در این تحقیق به بررسی دیدگاه نظریه پردازان و ابعاد مختلف درباره عزت نفس می پردازیم.

 

 

 

تئوری شخصیتی ادلر جزء مباحثی از روانشناسی است که اختصاصا به عزت نفس می پردازد و آنرا به عنوان یک متغیر بانفوذ و با اهمیت عنوان می نماید ( اسمیت ، 1987 ) . شیوه ی زندگی ترکیبی مشخص و منحصر به فرد از انگیزه ها ، خصلت ها ، علایق و ارزشها است که درهر عملی که فرد انجام می دهد ، متجلی می شود که تعیین کننده ی نحوه ای اندیشیدن ، آموختن و رفتار کردن است . بنابراین ، این طرح از پیش تعیین شده که زیربنای تمام زندگی روانی را تشکیل می دهد و تمام رفتار فرد از آن نشأت می گیرد . در سال های نخست زندگی فراهم می شود که نقطه ی عطف آن بر نحوه ی کیفیت روابط والدین وکودک استوار می گردد .( منصور ، 1379 ) .

 

 

 

به منطور نعامل بیشتر در مقوله ی عزت نفس ، بحث و بررسی ابعاد مختلف آن مفید به نظر می رسد . از ابعاد عزت نفس می توان به عزت نفس عمومی ، تحصیلی ، جسمانی ، خانوادگی و اجتماعی نام برد . 
 

 

عزت نفس عمومی : 
این عزت نفس عبارت است از یک احساس عمومی ارزش  شخص از خودش  که این احساس تحت تاثیر ابعاد دیگر عزت نفس یعنی عزت نفس تحصیلی ، بدنی ، خانوادگی و اجتماعی قرار می گیرد . سیستم نگرشی کودک در سالهای پیش کلامی آغاز می شود . شکل کلی احساس ارزشمندی تابع مراحل رشد است . بدین ترتیب عزت نفس هرکس را باید با عزت نفس کلی مقایسه نمود(هارلند  و همکاران، 2002).

 

 

 

عزت نفس تحصیلی : 
عزت نفس تحصیلی عبارت است از یک احساس و ارزیابی به پیشرفت و توانایی تحصیلی از خودش در ارتباط با برآورده ساختن که والدین ، مدرسه و معلمان از او دارند که اگر بخوبی از عهده این کار برآید دارای عزت نفس تحصیلی مثبت و مفید می باشد . البته این امر صرفا یک ارزیابی از توانایی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی نیست و براحتی نمی توان جایگاه تحصیلی یک فرد را مشخص کرد مگر اینکه فاصله ی او با دیگران را محاسبه نمود .

 

 

 

عزت نفس جسمانی : 
عزت نفس جسمانی عبارت است از احساس و ارزشی که شخص از توانایی های جسمانی خود دارد که عواملی از جمله ظواهر جسمانی و توانایی های بدنی و ورزیدگی که در ورزش ها اشخاص از خود نشان می دهند در این احساس تاثیر دارند . جذابیت فیزیکی رابطه ی مثبتی با عزت نفس دارد .( پوپ و همکاران ، 1989 به نقل از همتی(1383).

 

 

عزت نفس خانوادگی : 
عزت نفس خانوادگی عبارت است از احساس و ارزشی که هر شخص بعنوان یکی از اعضای خانواده نسبت به خود دارد . اگر کودک از محبت والدین و سایر اعضای خانواده برخوردار باشد و آنها برای او ارزش قائل باشند کودک از خود برداشتی مثبت در رابطه با خانواده خواهند داشت . 

 

 


فهرست مطالب
تعریف نظری عزت نفس
تعریف عملیاتی عزت نفس
6-2 تعریف عزت نفس     30
1-6-2 تاریخچه  عزت نفس    31
2-6-2 اهمیت عزت نفس     32
3-6-2 تعریف خود و خودپنداره    32
4-6-2 علت پیدایی پدیده خود،خودپنداره و عزت نفس  32
5-6-2 تغییرات در خودپنداره و عزت نفس در نوجوانی   34
6-6-2 دیدگاه نظریه پردازان درباره عزت نفس   34
7-6-2 چهار عامل مهم در تحول عزت نفس کودک از نظر کوپر اسمیت 34
8-6-2 کنترل خود و عزت نفس    35
9-6-2 رابطه بین منبع کنترل و عزت نفس   35
10-6-2 تاثیر گروه همسالان بر عزت نفس کودکان و نوجوانان  36
11-6-2 ابعاد عزت نفس     37
12-6-2 شیوه های تربیتی عزت نفس    39
منابع