این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت شنیدن و مولفه های آن قابل ویرایش با فرمت ورد doc بصورت جامع و کامل 62 صفحه می باشد. در بخش اول (چارچوب) ادبیات نظری مهارت شنیدن و مولفه های آن تشریح می شود و در بخش دوم پیشینه نظری تحقیق مهارت شنیدن و مولفه های آن در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرد.

 

 

 


معمولاً نخستین مهارتی که زبان‌آموزان در فرآیند فراگیری زبان اول کسب می‌کنند، شنیدن است. آن‌ها در روند فراگیری به پاره‌ گفتارها گوش می‌دهند، آن‌ها را تکرار می‌کنند، سپس آن‌چه را شنیده‌اند، می‌خوانند و سرانجام نوشتن را یاد می‌گیرند. این توالیِ طبیعی همیشه درباره یادگیری زبان‌های دوم صدق نمی‌کند. در مورد زبان‌هایی غیر از زبان اول، اولویت قائل شدن به مهارت-های خواندن و نوشتن موجب می شود مهارت‌ شنیدن کم‌تر رشد پیدا کند و اعتماد به نفس زبان آموزان در مواجهه با زبان دوم تحلیل یابد (وایت، 209:2008).

 

 

 

 


گرچه یکی از مهم‌ترین و دشوارترین مهارت‌های زبان دوم، به خصوص در تعامل با متون علمی، شنیدن است، اما چون و چرای درک آن، چنان که بایسته است، مورد توجه پژوهشگران قرار نگرفته است. از دیدگاه سنتی، شنیدن مهارتی غیر پویا محسوب می‌شود، در حالی که مهارتی پویا است که نیازمند پژوهش و توجه زیادی است (وندرگریفت، 3:2004). در گذشته باور رایج این بود که چون صحبت کردن و نوشتن مهارت‌های تولیدی هستند، فرآیندی پویا محسوب می‌شوند، اما خواندن و نوشتن که مهارت‌های ادراکی هستند از ماهیتی غیر پویا برخوردار هستند؛ از این رو، در برنامه‌های آموزش زبان دوم جایی برای آموزش مهارت شنیدن در نظر گرفته نمی‌شود. باید توجه داشت حتی زبان آموزان زبان دوم تا حد قابل قبولی بر زبان دوم تسلط می‌یابند، در درک گفتمان شفاهی، به خصوص گفتمان‌های علمی، با دشواری روبه‌رو می‌شوند. آن‌ها در تشخیص چراییِ ارتباط نکته‌های اصلی و فرعی متون شنیداری نیز دچار مشکل می‌شوند. (فلاوردیو میلر، 99:2005) و این خود شاهدی است بر اهمیت مهارت ادراکی شنیدن و پیامد‌های بی‌توجهی به آموزش کارآمد این مهارت. بنابراین، اهمیت قائل شدن به نیازهای ادراکی زبان‌آموزان، از جمله شنیدن، ضروری می‌نماید. در این فرآیند، علاوه بر پردازش زبانیِ متن، بازنمایی ذهنی ادراک، تعامل با متن و تولید برون دادِ قابل درک نیز ضروری است.

 

 

 

 

 

 


فهرست مطالب
-1-10 مفاهیم و اصطلاحات تخصصی    10

فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری مهارت شنیدن و مولفه های آن

مبانی نظری و پیشینه پژوهش    12
 -2-1 مبانی نظری    12
-2-1-1 مقدمه    13
-2-1-2 فراگیری مهارت‌های زبان دوم از دیدگاه شناختی    13
-2-1-3مهارت شنیدن در زبان اول و دوم    15
-2-1-4 اهمیت شنیدن در فراگیری زبان دوم    17
-2-1-5اهمیت فراشناخت در درک شنیداری    18
-2-1-6 الگوهای پردازشی شنیدن    23
-2-1-6-1 پردازش بالا به پایین: دانش پیشین    23
-2-1-6-2 دانش پیشین: دانش طرحوارهای و بافتی    24
-2-1-6-3 دانش پیشین: سازمان دهندهی مقدم    25
-2-1-6-4 پردازش پایین به بالا: دانش زبانی    28
-2-1-6-5 تعامل دانشزبانی و دانش پیشین در جبران کاستیهای د رک شنیداری    29
-2-1-7 شنیدن تعاملی و غیرتعاملی    30
-2-1-8 تفاوت متون کتبی و شفاهی: تفاوت‌ها و دشواری‌ها    33
-2-3پیشینه    35
-2-3-1 مقدمه    35
-2-3-2 رابطه بین درک شنیداری و راهبردهای شنیداری    36
-2-3-2 به کارگیری راهبردهای شنیداری، تفاوت‌ها و رفتارها    42
-2-3-3 راهبردهای شنیداری و دانش پیشین    45
-2-3-4 آموزش راهبردهای شنیداری و درک شنیداری    52
-2-3-5 تعامل راهبردها در درک شنیداری    57
کتابنامه    61

منابع
منابع فارسی    
منابع انگلیسی