این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های فشار روانی قابل ویرایش با فرمت ورد doc بصورت جامع و کامل می باشد. در بخش اول (چارچوب) ادبیات نظری نظریه های فشار روانی تشریح می شود و در بخش دوم پیشینه نظری تحقیق نظریه های فشار روانی در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرد.استرس يا فشار رواني از جمله مسايل همه گيري است كه همه انسان ها متناسب با حرفه و موقعيت خود با آن درگير هستند و دامنه نفوذ آن در زندگي فردي و زندگي سازماني بسيار گسترده مي باشد(استورا ، 1999).

 

 


استرس به عنوان واكنشي براي سازش با عامل يا شرايطي كه فشار رواني يا فيزيكي بر فرد وارد مي نمايد، تعريف شده است. در اين وضعيت، فرد تحت تأثير محر كهاي بيروني استرس زا از وضعيت عادي خارج مي گردد و ناخودآگاه براي تطبيق خود با محرك هاي ياد شده تلاش مي كند. واكنش هاي برآمده از اين تلاش به صورت استرس نمايان مي شوند. استرس با علايم و نشانه هاي فيزيولوژيك، رواني و رفتاري مانند احساس تپش قلب، عصبانيت و بي خوابي همراه است(وتن  و کامرون ، 2002).كونتي  و همكاران (2006) استرس را به عنوان واكنش‌هاي فيزيولوژيكي و روانشناسي مي‌داند و زماني رخ مي‌دهد كه افراد با تهديدات و تغييراتي مواجه مي‌شود كه كمتر از توان و استعداد آنها مي‌باشد. 

 

 

 


استرس حالتي فيزيولوژيكي يا روان شناختي ناخوشايند است كه در پاسخ به محرك‌هاي تنش زا ايجاد مي‌شود. (كلينر  و همكاران 2003).محمد اسماعيل  (2005) استرس راعامل تاثير گذار بر تعادل روحي و فيزيولوژيكي بدن در اثر فشارهاي وارده تعریف می کند. استرس، فشار يا تنش فيزيكي، رواني و هيجاني است كه بر اثر الزامات و مطالبات محيطي، موقعيتي، يا فردي ايجاد مي شود. زني كه براي حضور بر سر كار خود دير كرده، وقتي با فشار ترافيك روبرو مي شود، احساس تنش يا اضطراب مي كند. چون حضور او الزامي است، براي آنكه به موقع برسد، با حالتي عصبي تمام راه را مي پيمايد. (رايس، 1387؛ ترجمه ي فروغان، 1387). تحقيق بر روي استرس به تنهايي مفهوم خاصي ندارد، بلکه عوامل تاثير گزار بر استرس مساله مهمي است. به طور کلي در فرهنگ‌هاي گوناگون تعريف‌هاي متفاوتي از استرس آورده‌اند. (کريس، کي‌رياکو؛ ترجمه احمد زاده، 1384).

 

 

 

 

 

 

 


فهرست مطالب 
فصل دوم    5
مبانی نظری    5
2-1-3  مهارت های مقابله ای    5
2-1-3-1  تاريخچه استرس    10
2-1-3-2 برداشت ها از مفهوم استرس    10
2-1-3-3تعریف استرس    11
2-1-3-4 رويدادهاي استرس زا    16
2-1-3-5   نظريه‌هاي فشار رواني    17
2-1-3-5-1 استرس به عنوان پاسخ دروني    17
2-1-3-5-2 استرس به عنوان تعامل    18
2-1-3-5-3 استرس به عنوان يك تبادل    19
2-1-3-6 مراحل فشار رواني از لحاظ سازگاري    20
2-1-3-7  پژوهشهای انجام گرفته درباره استرس    21
2-1-3-8  سبک های مقابله با استرس    23
2-1-3-9  مطالعات پیرامون شيوه ها و راهبردهاى مقابله با استرس    24
2-1-3-10 رابطه استرس با سایر اختلالات    33
2-1-4 کودکان بی سرپرست و بد سرپرست    35
2-2 پیشینه پژوهش    39
2-2-1 پژوهشهای داخلی    39
2-2-2 پژوهش های خارجی    49
2-3 جمع بندی    55
منابع    58
منابع فارسی    58
منابع انگلیسی    67