این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق یادگیری قابل ویرایش با فرمت ورد doc بصورت جامع و کامل می باشد. در بخش اول (چارچوب) ادبیات نظری یادگیری تشریح می شود و در بخش دوم پیشینه نظری تحقیق یادگیری در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرد.

 

 


بسیاری ازمردم عادی وحتی روانشناسان یادگیری را انتقال اطلاعات ومعلومات به یادگیرنده می دانستند و به نظرآنها همین که یادگیرنده اطلاعات ومعلومات را کسب کرد یادگیری صورت گرفته است و نقش معلم هم انتقال اطلاعات و معلومات به دانش آموزان است. اما با پیشرفت علم و تغییر و تحول درعلوم بشری، مفهوم یادگیری هم دچار تحول وییشرفت شد امروزه از یادگیری به عنوان تغییر رفتار براثرتجربه یاد می کنند. یادگیری در این مفهوم امری دائمی است که نسبت به افراد مختلف فرق می کند ودرجریان یادگیری کل شخصیت فرد محیط و موقعیتی که فرد در آن قرارگرفته است مؤثر هستند (شریعتمداری،١٣٧٧ ‏) یادگیری در این معنی با آنچه جان دیویی، فیلسوف آمریکایی درباره تعلیم وتربیت بیان کرده است ارتباط نزدیک دارد جان دیویی از جمله فیلسوفانی بود که برای کسب دانش از راه تجربه اهمیت قائل بود.

 

 

 


تعاریف مختلفی یادگیری ارائه شده است که می توان به مورد زیراشاره کرد: 
 - دگرگونی های نسبتادائمی که فرد درنتیجه تجربه، توان و استعداد تازه ای را برای پاسخ دادن به دست می آورد(پارسا،١٣٧5).

 

 


نمونه پیشینه تحقیق در مورد یادگیری

طاهری خراسانی(١٣٧٨‏) در پژوهشی تحت عنوان(بررسی رابطه استفاده از راهبردهای ‏یادگیری خودنظم یافته با پیشرفت تحصیلی دردروس ادبیات و ریاضیات درنمونه ای از دانش آموزان کلاس دوم دبیرستان های ناحیه٢شیراز) رابطه استفاده از راهبردهای یادگیری خودنظم داده شده با پیشرفت تحصیلی در دروس ادبیات و ریاضیات دانش آموزان سال اول دبیرستان را مورد بررسی قرارداد،

 

 

 

 

 

 


فهرست مطالب

1-7-1 تعاریف نظری یادگیری

2-7-1 تعاریف عملیاتی یادگیری

فصل دوم : چارچوب نظری و پیشینه پژوهش یادگیری

1-2 مقدمه .14
٢-٢ یادگیری .15
١-٢-٢ نظریه های یادگیری 17
١-١-٢-٢  دیدگاه کارکردگرایی 17
٢-١-٢-٢ دیدگاه تداعی گرایی 19
٣-١-٢-٢ دیدگاه شناختی 21
٤-١-٢-٢ دیدگاه عصبی _ فیزیولوژیکی .24
٥-١-٢-٢ دیدگاه تکاملی 24
٦-١-٢-٢ نظریه خبرپردازی یا پردازش اطلاعات 25
2-2-2 پژوهش ها انجام شده در زمینه راهبردهای شناختی.27
1-2-2-2 تکرار یا مرور.27
2-2-2-2  بسط یا گسترش معنایی.28
3-2-2-2 سازمان دهی29


6-2-2 پیشینه پژوهش
١-6-٢.تحقیقات انجام شده در ایران
2-6-٢ تحقیقات انجام شده در خارج از کشور


منابع
منابع فارسی    
منابع انگلیسی