دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته جغرافیا

نقش اکولوژی اجتماعی در بافت قدیم شهر ری

 
 
 
 
 
چکیده
هجوم اکولوژیکی و سکونت افراد کم درآمد در بافتهای قدیمی از جمله معضلات این بافتهاست. خستگی مفرط ناشی از کار طاقت فرسا و نداشتن پشتوانه مالی مناسب برای همکاری در امور محله‘ انگیزه توجه به مسایل محله‘ بهداشت محیط زیست و عمران آنرا از زمان سلب می کند. هدف این تحقیق شناخت و بررسی پایگاه اقتصادی افراد ساکن بافت قدیم شهر ری در نابسامانی منطقه مورد نظر است. روش پژوهش با استفاده از شیوه های میدانی بویژه پیمایشی مبتنی بر روشهای اکتشافی و تحلیلی است.
 
 
کلیدواژه ها
شهر ری
بافت قدیم
توان مالی
ساخت اقتصادی
هجوم اکولوژیکی
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
 
چكیده: 3
واژگان كلیدی: 3
مقدمه : 4
داده ها و روش شناسی

اکولوژی اجتماعی و جدایی گزینی

مساله مورد پژوهش
محدوده مورد مطالعه
روش بررسی

توسعه شهری و سیر تحولات اکولوژیکی شهر ری

داده ها
جمع بندی و نتیجه گیری :
منابع و ماخذ :