فصل دوم پایان نامه به برسی چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هویت اجتماعی زنان  می پردازد.

 


هويت اجتماعي يک نفر از طريق مجموعه وابستگي‌هاي او به نظام اجتماعي مشخص مي‌شود. وابستگي به يک طبقه جنسي، به يک طبقه سني، به يک طبقه اجتماعي، به يک ملت و غيره. «هويت به فرد اجازه مي‌دهد که خود را در نظام اجتماعي باز شناسد و خود نيز از نظر اجتماعي باز شناسي شود. هويت اجتماعي به معناي راه دادن ودر عين حال بيرون راندن است. هويت اجتماعي به گروه هويت مي بخشد کساني که از جهاتي همسان هستند، اعضاي گروهند و آن را از ديگر گروه‌ها (که اعضاي آن‌ها از همين جهات با گروه نخست متفاوت‌اند) متمايز مي‌سازد (کوش،143:1381). در يک جمع بندي بايد بيان کرد هويت اجتماعي متأثر و ناشي از تعلق به گروه و يا در بياني ساده‌تر عبارت از دانش فرد در مورد عضويت اودر گروه‌هاي اجتماعي است.

 

 

 

هويت اجتماعي دست آورد عملي فرايند اجتماعي است. هويت اجتماعي از طريق کنش متقابل افراد با گروه‌ها  و با جامعه در دو سطح دروني و بيروني، قابل فهم ودرک است. درسطح بيروني، رفتارها وکنش‌هاي اجتماعي افراد با جامعه و در سطح دروني برداشت‌ها و شخصيت فردي افراد در ساخت هويت اجتماعي مؤثر است. دراين راستا گروه‌هاي مرجع در توليد هويت اجتماعي نقشي کليدي را بازي مي‌كنند. گروه‌هاي مرجع مي‌توانند راه ميانبر براي رسيدن به هويت باشند و يا ايجاد مانع و عارضه در تشکيل هويت کنند. به اعتقاد جنکينز اين گروه‌ها از طريق برچسب زدن، باعث عارضه هويتي مي‌شوند. به آن دليل که برچسب زدن باعث مقاومت فرد در برابر اجتماع و مسدود شدن راه پذيرش هويت اجتماعي مي‌شود.

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
1-6 پيشينه    8
1-6-1 پيشينه خارجي    9
1-6-2 پيشينه داخلي    9
1-7 کليد واژه‌ها    11

فصل دوم: مروري بر تحقيقات پيشين و ادبيات تحقيق
مقدمه    13
2-1  سينما    14
2-1-1 سينما هنر، صنعت يا رسانه    14
2-1-2 سينما و کارکردهاي آن    16
2-1-3 آگاهي اجتماعي ـ جامعه‌پذيري در سينما    18
2-1-4 سينما، زن، مذهب و سياست ايران تا دهه‌ي 70    21
2-2 هويت چيست؟    25
2-2-1 ابعاد هويت    26
2-2- 2 دشواري‌ها و پيچيدگي‌هاي هويت جمعي    28
2-2-3 هويت يني    28
2-3 دين چيست؟    30
2-3-1 دشواري‌هاي تعريف دين    30
2-3-2 مفهوم دين از نظر لغوي در گستره ي تاريخ.    30
2-3-3 تعاريف دين    31
2-3-4 کارکرد‌هاي دين    33
2-3-5 اسلام چيست؟    37
2-4 دولت و هويت‌‌سازي    40
2-5 رويکرد‌هاي نظري تحقيق    45
2-5-1 رويکردهاي روانشناسي به هويت    45
- ويليام جيمز    46
- زيگموند فرويد    46
- اريکسون    47
- مارسيا    48
2-5-2 رويکردهاي روانشناسي اجتماعي به هويت    49
- کنش متقابل نمادين    50
- نظريه پردازان کنش متقابل نمادين    51
- جرج هربرت ميد    51
- چارلز کولي    52
- موريس روزنبرگ    53
- جنکينز    56
- هنري تاچفل    58
- جوانا واين، راب رايت    60
2-5-3ديدگاه‌هاي جامعه شناختي    61
- مانوئل کاستلز    61
2-5-4مباني نظري رسانه‌ها    62
- نظريه پردازان  رسانه‌ها    66
- ديويد رايزمن    66
- مارشال مک لوهان    67
- فرديناند تونيس    67
- الوين تافلر    68
- والتر ليپمن    68
- استوارت‌هال    69
- برنارد برلسون    69
-‌هاولند، جانيس    69
- لازارسفلد    69
- ژوزف کلاپر    70
- تامپسون    70
- فانک‌هاوزر، شاو.    71
- مک کورمک    71
- لاسول    71
- نظريات رسانه‌هاي جمعي    72
- نظريه تجربه تأثيرات‌ترکيبي    72
- نظريه وابستگي    73
- نظريه مارپيچ سکوت    74
- نظريه دروازه بانان    74
- نظريه گروه مرجع    75
- نظريه برجسته‌سازي    76
- نظريه کاشت    77
- نظريه کارکرد گرايي رسانه    77
2-5-5 جامعه شناسي شناخت    80
2-6 هويت زن در اسلام    82
2-6-1 شخصيت انسان در قرآن    83
2-6-2 زن و خانواده    86
2-6-3 استقلال اقتصادي زن    99
2-6-4 زن و حضور اجتماعي    104
2-6-5 جمع بندي هويت زن در اسلام    111
2-7 چارچوب نظري تحقيق    117


منابع