این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق هویت دینی در سینما قابل ویرایش با فرمت ورد doc بصورت جامع و کامل می باشد. در بخش اول (چارچوب) ادبیات نظری هویت دینی در سینما تشریح می شود و در بخش دوم پیشینه نظری تحقیق هویت دینی در سینما در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرد. 

 

 

 

جامعه‌پذيري يک راه است که ابتداي آن يک منبع اطلاعاتي قرار گرفته و انتهاي آن هويتي که براي فرد ساخته مي‌شود. منابع اطلاع رساني مي‌توانند متفاوت باشند و يکي از سرشار‌ترين آن‌ها دين است که به هر طريق و مسلکي تعريف شود قدرت تزريق اطلاعات را به فرد دارد؛ تا از اين راه فرد به هويتي برسد که آن را«هويت ديني» مي‌نامند. . امروزه هويت ديني يکي ازمهم‌ترين اجزاء هويت اجتماعي و يک منبع مهم اوليه هويت بخشي و معنا بخشي به بسياري از مردم دنياست. اسلام به عنوان يک دين الهي شاخص‌هاي يک هويت موفق را براي افراد تبيين کرده است. اين شاخص‌ها را مي‌توان از بين آيات قرآن و سخنان پيامبر مکرم (ص) اسلام دريافت کرد. 

 

 

 


هويت ديني

يکي ازمهم‌ترين اجزاءهويت اجتماعي و يک منبع مهم اوليه هويت بخشي و معنا بخشي به بسياري از مردم دنياست. برخوداري از دين و تعاليم مذهبي مشترک پايبندي و وفاداري به آن و اعتقاد و تمايل به مناسک و آيين‌هاي مذهبي فراگير، در شکل دهي به هويت اجتماعي بسيار مؤثر است. مذهب علاوه براينکه از لحاظ کارکردي عامل مهمي در روابط اجتماعي به حساب مي‌‌ايد، با ساير مضامين اجتماعي از جمله دولت، تاريخ و ميراث فرهنگي نيز درآميخته است. (صنيع اجلال،1384: 111).

 

 

 سينما :

تکنولوژي واعمال نهادي شده از طريق آنچه که فيلم‌ها و به ويژه فيلم‌هاي داستاني توليد، نمايش و استفاده مي نمايند. مشخصه مهم اين وسيله ارتباطي غيرازآن که يک وسيله تفريحي براي مردم است، پيوندآن با منافع صاحبان سرمايه مي‌باشد، زيرا توليد يک فيلم سينمايي عموماً به عنوان نوعي سرمايه گذاري تلقي شده و نيازمند حمايت مالي مي‌باشد؛ به همين دليل توليدات سينمايي براي انجام و ادامه کار نيازمند بازگشت سرمايه و سود بوده و بنابراين وابستگي شديد به گيشه دارند)فروهش تهراني،1373:  7).

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
1-6 پيشينه    8
1-6-1 پيشينه خارجي    9
1-6-2 پيشينه داخلي    9
1-7 کليد واژه‌ها    11

فصل دوم: چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هویت دینی در سینما

مقدمه    13
2-1  سينما    14
2-1-1 سينما هنر، صنعت يا رسانه    14
2-1-2 سينما و کارکردهاي آن    16
2-1-3 آگاهي اجتماعي ـ جامعه‌پذيري در سينما    18
2-1-4 سينما، زن، مذهب و سياست ايران تا دهه‌ي 70    21
2-2 هويت چيست؟    25
2-2-1 ابعاد هويت    26
2-2- 2 دشواري‌ها و پيچيدگي‌هاي هويت جمعي    28
2-2-3 هويت يني    28
2-3 دين چيست؟    30
2-3-1 دشواري‌هاي تعريف دين    30
2-3-2 مفهوم دين از نظر لغوي در گستره ي تاريخ.    30
2-3-3 تعاريف دين    31
2-3-4 کارکرد‌هاي دين    33
2-3-5 اسلام چيست؟    37
2-4 دولت و هويت‌‌سازي    40
2-5 رويکرد‌هاي نظري تحقيق    45
2-5-1 رويکردهاي روانشناسي به هويت    45
- ويليام جيمز    46
- زيگموند فرويد    46
- اريکسون    47
- مارسيا    48
2-5-2 رويکردهاي روانشناسي اجتماعي به هويت    49
- کنش متقابل نمادين    50
- نظريه پردازان کنش متقابل نمادين    51
- جرج هربرت ميد    51
- چارلز کولي    52
- موريس روزنبرگ    53
- جنکينز    56
- هنري تاچفل    58
- جوانا واين، راب رايت    60
2-5-3ديدگاه‌هاي جامعه شناختي    61
- مانوئل کاستلز    61
2-5-4مباني نظري رسانه‌ها    62
- نظريه پردازان  رسانه‌ها    66
- ديويد رايزمن    66
- مارشال مک لوهان    67
- فرديناند تونيس    67
- الوين تافلر    68
- والتر ليپمن    68
- استوارت‌هال    69
- برنارد برلسون    69
-‌هاولند، جانيس    69
- لازارسفلد    69
- ژوزف کلاپر    70
- تامپسون    70
- فانک‌هاوزر، شاو.    71
- مک کورمک    71
- لاسول    71
- نظريات رسانه‌هاي جمعي    72
- نظريه تجربه تأثيرات‌ترکيبي    72
- نظريه وابستگي    73
- نظريه مارپيچ سکوت    74
- نظريه دروازه بانان    74
- نظريه گروه مرجع    75
- نظريه برجسته‌سازي    76
- نظريه کاشت    77
- نظريه کارکرد گرايي رسانه    77
2-5-5 جامعه شناسي شناخت    80
2-6 هويت زن در اسلام    82
2-6-1 شخصيت انسان در قرآن    83
2-6-2 زن و خانواده    86
2-6-3 استقلال اقتصادي زن    99
2-6-4 زن و حضور اجتماعي    104
2-6-5 جمع بندي هويت زن در اسلام    111
2-7 چارچوب نظري تحقيق    117


منابع