این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق عزت نفس پیشرفت تحصیلی می باشد. در بخش اول چارچوب و مبانی نظری عزت نفس پیشرفت تحصیلی تشریح می شود و در بخش دوم پیشینه نظری تحقیق عزت نفس پیشرفت تحصیلی در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرد.

 


موفقیت یا شكست تحصیلی همانطور كه از عوامل مختلفی چون نظام آموزشی، سازمان مدرسه و عوامل آن چون كتاب، معلم، مدیر و نیز خانواده و ویژگیهای شخصی و فردی دانش آموزان ریشه می گیرد، آثار و پیامدهای مختلفی را نیز در ابعاد اجتماعی و فردی بر جای می گذارد. عزت نفس كودك قبل از هر چيز ابتدا در محيط زندگي‌اش پي‌ريزي مي شود اما در مدرسه و كلاس درس است كه نسبت به توانايي‌هاي خود و اينكه چگونه پيشرفت كند آگاهي مي‌يابد. به طور معمول يك كودك تا سن 18 سالگي حدود 5 هزار ساعت از وقت خود را در مدرسه مي‌گذراند و طي اين مدت عقايد يا عادات خاصي كسب مي‌كند. نحوه آموزش كودكان بسيار مهم‌تر از چيزي است كه بايد بياموزند. نگرش كودك نسبت به يادگيري و مخصوصاً توانايي‌هايش، اثر بسيار مهمي روي عزت نفس و در نتيجه آينده‌اش دارد. بنابراين توجه و نوع رفتار والدين و معلم‌هاي مدرسه در اين زمينه از اهميت خاصي برخوردار است (زکالوند، 1384).  

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
چکیده     1
تعريف مفهومی و عملیاتی واژه‏ها    1
پیشرفت تحصیلی    1
عزت نفس    1
تعریف عملیاتی    1
موقعیت اسنادی    1
پیشرفت تحصیلی    2
عزت نفس    2
فصل دوم    3
مقدمه    4
نظریه اسناد    4
نظریه انتساب    7
انتساب ها براي توجيه پيامدها    9
ابعاد عليتي انتساب ها    10
عزت نفس    15
نشانه‌هاي جسمي و رفتاري ضعف عزت نفس    16
ابعاد مختلف عزت نفس    18
انواع عزت نفس    19
شیوه های افزايش عزت نفس احساسي – عاطفي    20
شیوه های افزايش عزت نفس روحي – معنوي    20
عوامل مؤثر در ايجاد عزت نفس    21
عزت نفس از ديدگاه قرآن، احاديث و دانشمندان اسلامي    23
نقش والدين در شكل گيري عزت نفس    23
نقش عوامل ديگر در تقويت عزت نفس    26
پیشرفت تحصیلی    27
عوامل مؤثر بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان    29
● تاکید بر رشد عقلانی    30
● جو عاطفی مدرسه    30
● پیش فرض های معلمان در مورد شاگردان    31
● نگرش معلم    31
● عقب ماندگی آموخته شده    31
● اثرات پیشرفت تحصیلی    32
نقش عزت نفس در پيشرفت تحصيلي    34
عزت نفس = پدر، مادر، معلم    38
نقش عملكرد تحصيلي در عزت نفس    39
یافته های پژوهشی داخل و خارج از کشور    39
الف- پژوهش های انجام شده در خارج از كشور    39
ب- پژوهش های انجام شده در داخل كشور    42
منابع    46