دانلود پاورپوینت کل کتاب مبانی اقتصاد سنجی تألیف دامودار گجراتی ترجمه دکتر حمید ابریشمی، در قالب ppt و در 617 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

 

فصل اول: ماهيت تحليل رگرسيون

چکيده

ريشه تاريخي واژه رگرسيون

تعريف نوين تحليل رگرسيون

تحليل رگرسيون در مقام مقايسه با تحليل رابطه عليت

تحليل رگرسيون در مقام مقايسه با تحليل همبستگي

انواع رگرسيون

ماهيت و منابع دادهها براي تحليل اقتصادسنجي

منابع داده ها

ماهيت داده ها

دقت دادها

خلاصه

 

فصل دوم: تحليل رگرسيون دو متغيره

مقدمه

مثال مصرف درآمد

مفهوم تابع رگرسيون جامعه (PRF)

مفهوم اصطلاح خطي بودن

تصريح استوكاستيك (تصادفي) تابع رگرسيون جامعه (PRF )

اهميت و تعبير جزء اخلال استوكاستيك

تابع رگرسيون نمونه (SRF)                                                

خلاصه

 

فصل سوم: مدل رگرسيون دو متغيره: مسأله تخمين

مقدمه

روش حداقل مربعات معمولي

تخمين زننده ها

خصوصيات تخمين زننده ها

خصوصيات خط رگرسيون

فرضيات اساسي روش حداقل مربعات

خطاي معيار (استاندارد) يا دقت تخمينهاي حداقل مربعات

ويژگيهاي واريانس

خصوصيات تخمين زننده هاي حداقل مربعات

قضيه گوس مارکف

معيار اندازهگيري ميزان همبستگي

 

فصل چهارم: مدل نرمال: مدل رگرسيون خطي نرمال كلاسيك

مقدمه

توزيع احتمالي اجزاء اخلال

فرض نرمال بودن

ويژگي نمونه هاي كوچك

ويژگيهاي نمونه بزرگ

خصوصيات تخمين‌زننده‌هاي OLS تحت فرض نرمال بودن

روش حداكثر راستنمايي (ML)

تابع راستنمايي

خلاصه

 

فصل پنجم: رگرسيون دو متغيره: تخمين فاصلهاي و آزمون فرضيه

مقدمه

تخمين فاصلهاي : برخي ايدههاي اساسي