این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق رسانه ها قابل ویرایش با فرمت ورد doc بصورت جامع و کامل می باشد. در بخش اول (چارچوب) ادبیات نظری رسانه ها تشریح می شود و در بخش دوم پیشینه نظری تحقیق رسانه ها در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرد.

 

 

رسانه‌هاي جمعي تمامي وسايل و ابزارهايي را شامل مي‌شوند که زمينه ساز ارتباط گروه‌هاي کثيري از مردم    مي‌شوند و بسياري از اطلاعات را به مردم منتقل مي‌كنند، وسايلي مانند کتاب، نشريات ادواري، راديو، تلويزيون، سينما و ... .در جهان معاصر از مهم‌ترين عناصر تحول فرهنگي و انتقال مفاهيم مي‌باشند وسهم عمده‌اي از فعاليت‌هاي آموزشي را به خود اختصاص مي‌دهند.در دهه‌هاي گذشته همواره در جوامع از پرورش سهم خانواده و مدرسه کاسته شده است و در مقابل به اهميت آموزشي اين وسايل افزوده شده است. عمده‌ترين نقش رسانه‌هاي گروهي برقراري ارتباط است و ارتباط فرآيندي است که از طريق آن پيام‌ها صرف نظر از محتواي آن وسيله‌اي که به کار گرفته مي‌شود از فردي به فرد ديگر انتقال پيدا مي‌كند وبدين‌ترتيب، کنش‌ها در جامعه صورت مي‌گيرد.   

 

 


مجموعه شرايطي را که برامر ارتباطات حاکم است را مي‌توان درابعاد فيزيکي (محيط ارتباطي) فرهنگي، رواني، اجتماعي و زماني طبقه بندي کرد. «رسانه‌هاي گروهي وسايلي هستند که درتمدن‌هاي جديد به وجود آمده‌اند و از ويژگي‌هاي اصلي آن‌ها قدرت و شعاع عمل گسترده است. اين وسايل توده‌هاي وسيع را در نظر دارند و مي‌توان آن‌ها را همچون نهادهاي اجتماعي مورد شناخت قرار دارد»(کازنو،1373: 22). بررسي‌ها نشان مي‌دهد در ميان عوامل متعددي که در تکوين آگاهي‌ها، نگرش‌ها و دگرگوني رفتار افراد مداخله دارند، نقش رسانه‌هاي گروهي غالباً به عنوان يکي از مهم‌ترين شناخته شده است، به معناي ساده‌تر آن که تأثير رسانه‌ها امري ثابت شده است حال با اين وجهه که تأثير در طول زمان يا مکان احتمال تغيير زياد يا کم را دارد.    

 

 


دريک جامعه درحال تحول درطول زمان نقش کانال‌هاي مختلف ارتباطي درانتقال دانش‌ها وآگاهي‌ها مدام دستخوش دگرگوني است واين امکان وجود دارد که در هر برهه از زمان يک يا چند رسانه از اهميت برخوردارباشند، درجهان اجتماعي رسانه‌ها علائم و رويدادهايي را در زندگي روزمره ارائه مي‌كنند که به آن معنا وجهت مي بخشند. در نظريه رسانه‌ها به دنبال آن هستيم که اين علايم و رويداد‌ها را دسته بندي کرده و در قالب‌هايي مشخص توصيف کنيم. تاکنون مطالعات زيادي در مورد رسانه‌ها، نقش و تأثير آن‌ها در جامعه انجام گرفته است.

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
1-6 پيشينه    8
1-6-1 پيشينه خارجي    9
1-6-2 پيشينه داخلي    9
1-7 کليد واژه‌ها    11

فصل دوم: مروري بر تحقيقات پيشين و ادبيات تحقيق
مقدمه    13
2-1  سينما    14
2-1-1 سينما هنر، صنعت يا رسانه    14
2-1-2 سينما و کارکردهاي آن    16
2-1-3 آگاهي اجتماعي ـ جامعه‌پذيري در سينما    18
2-1-4 سينما، زن، مذهب و سياست ايران تا دهه‌ي 70    21
2-5-4مباني نظري رسانه‌ها    62
- نظريه پردازان  رسانه‌ها    66
- ديويد رايزمن    66
- مارشال مک لوهان    67
- فرديناند تونيس    67
- الوين تافلر    68
- والتر ليپمن    68
- استوارت‌هال    69
- برنارد برلسون    69
-‌هاولند، جانيس    69
- لازارسفلد    69
- ژوزف کلاپر    70
- تامپسون    70
- فانک‌هاوزر، شاو.    71
- مک کورمک    71
- لاسول    71
- نظريات رسانه‌هاي جمعي    72
- نظريه تجربه تأثيرات‌ترکيبي    72
- نظريه وابستگي    73
- نظريه مارپيچ سکوت    74
- نظريه دروازه بانان    74
- نظريه گروه مرجع    
- نظريه برجسته‌سازي    
- نظريه کاشت    
- نظريه کارکرد گرايي رسانه    
2-7 چارچوب نظري تحقيق    


منابع