تبیین رابطه بین مدیریت سود و کیفیت
حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران

تبیین رابطه بین مدیریت سود و کیفیتحسابرسی در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به عبارت دیگر در این پژوهش سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که آیا بالا بودن کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نشان دهنده مدیریت سود پایین در این شرکت هاست یا خیر؟ برای پاسخ گویی به این پرسش نمونه ای به تعداد 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 1381 تا 1387 مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش متغیر مدیریت سود با استفاده از مدل تعدیل شده جونز ،1995 و متغیر کیفیت حسابرسی نیز با استفاده از دو معیار اندازه حسابرس و دوره تصدی حسابرس مورد ارزیابی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیون و مجزوراتا ( ) در سطح معنی داری 95 درصد استفاده شده است. لازم به توضیح است که از ضرایب  هبستگی پیرسون و اسپیرمن در سطح معنی داری 95 درصد نیز استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در حالت کلی بین مدیریت سود و معیارهای اندازه حسابرس و دوره تصدی حسابرس و در نهایت کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه ضعیف اما معنی داری وجود دارد. به صورتی که با افزایش متغیرهای کنترل شامل جریان های نقدی استاندارد شده، شاخص زیان، شاخص درآمد و اندازه شرکت به مدل، همبستگی بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی تا اندازه بسیار کمی یعنی از 238/0 به 250/0 افزایش می یابد.

فهرست:


چکیده 1


مقدمه 2


فصل اول: کلیات تحقیق


1-1) مقدمه 4


2-1) تاریخچه مطالعاتی. 5


3-1) بیان مسأله 12


4-1) چهارچوب نظری تحقیق. 16


5-1) فرضیه های پژوهش.. 17


6-1) اهداف  تحقیق. 17


7-1 اهمیت تحقیق. 18


8-1 حدود مطالعاتی. 19


9-1) تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 19


فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق


1-2) مقدمه 22


2-2) مفاهیم مختلف سود 24


1-2-2) سود 24


2-2-2) اهداف گزارشگری سود 24


3-2-2)  پیش بینی سود و استفاده کنندگان پیش بینی سود 25


4-2-2) فواید سود برای سرمایه گذاران. 26


3-2) مدیریت سود 28


1-3-2) فرضیه های طرح پاداش.. 30


2-3-2) فرضیه های قرارداد بدهی. 30


3-3-2) فرضیه های هزینه های سیاسی. 31


4-3-2) تئوری نمایندگی. 31


5-3-2) انواع قراردادها و نظریه نمایندگی. 35


1-5-3-2) قرارداد برمبنای رفتار یا زمان. 36


2-5-3-2) قرارداد برمبنای نتیجه یا محرک. 36


6-3-2) هموار سازی سود 37


1-6-3-2) انواع هموارسازی سود 39


2-6-3-2) روش های هموارسازی سود 41


7-3-2) حسابداری تعدیلات جامع. 41


8-3-2) حساب سازی. 41


9-3-2) انگیزه های مدیریت سود 42


1-9-3-2) تامین انتظارات تحلیل گران مالی. 42


2-9-3-2) به منظور جلوگیری از مشکلات تعهدات استقراض و تلاش برای کم کردن هزینه های سیاسی  42


3-9-3-2) هموارسازی سود طی یک دوره زمانی بلند مدت با رشد مناسب.. 43


4-9-3-2) تامین کردن احتیاجات طرح پاداشی. 43


5-9-3-2) تعویض مدیریت.. 43


10-3-2)مدیریت سود خوب در برابر مدیریت سود بد 44


4-2) کیفیت حسابرسی. 45


1-4-2) چارچوب کیفیت حسابرسی. 46


2-4-2) مباحث نظری و شواهد تجربی در باب کیفیت حسابرسی. 48


1-2-4-2) تقاضا برای کیفیت حسابرسی. 50


2-2-4-2) عرضه کیفیت حسابرسی. 51


3-2-4-2) رابطه بین اجزای کیفیت حسابرسی. 52


4-2-4-2) محصولات کیفیت حسابرسی. 54


5-2-4-2) خلاصه محصولات کیفیت حسابرسی. 60


3-4-2) اندازه حسابرس.. 63


4-4-2) تخصص  گرایی در صنعت.. 65


1-4-4-2) دوره تصدی حسابرس.. 67


5-2) تبیین رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی. 68


1-5-2) تبیین فرضیه های پژوهش.. 72


6-2) بحث کلی. 75


فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق


1-3) مقدمه 83


2-3) روش پژوهش.. 83


3-3) فرضیه های پژوهش.. 83


4-3) جامعه و نمونه آماری. 85


1-4-3) جامعه آماری. 85


2-4-3) نمونه آماری. 85


5-3) روش ها و ابزار های جمع آوری اطلاعات.. 86


6-3) متغیرهای پژوهش و  شیوه اندازه گیری  متغیرها 86


7-3) آمار توصیفی. 89


8-3) آمار استباطی. 89


فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها


1-4 مقدمه‏ 92


2-4) روش تجزیه وتحلیل داده ها 93


3-4) آمار توصیفی. 93


4-4) آمار استنباطی. 98


1-4-4) آزمون فرضیه فرعی اول. 99


2-4-4) آزمون فرضیه اصلی. 101


1-2-4-4) آزمون همبستگی با استفاده از رگرسیون خطی ساده 101


2-2-4-4) تاثیر متغیرهای کنترل بر ارتباط بین مدیریت سود وکیفیت حسابرسی. 103


5-4) خلاصه تجزیه و تحلیل داده ها 106


فصل پنجم : نتیجه‌گیری و پیشنهادات


1-5 مقدمه 108


2-5) نتایج آزمون فرضیه ها 108


1-2-5) نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول. 108


2-2-5) نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم 109


3-2-5) نتیجه آزمون فرضیه اصلی. 110


3-5) نتیجه گیری. 112


4-5) پیشنهادها 113


1-4-5) پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش.. 113


2-4-5) پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی. 114


5-5) محدودیت های پژوهش.. 115


پیوست ها


جدول لیست شرکت ها ومؤسسات حسابرس آنها 117


خروجی نرم افزار SPSS. 120


جداول و نمودارهای آماری. 130


منابع و ماخذ


منابع فارسی. 140


منابع لاتین. 143


چکیده انگلیسی. 145