دانلود پژوهش کارشناسی ارشد مهندسی نرم فزار

مدل پیشنهادی استاندارد SAML برای بهبود فرآیند احراز هویت

 
 
 
 
چکیده

فناوریهای جدیدی برای ارائه چارچوبهای استاندارد برای ورود تکی به اینترنت پدید آمدهاند. این فناوریها هنوز نسبتاً جدید هستند اما فرصتهایی برای سادگی فرایند نگهداری اعتبارات در مکانهای چندگانه و برای عبور اعتبارات بین سازمانها وجود دارد. زبان نشانهگذاری اثبات امنیت قدیمیترین پروتکل احراز هویت مجتمع است که بیشترین سازگاری را دارد که قابلیت احراز هویت مجتمع سازمان را اثبات میکند. زبان نشانهگذاری اثبات امنیت تمایل به نشاندادن و تظاهر به یک مدل برای یک زمان طولانی را دارد. زبان نشانهگذاری اثبات امنیت به عنوان یک ابزار مهم در ذخیره امنیت سازمان بکار میرود. دلیل اصلی که پروژههای زبان نشانهگذاری اثبات امنیت شکست می‏خورند به این دلیل است که یا هزینه تاخیر آنها زیاد است یا پیادهسازی آنها میتواند پیچیده باشد و منابع آموزشدیده در زبان نشانهگذاری اثبات امنیت یک چالش میباشند. بسیاری از نگرانیها با یک انجمن یا مجتمعسازی ورود تکی، موضوعات مدیریتی، مانند نیاز برای اطمینان برای برنامه های کاربردی که بهطور مستقیم توسط زبان نشانهگذاری اثبات امنیت نظارت نشدهاند وجود دارد. این موضوعات در چارچوبهای بزرگتر مانند کتابخانه و سرویسهای وب مجتمع و شیبوه[1] نظارت میشوند. این چارچوبها برای نمایش سه بخش صنعت شامل جنبه کسبوکار، تکنولوژی و آموزش در نظر گرفته میشوند.

سیستمهای ورود تکی اینترنت نگرانیهای حفظ حریم خصوصی شامل خطرات ردیابی کاربر و ارتباط اکانت یا فاشسازی اطلاعات برای ارائهدهندگان سرویس را ایجاد میکند. نگرانی دیگر، نگرانیهای عملیاتی از جمله مقیاسپذیری، میزان تحمل شکست و تهاجم میباشد. هنگام ارزیابی راه حلهای زبان نشانهگذاری اثبات امنیت، باید با در نظر گرفتن همهی موارد مورد مطالعه سازمان، نیاز برای یکپارچهسازی با زیرساختهای موجود و اتصال به همهی استانداردهای شناسه تضمین شود. امروزه راه حلهای زبان نشانهگذاری اثبات امنیت بالغ و کاملتر شده و پیادهسازی ورود تکی به اینترنت مبتنی بر زبان نشانهگذاری اثبات امنیت به سرعت انجام میگیرند.[1] Shibboleth

 
 
 
کلید واژه‎ها:

رایانش ابری

امنیت اطلاعات در رایانش ابری

زبان نشانه‎گذاری اثبات امنیت

 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
 

ورود‎تکی با استفاده از زبان نشانه‎گذاری اثبات امنیت 

 مقدمه  

 مدل پیشنهادی برای احراز‎هویت زبان نشانه‎گذاری اثبات امنیت در ورود‎تکی وب  

 مراحل انجام کار مدل پیشنهادی   
 شبیه ‏سازی مدل پیشنهادی  

 مدل امنیت داده‌ها در محاسابات ابر  

 نتیجه‎گیری  
 
 
منابع و مآخذ  
 
 
 
 
 
فهرست شکل‌ها
 
شکل 4-1. احراز‎هویت ورود‎تکی به وب با زبان نشانه‎گذاری اثبات امنیت ......................................................................... 
شکل 4-2. مراحل انجام فرایند احراز‌هویت ورود‎تکی به وب با استفاده از زبان نشانه‎گذاری اثبات امنیت ............................ 
شکل 4-3. ثبت‎نام کاربر در محیط ابر ............................................................................................................................... 
شکل 4-4. ورود‎تکی کاربر به ابر ..................................................................................................................................... 
شکل 4-5. یک نمای کلی از پلت‎فرم نرم افزار کلود سیم ................................................................................................. 
شکل 4-6. محل تنظیم پارامترهای شبیه ساز کلود ............................................................................................................. 
شکل 4-7. نمای اولیه شبیه ساز کلود ................................................................................................................................ 
شکل 4-8: مدل امنیت داده در محاسبات ابری ..................................................................................................................