این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق درک شنیداری قابل ویرایش با فرمت ورد doc بصورت جامع و کامل می باشد. در بخش اول (چارچوب) ادبیات نظری درک شنیداری تشریح می شود و در بخش دوم پیشینه نظری تحقیق درک شنیداری در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرد.

 

 

 


درک شنیداری فعالیتی پیچیده است که به کوشش ذهنی بنیادی نیاز دارد و سازوکاری کاملاً پویاست. درک شنیداری در یادگیری و آموزش زبان مؤلفه یا مهارتی جداگانه محسوب می شود (وندرگریفت، 1999 ، 2004 و هولدن، 2001 و 2004). به نظر هارلی (2000؛ به نقل از کلمنت، 2007)، در مراحل آغازی زبان آموزی، صرف‌نظر از سن زبان‌آموزان، عناصر زبرزنجیری اهمیت زیادی در درک شنیداری آن‌ها دارد. وقتی زبان‌آموزان به سطح بالایی از بسندگی شنیداری می-رسند، نحوه پردازش اطلاعات آن‌ها هر چه بیش‌تر شبیه گویشوران بومی می‌شود. دروندادها آسان‌تر از فیلتر حافظه کارکردی عبور می‌کنند، طرحواره‌های همساز فعال می‌شوند و اطلاعات در شبکه عصبی از پیش موجود جای خود را پیدا می‌کنند (پارک ، 449:2004)

 

 

 

وندرگریفت (391:1998a) به این نتیجه رسید که درک شنیداری موفقیت‌آمیز مستلزم برآوردن الزامات شناختی در حافظه کارکردی از طریق راهبردی عمل کردن است. آن چه شنوندگان برای پردازش انتخاب می‌کنند، بسیار اهمیت دارد. آن‌ها باید به سرنخ‌های معنایی که می‌توان به سرعت در حافظه رمزگذاری کرد دست یابند، از اضطرار فرآیند ترجمه اجتناب کنند و معنا را در بخش‌های بزرگ تبدیل به گزاره نمایند. 

 

 

 

 

 

 

 


فهرست مطالب
-1-10 مفاهیم و اصطلاحات تخصصی    10

فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری درک شنیداری

مبانی نظری و پیشینه پژوهش    12
 -2-1 مبانی نظری    12
-2-1-1 مقدمه    13
-2-1-2 فراگیری مهارت‌های زبان دوم از دیدگاه شناختی    13
-2-1-3مهارت شنیدن در زبان اول و دوم    15
-2-1-4 اهمیت شنیدن در فراگیری زبان دوم    17
-2-1-5اهمیت فراشناخت در درک شنیداری    18
-2-1-6 الگوهای پردازشی شنیدن    23
-2-1-6-1 پردازش بالا به پایین: دانش پیشین    23
-2-1-6-2 دانش پیشین: دانش طرحوارهای و بافتی    24
-2-1-6-3 دانش پیشین: سازمان دهندهی مقدم    25
-2-1-6-4 پردازش پایین به بالا: دانش زبانی    28
-2-1-6-5 تعامل دانشزبانی و دانش پیشین در جبران کاستیهای د رک شنیداری    29
-2-1-7 شنیدن تعاملی و غیرتعاملی    30
-2-1-8 تفاوت متون کتبی و شفاهی: تفاوت‌ها و دشواری‌ها    33
-2-3پیشینه    35
-2-3-1 مقدمه    35
-2-3-2 رابطه بین درک شنیداری و راهبردهای شنیداری    36
-2-3-2 به کارگیری راهبردهای شنیداری، تفاوت‌ها و رفتارها    42
-2-3-3 راهبردهای شنیداری و دانش پیشین    45
-2-3-4 آموزش راهبردهای شنیداری و درک شنیداری    52
-2-3-5 تعامل راهبردها در درک شنیداری    57
کتابنامه    61

منابع
منابع فارسی    
منابع انگلیسی