دانلود پروپوزال پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت

ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان

(مطالعه موردی: نیروی انتظامی)
 
 
 
 
بیان مساله:
اهمیت کنترل در سازمان ها بویژه در سازمانی مانند ناجا معین و مبرهن است و ارزیابی عملكرد یكی ازمحورهای اساسی کنترل به شمار می رود كه این پژوهش برآن است تا الگویی برای ارزیابی عملكرد یگانها درناجا ارائه نماید. که قادر باشد به بهترین وجه، نحوه عملكردیگان های ناجا را مورد سنجش قرار دهد. پس از تدوین و اجرای راهبرد، ارزیابی مستمر بر نحوه اجرای برنامه های راهبردی و تشخیص سریع و به موقع انحرافات آن، از ضروری ترین وظایف ناجا که درمحیط پیچیده و با وجود توطئه های گسترده انجام وظیفه می نماید، خواهد بود.
 
ارزیابی عملکرد می تواند باعث آگاهی از میزان پیشرفت در بهبود عملکرد گردد و در نتیجه، انگیزه و فرصت لازم برای ارتقای کیفیت عملکرد دستگاه ها رافراهم نماید بدون وجود سیستم ارزیابی عملکرد ، نه تنها بهبودی اتفاق نمی افتد بلکه تحقق اهداف نیز در هاله ای از ابهام قرار می گیرد (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، 1382: 26).
ارزیابی عملکرد یكی از مهمترین نیازهای هرسازمان درجهت حفظ توان پاسخگویی به شرایط رقابتی و مطالبات روزافزون محیطی است. پیش نیاز این امر، تدارك روشی برای سنجش عملکرد و یافتن نقاط ضعف واحدهای زیر مجموعه می باشد. با توجه به پیچیدگی كار واحدهای انتظامی وداده ها  ستاده های متعدد این گونه واحدها ، ارزیابی عملكرد آنان با مشكلاتی همراه است.
 
برای دستیابی به یک الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد، بررسی روش های متداول ارزیابی عملکرد و نیز رویکردهای اتخاذ شده و نیز اهداف در نظر گرفته شده امری ضروری به نظر می رسد. اگر ارزیابی به شیوه ای اثربخش انجام شود، ناجا می تواند از نقاط قوت داخلی استفاده كند و از فرصت های خارجی بهره برداری نماید، تهدیدات را شناسایی و در برابر آنها از خود دفاع كند و پیش از آنكه نقاط ضعف داخلی زیان بار شوند از نیروی آن بكاهد.ارزیابی عملكرد همواره یكی از مهمترین مسائل مورد نظر مدیران عالی سازمانها می باشد. در نگرش نوین، فلسفه وجودی ارزیابی بررشد، توسعه وبهبود ظرفیت های افراد یا واحدهای مورد ارزیابی استوار است درنگرش سنتی، مهمترین هدف ارزیابی قضاوت ویادآوری عملكرد است(آقایی، 1382: 3).
 
در ناجا ارزیابی عملكرد هر ساله با صرف زمان و هزینه های گزاف با هدف بهبود عملكرد و كارآیی یگان ها و مدیران و كاركنان صورت می گیرد. نتایج این ارزیابی ها نیز درترفیعات، انتصابات و ارتقاء یا پرداخت اضافه حقوق و پاداش استفاده می شود. برخی از روش های ارزیابی مانند روش های ارزیابی مستقیم، فهرست راهنما (چك لیست) و همچنین روش توصیفی از روش های رایج ارزیابی در ناجا هستند (انوارى رستمى، نیك نفس، خسرو انجم، 1390: 223).
 
بكارگیری و اجرای روش های كنونی ارزیابی، در عمل با مشكلات و نارسایی های مواجه است. در این روش ها، بالا بودن هزینه و زمان اجرا و كیفی و شهودی بودن تصمیم گیری ها، موجب مشكلاتی از قبیل بی عدالتی و نارضایتی یگان ها از نتایج ارزیابی ها می گردد. لذا یكی از مسایل مهم، انتخاب الگویی مناسب تر برای اندازه گیرى عملکرد است كه قادر به رفع بخشی از مشكلات و مسایل مرتبط با ارزیابی عملكرد باشد ونتایج بهتری را بدست دهد(انوارى رستمى، نیك نفس، خسروانجم،1390: 224).
 
حساسیت ماموریت نیروی انتظامی درحفظ امنیت و آسایش درجامعه و آگاهی مسئولان آن از میزان عملکرد، به مسئولان و فرماندهان ناجا در امر بدست آوردن اطلاعات جامع جهت برنامه ریزی لازم از طریق مراکز مطالعاتی ناجا یا دیگر دانشگاهها کمک شایانی می نماید. لذا نتایج حاصل از این تحقیق و ارائه روشی مدون و معین درحوزه ارزیابی، راه ارزیابی درست را به برنامه ریزان و فرماندهان ناجا نشان می دهد که این مباحث از اهم ضرورت های پژوهش حاضر به شمار می آید.
همچنین با توجه به اینکه در حال حاضر ناجا به فراخور برنامه های سالیانه ارزیابی مقطعی و جزء نگری از یگان های خود دارد، دستیابی به یک الگوی علمی، راهبردی و قابل اعتماد ارزیابی عملکرد در ناجا، امری ضروری به نظر می رسد. 
 
بنابراین برای سازمان مورد تحقیق (ناجا) بسیار با اهمیت است كه حوزه ها (ابعاد) و مولفه های اصلی ارزیابی عملکرد مورد بررسی و شناسایی قرار گیرند، و تعاملات و ارتباطات بین ابعاد و مولفه ها، و اهمیت و اولویت هر یک از آنها مشخص شود. و الگویی راهبردی برای ارزیابی عملکرد، با لحاظ نمودن الزامات و مقتضیات محیطی و سازمانی ناجا ارائه گردد.
 
 
 
3-1- چارچوب نظری تحقیق: 
هدف این تحقیق، طراحی الگوی راهبردی ارزیابی عملکرد یگان های نیروی انتظامی است.
 
هدف دیگر این پژوهش پرکردن کاستی موجود در تحقیقات و ادبیات علمی ارزیابی عملکرد ناجا و شناسایی فرآیندهای ارزیابی عملکرد راهبردی در هدایت نیروی انتظامی می باشد.
 
در نتیجه می تواند برای این نیرو راهنمای عمل مناسبی باشد. این پژوهش بر آن است تا الگوی راهبردی ارزیابی عملکرد یگان های نیروی انتظامی را ارائه ارزیابی نماید. 
 
 
 
 
فهرست مطالب
فصل اول :کلیات تحقیق 15
مقدمه: 16
بخش اول: طرح تحقیق 19
علت تحقیق: 19
بیان مساله: 21
اهداف تحقیق: 23
1-2-1-1- هدف اصلی تحقیق: 23
اهداف جزئی تحقیق: 23
3-1-1- سئوالات تحقیق: 23
1-3-1-1- سئوال اصلی تحقیق: 23
2-3-1-1-سئوالات فرعی تحقیق: 23
2-1 - اهمیت تحقیق: 24
3-1- چارچوب نظری تحقیق: 26
4-1- فرضیه های تحقیق: 26
5-1- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق: 27
6-1-روش ها و ابزار گردآوری اطلاعات: 27
7-1- جامعه آماری تحقیق: 27
8-1-روش نمونه گیری: 28
1-8-1- حجم نمونه: 28
9-1- روش تجزیه و تحلیل داده ها: 29
10-1- محدودیت های تحقیق: 29
11-1- تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها: 30
بخش دوم: سازمان مورد مطالعه: 35
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران: 35
جدول 1-1) مهمترین اهداف مأموریتی ناجا (جزینی، 1390 : 205) 37
جدول 2-1) مهمترین اهداف برون سازمانی ناجا (جزینی، 1390 : 205) 37
جدول 3-1) مهمترین اهداف درون سازمانی ناجا (جزینی، 1390 : 206) 38
12-1- ساختار ناجا و یگان‌های انتظامی: 39
1-12-1- جایگاه یگان‌های انتظامی در ستاد ناجا 39
13-1- ویژگی‌های ناجا در افق چشم انداز: 39
14-1- اهداف ارزیابی: 41
15-1- راهبردهای ناجا در حوزه ارزیابی یگانها: 41
16-1- ارزیابی در ناجا و اهداف آن: 43
17-1-یگان های ارزیابی کننده در ناجا: 44
جدول 4-1)  انجام ارزیابی از رده ها برابر دستورالعمل ارزیابی 45
شكل 1-1) انواع ارزیابی عملکرد یگان ها در ناجا 47
18-1- فرایند برنامه ریزی سالیانه بازرسی و ارزیابی از یگانها: 47
19-1- ارزیابی نحوه اجرای تدابیر، دستورالعمل ها، طرح ها و برنامه ها: 48
نمودار1-1 ) روند نمای فرآیند ارزیابی نحوه اجرای تدابیر، دستورالعمل ها ،طرح ها و برنامه ها 50
شکل2-1 ) الگوی موجود ارزیابی عملکرد در ناجا 51
 
- روش شناسی تحقیق:
1-1-3- جایگاه روش تحقیق تركیبی:
2-3- جامعه آماری تحقیق:
3-3- روش نمونه گیری:
4-3-  ابزار پژوهش و روش جمع آوری داده ها:
1-4- 3- روایی و پایایی (داوری در مورد کیفیت پژوهش):
شكل 2-3) سه سویه سازی داده ها (جاوهاری، 2011: 54)
جدول 1-3) معیارهای داوری در مورد کیفیت پژوهش (وولام، 2010: 65)
5-3- روش تجزیه و تحلیل داده ها:
1-5-3- تحلیل محتوا:
جدول 2-3) فرایند گام به گام تحلیل محتوا و تحلیل شبکه مفاهیم (براون و كلارك، 2006: 95)
شكل 3-3) ساختار یک شبکه مفاهیم (آتراید-استیرلینگ، 2001: 388)
2-5-3- متاسنتز(فراتحلیل):
1-2-5-3- چگونگی انجام متاسنتز:
3-5-3- الگوسازی ساختاری تفسیری:
1-3-5-3- گام های الگوسازی ساختاری تفسیری:
ظهور الگوی مکرر:
 
 
منابع
منابع فارسی:
REFERENCE:
ABSTRACT: