستا و ستاد کل نیروهای مسلح( ماخذ: نکارنده) 211
شکل6-11 سایت ساختمان سیلو قدیم شیراز( ماخذ: نکارنده) 211
شکل6-12سایت باغ سپاه روبه روی کتابخانه  ملی( ماخذ: نکارنده) 212
شکل6-13 سایت واقع در انتهای خیابان سجادیه‌ی سیمان( ماخذ: نکارنده) 212
شکل 6- 14 موقعیت سایت نسبت به کل شیراز( ماخذ: نکارنده) 213
شکل (6-15 ) : موقعیت سایت نسبت به شریانهای شهری( ماخذ: نکارنده) 214
شکل6-16 مناطق 9 گانه شهرداری شیراز( ماخذ: نکارنده) 215
شکل 6-17 : راههای دسترسی به سایت مورد نظر( ماخذ: نکارنده) 216
شکل 6-18 موقعیت سایت نسبت به ایستگاههای قطار شهری( ماخذ: نکارنده) 216
شکل 6-19 موقعیت سایت نسبت به محورهای شریانی پیشنهادی شیراز( ماخذ: نکارنده) 217
شکل6-20 موقعیت سایت نسبت به بناهای همجوار( ماخذ: نکارنده) 218
شکل ( 6-21 )  وضعیت باغ‌های درون سایت( ماخذ: نکارنده) 219
شکل (6-22 ) وضعیت خیابان کشی اطرف( ماخذ: نکارنده) 219
شکل (6 -23 ): وضعیت رودخانه درون سایت( ماخذ: نکارنده) 220
شکل (6-24 ) : دید محدوده سایت نسبت به خود سایت( ماخذ: نکارنده) 220
شکل (6-25 ): دید سایت نسبت به محدوده سایت( ماخذ: نکارنده) 221
شکل ( 6-26) ترسیم دیاگرام اولیه( ماخذ: نکارنده) 226
شکل ( 6-27) ترسیم دیاگرام اولیه( ماخذ: نکارنده) 226
شکل ( 6-28) ترسیم دیاگرام کلی( ماخذ: نکارنده) 227
شکل ( 6-29) حجم سه بعدی اولیه( ماخذ: نکارنده) 230
شکل ( 6-30) حجم سه بعدی اولیه( ماخذ: نکارنده) 243
شکل ( 6-31) حجم سه بعدی اولیه( ماخذ: نکارنده) 243
شکل ( 6-32) حجم سه بعدی اولیه( ماخذ: نکارنده) 244
شکل ( 6-33) حجم سه بعدی اولیه( ماخذ: نکارنده) 244
شکل ( 6-34) تیرویاراندیل( ماخذ، نویفرت: 1390) 246
شکل ( 6-35) عرشه بتن پیش تنیده( ماخذ، نویفرت: 1390) 248
شکل ( 6-36) سه بعدی مجموعه، منبع نگارنده 250
شکل ( 6-37) سه بعدی مجموعه، منبع نگارنده 251
شکل ( 6-38) سه بعدی مجموعه، منبع نگارنده 251
شکل ( 6-39) سه بعدی مجموعه، منبع نگارنده 252
شکل (6-40) سه بعدی مجموعه، منبع نگارنده 252
 
 
فهرست نقشه ها:
نقشه ( 6-1) ترسیم خطوط اولیه برای رسیدن به پلان( ماخذ: نکارنده) 225
نقشه ( 6-2) ترسیم محور‌های  تأثیر گذار( ماخذ: نکارنده) 228
نقشه ( 6-3) ترسیم ورودی‌ها و خروجی‌ها( ماخذ: نکارنده) 229
نقشه ( 6-4) ترسیم پلان نهایی سایت( ماخذ: نکارنده) 231
نقشه ( 6-5) کاربریهای موجود در سایت( ماخذ: نکارنده) 235
نقشه ( 6-6) ترسیم پلان بام دانشکده معماری( ماخذ: نکارنده) 236
نقشه ( 6-7) ترسیم پلان همکف دانشکده معماری( ماخذ: نکارنده) 240
نقشه ( 6-8) ترسیم پلان اول دانشکده معماری( ماخذ: نکارنده) 241
نقشه ( 6-9) ترسیم نما و برش دانشکده معماری( ماخذ: نکارنده) 242