این پایان نامه بررسی و تشریح نظريه پردازان و نظريات رسانه قابل ویرایش با فرمت ورد doc بصورت جامع و کامل می باشد.

 


     

همه‌ي آناني که به کاوش در رسانه‌ها پرداخته‌اند معتقد به آثار رسانه‌ها بوده‌اند و رسانه‌ها را وسايلي خنثي و بلا اثر در جامعه نمي‌دانسته‌اند.منظور از«اثر يا تأثير» رسانه،آن دسته از تغييرات و واکنش‌هايي در جامعه است که علت آن‌ها رسانه‌ها هستند و در صورتي که رسانه‌ها نبودند يا اين تغييرات و واکنش‌ها اتفاق نمي افتاد و يا در صورت بروز، به شکل ديگري تجلي مي کرد.در مورد اين که تآثيرات رسانه‌ها بر افراد چگونه و به چه مقدار است مباحث متفاوتي وجود دارد. «جوزف کلاپير» در تحليل خود از اثر رسانه‌ها برپيام گيران، به گونه‌اي کلي نتيجه گرفت که رسانه‌هاي همگاني بيش از دگرگون کردن رفتار انسان در تقويت آن مؤثرند.

 

 


«ويلبر شرام» معتقد است که رسانه‌ها بر برخي از مردم در بعضي اوقات و درباره بعضي چيزها اثر مي‌گذارند و اين هنوز به بهترين روي بيانگر پيچيدگي‌ها و‌ترديدهاي مربوط به نگره ي تأثير رسانه‌ها است(جيمز، 1379:129). شايد گيج کننده‌ترين جنبه تحقيق در اثرات رسانه‌ها، چندگانگي و پيچيدگي پديده مورد مطالعه است. معمولاً ميان تأثيرات شناختي (که با دانش و عقيده سرو کار دارد) تأثيرات عاطفي (که برنگرش‌ها و احساس‌ها برمي‌گردد) و تأثيرات رفتاري تمايز قائل مي‌شوند (از اولي به سومي) اما امروز، ديگر به سادگي نمي‌توان به تفکيک ميان اين سه مفهوم باور داشت يا اينکه از‌ترتيب منطقي منحصر به فرد وقوع آن‌ها سخن گفت (مک کوايل،1382:360).

 

 

 


- ديويد رايزمن        
    رايزمن از زاويه ارتباطات و همچنين وسايل ارتباط جمعي به تحليل جوامع انساني پرداخته است. رايزمن سه دوره تاريخي را براي حيات بشر قائل است که در هر دوران ارتباطات شکل و محتواي خاصي را داشته است.

 


دوران‌هاي سه گانه تاريخي از نظر رايزمن
دوران اول- سنت راهبر: دوراني است که در خلال آن سنت‌ها بر رفتار و روابط انساني حاکم مي‌باشند.وي انسان اين دوران را «انسان سنت راهبر» مي خواند. در اين دوران بحث هويت‌يابي به واسطه سنت‌ها حاصل مي‌شود وهر نسل پيوند خود را با نسل‌هاي پيشين از طريق اشتراک سنن باز مي يابد و همين موجب مي‌شود که وحدت و هويت اقوام انساني تأمين شود . سنت‌ها به عنوان راه‌ها و شيوه‌هاي عمل و ميراث نياکان از بعدي تقدس آميز برخوردارند و همين امر امکان‌ترديد در آنان و جدايي انسان‌ها را از اين الگوهاي ويژه از بين مي‌برد و با پذيرش سنن و جذب و دروني سازي آن‌ها توسط افراد، راه‌هاي عمل دقيقاً مشخص مي‌شوند . در اين دوران راه‌هاي آينده، همان راه‌هايي است که نياکان جامعه طي قرن‌ها پيموده‌اند.

 

 

دوران دوم- دوران درون راهبر: در اين دوران سنت‌ها کم کم اهميت خود را از دست مي‌دهند و اين امر باعث کاهش تشابهات در رفتارها و اعمال افراد مي‌شود. در اين دوران همه افراد جامعه از الگوهاي يکسان در حيات اجتماعي تبعيت نمي‌كنند. در اين دوران «فرد گرايي» تبلور مي يابد و هر کس به دنبال کار و زندگي خود مي‌باشد. در اين دوران انسان سنگيني بار مسئوليت و عمل خود را به دوش دارد و عواقب اعمال انسان تنها برعهده خودش مي‌باشد.


دوران سوم- دوران دگر راهبر: دوران ظهور وسايل ارتباط جمعي است و پديده‌هايي چون هدايت از راه دور، بتواره پرستي، شي سروري و همراه با آنان بحران هويت از ويژگي‌هاي اين دوران است. در اين دوران عده‌اي با استفاه از قدرت جادويي وسايل ارتباط  جمعي توده‌ها را تحت تأثير قرار مي‌دهند و الگوهاي خاص فکري و اجتماعي خود را القا مي‌كنند. به زعم رايزمن، اين دوران در تاريخ انسان به دوراني ثبت خواهد شد که در آن «ديگراني چند» (صاحبان وسايل ارتباط جمعي) الگوهاي حيات اجتماعي را مي‌سازند(سارو‌خاني، 1372: 55-51). 
 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
1-6 پيشينه    8
1-6-1 پيشينه خارجي    9
1-6-2 پيشينه داخلي    9

مقدمه    13
2-1  سينما    14
2-1-1 سينما هنر، صنعت يا رسانه    14
2-1-2 سينما و کارکردهاي آن    16
2-1-3 آگاهي اجتماعي ـ جامعه‌پذيري در سينما    18
2-1-4 سينما، زن، مذهب و سياست ايران تا دهه‌ي 70    21
2-5-4مباني نظري رسانه‌ها    62
- نظريه پردازان  رسانه‌ها    66
- ديويد رايزمن    66
- مارشال مک لوهان    67
- فرديناند تونيس    67
- الوين تافلر    68
- والتر ليپمن    68
- استوارت‌هال    69
- برنارد برلسون    69
-‌هاولند، جانيس    69
- لازارسفلد    69
- ژوزف کلاپر    70
- تامپسون    70
- فانک‌هاوزر، شاو.    71
- مک کورمک    71
- لاسول    71
- نظريات رسانه‌هاي جمعي    72
- نظريه تجربه تأثيرات‌ترکيبي    72
- نظريه وابستگي    73
- نظريه مارپيچ سکوت    74
- نظريه دروازه بانان    74
- نظريه گروه مرجع    
- نظريه برجسته‌سازي    
- نظريه کاشت    
- نظريه کارکرد گرايي رسانه    

منابع