هدف از این پایان نامه بررسی و تشریح هویت زن در اسلام و از منظر قرآن کریم می باشد.

 

 

     تمام گزاره‌ها و قوانين مربوط به حوزه انسان در اسلام بر اصول و شاخص‌هاي انسان پايه ريزي شده است. برهمين اساس، هويتي که اسلام معرفي مي‌كند ريشه در وجود انسان دارد. از اين رو در انسان شناسي اسلامي، جنسيت به معناي مصطلح آن معنا پيدا نمي‌كند. سيستم خلقت انسان هماهنگ با سيستم هدايت يافته‌ي آفرينش است و اگر تفاوتي در افراد انسان موجود مي‌باشد، اين تفاوت نيز هماهنگ با سيستم کلي عمل خواهند کرد؛ در اين صورت تفاوت در جنسيت نه نقص و نه برتري براي هيچکدام از افراد انسان محسوب نمي‌شود، بلکه تفاوت‌ها لازمه ضروري ساختار آفرينش و از شگفتي و معجزه ي خداوند است. بدين‌ترتيب تمام بايدها و نبايد‌ها و هست‌ها و نيست‌هاي موجود در قوانين و احکام اسلام برمبناي «انسان بودن» انسان است.


هويت، پاسخ به سؤالات «من کيستم؟»، «از کجا آمده ام؟»، «سرانجام به کجا خواهم رفت؟» و «چگونه بايد زندگي کنم؟» است. پاسخ به اين سؤالات مي‌تواند در محدوده‌ي فردي  و شخصي باشد و يا در بعد بزرگتر، در    محدوده‌ي اجتماعي قرار مي گيرد.

 

 


        اگرخود فرد به سؤالات پاسخ دهد، هويت «فردي» است، ولي اگر پاسخ را از ديگران دريافت کرد و از دريچه ي ديد ديگران به خودش نگريست، هويت «اجتماعي» است. هويت معرفي شده در اسلام، هويتي است‌ترکيبي از هويت فردي و اجتماعي؛ به آن معنا که هم پاسخ دهنده به سؤالات فردي و هم سؤالات اجتماعي است. در اسلام اين دو هويت آن چنان به هم آميخته‌اند که گاهي جدا کردن آن‌ها از هم  دشوار است.نکته‌ي قابل توجه در هويت ارائه شده به زن در قرآن و احاديث پيامبر (ص) جلوه گري «نگاه انساني» است. اسلام به عنوان يک دين انساني و عدالت مدار، از بعد انسانيت به زن نگريسته است و هويت او را بر همين اساس پايه ريزي کرده است؛ به همين علت در بسياري جهات هويت زن و مرد مشترک است و تفاوت‌هاي  موجود در برخي قسمت‌ها براساس ويژگي‌هاي نوع انسان و اهداف کلي زندگي طبيعي و جمعي او بيان  شده است.

 

 

 

 


براي تعريف هويت زن در اسلام  مي‌توان هويت او را از منظر قرآن کريم درچند  بخش کلي تحليل و بررسي کرد:
1- شخصيت انسان
2- زن و خانواده
3- حضور اجتماعي  زن
4- استقلال اقتصادي زن 

 

 

 

 

 


فهرست مطالب
1-6 پيشينه    8
1-6-1 پيشينه خارجي    9
1-6-2 پيشينه داخلي    9
1-7 کليد واژه‌ها    11

فصل دوم: مروري بر تحقيقات پيشين و ادبيات تحقيق
مقدمه    13
2-1  سينما    14
2-1-1 سينما هنر، صنعت يا رسانه    14
2-1-2 سينما و کارکردهاي آن    16
2-1-3 آگاهي اجتماعي ـ جامعه‌پذيري در سينما    18
2-1-4 سينما، زن، مذهب و سياست ايران تا دهه‌ي 70    21
2-2 هويت چيست؟    25
2-2-1 ابعاد هويت    26
2-2- 2 دشواري‌ها و پيچيدگي‌هاي هويت جمعي    28
2-2-3 هويت يني    28
2-3 دين چيست؟    30
2-3-1 دشواري‌هاي تعريف دين    30
2-3-2 مفهوم دين از نظر لغوي در گستره ي تاريخ.    30
2-3-3 تعاريف دين    31
2-3-4 کارکرد‌هاي دين    33
2-3-5 اسلام چيست؟    37
2-4 دولت و هويت‌‌سازي    40
2-5 رويکرد‌هاي نظري تحقيق    45
2-5-1 رويکردهاي روانشناسي به هويت    45
- ويليام جيمز    46
- زيگموند فرويد    46
- اريکسون    47
- مارسيا    48
2-5-2 رويکردهاي روانشناسي اجتماعي به هويت    49
- کنش متقابل نمادين    50
- نظريه پردازان کنش متقابل نمادين    51
- جرج هربرت ميد    51
- چارلز کولي    52
- موريس روزنبرگ    53
- جنکينز    56
- هنري تاچفل    58
- جوانا واين، راب رايت    60
2-5-3ديدگاه‌هاي جامعه شناختي    61
- مانوئل کاستلز    61
2-5-4مباني نظري رسانه‌ها    62
- نظريه پردازان  رسانه‌ها    66
- ديويد رايزمن    66
- مارشال مک لوهان    67
- فرديناند تونيس    67
- الوين تافلر    68
- والتر ليپمن    68
- استوارت‌هال    69
- برنارد برلسون    69
-‌هاولند، جانيس    69
- لازارسفلد    69
- ژوزف کلاپر    70
- تامپسون    70
- فانک‌هاوزر، شاو.    71
- مک کورمک    71
- لاسول    71
- نظريات رسانه‌هاي جمعي    72
- نظريه تجربه تأثيرات‌ترکيبي    72
- نظريه وابستگي    73
- نظريه مارپيچ سکوت    74
- نظريه دروازه بانان    74
- نظريه گروه مرجع    75
- نظريه برجسته‌سازي    76
- نظريه کاشت    77
- نظريه کارکرد گرايي رسانه    77
2-5-5 جامعه شناسي شناخت    80
2-6 هويت زن در اسلام    82
2-6-1 شخصيت انسان در قرآن    83
2-6-2 زن و خانواده    86
2-6-3 استقلال اقتصادي زن    99
2-6-4 زن و حضور اجتماعي    104
2-6-5 جمع بندي هويت زن در اسلام    111
2-7 چارچوب نظري تحقيق    117


منابع