دانلود پرسشنامه تنیدگی والدینی psi آبیدین با نمره گذاری، تفسیر،روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها، 119 سوالی در قالب فایل ورد word و با فرمت docx

 

 

 

به منظور جمع آوری اطلاعات در این تحقیق از  پرسشنامه شاخص تنیدگی والدینی (PSI) استفاده شد. شکل شاخص تنیدگی والدین این پژوهش ،به عنوان شکل بازنگری شده شکل های پیشین است که تصحیح آن آسانتر و مقدار مواد آن کمتر است .این بازنگری ،مواد شاخص تنیدگی والدینی را از 150 ماده به 101 ماده کاهش داد و 19 ماده اختیاری نیز به عنوان «مقیاس تنیدگی زندگی  27  »به آن افزود .زیر مقیاس های مربوط به هر حوزه  و همچنین تعداد موارد آن ها عبارت از حوزه کودک (47 ماده )،سازش پذیری (11 ماده)،پذیرندگی (7 ماده )،فزون طلبی (9 ماده )،خلق (5 ماده )،بی توجهی /فزون کنشی (9 ماده )،تقویت گری (6 ماده )،حوزهوالدین (54 ماده )،افسردگی (9 ماده )،دلبستگی (7 ماده)، محدودیت های نقش  (7 ماده )،حس صلاحیت (13 ماده )،انزوای اجتماعی (6 ماده )،روابط با همسر (7 ماده )،سلامت والد (5 ماده )و تنیدگی زندگی (مقیاس اختیاری )(19 ماده )است.