این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی عزت نفس می باشد. در بخش اول چارچوب و مبانی نظری عزت نفس تشریح می شود و در بخش دوم پیشینه نظری تحقیق عزت نفس در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرد.

 


عزت نفس بنیادی ترین بخش شخصیت یـك فرد می بـاشـد كه در تمام جوانب زندگی فرد خود را به نـحـوی متظاهر می سازد. عزت نفس سالم و بالا یك ضرورت حیاتی و مطلق برای هر فردی می باشد. عزت نفس را می توان چنین تعریف كرد (اسميت، 1985): 
▪ باور و اعتقادی كه فرد نسبت به خود دارا می باشد
▪ شناخت ارزش و اهمیت خویش- داشتن اعتماد و رضایت از خویش.
▪ توانایی برخورد و كنارآمدن با چالش های اساسی زندگی.
▪ توانایی ارزیابی درست و دقیق خویش-پذیرش خویش و ارزش نهادن به خود بدون هیچ گونه قید و شرطی.
▪ توانایی شناخت و پذیرش نقاط ضعف و قـوت و محدودیت های خویش. 

   

 اسميت (1985) چهار عامل را در تحول عزت نفس فرد مهم مي‌داند: 
الف) ارزشي كه فرد از سوي ديگران از طريق ابراز مهر و محبت، تحسين و توجه دريافت مي‌كند. 
ب) تجربه همراه با موفقيت فرد، مقام يا موقعيتي كه فرد خود را در ارتباط با محيط مي‌بيند. 
ج) ‌تعريف شخصي فرد از موفقيت و شكست
د) شيوه فرد در ارتباط با باز خورد منفي يا انتقاد 

 

 

 

 


فهرست مطالب
چکیده     1
تعريف مفهومی و عملیاتی واژه‏ها    1
عزت نفس    1
تعریف عملیاتی    1
عزت نفس    1
فصل دوم    2
مقدمه    3
نظریه اسناد    3
نظریه انتساب    6
انتساب ها براي توجيه پيامدها    8
ابعاد عليتي انتساب ها    9
عزت نفس    14
نشانه‌هاي جسمي و رفتاري ضعف عزت نفس    15
ابعاد مختلف عزت نفس    17
انواع عزت نفس    18
شیوه های افزايش عزت نفس احساسي – عاطفي    19
شیوه های افزايش عزت نفس روحي – معنوي    19
عوامل مؤثر در ايجاد عزت نفس    20
عزت نفس از ديدگاه قرآن، احاديث و دانشمندان اسلامي    22
نقش والدين در شكل گيري عزت نفس    22
نقش عوامل ديگر در تقويت عزت نفس    25
نقش عزت نفس در پيشرفت تحصيلي    26
عزت نفس = پدر، مادر، معلم    30
نقش عملكرد تحصيلي در عزت نفس    31
یافته های پژوهشی داخل و خارج از کشور    32
الف- پژوهش های انجام شده در خارج از كشور    32
ب- پژوهش های انجام شده در داخل كشور    34
منابع    38