فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری یادگیری عنوان این نوشتار است که در آن مبانی نظری و پیشینه تحقیق می پردازیم.

 

 

یادگیری به فرایند ایجاد تغییر نسبتاً پایداردر رفتار یاتوان رفتاری فردکه حاصل تجربه است گفته می شود ونمی توان آن را به حا لتهای موقتی بدن مانندآنچه براثر بیماری، خستگی یا داروها پدید می آید نسبت داد( سیف، ١٣83، به نقل از: کیمبل، ١٩٩١) این تعریف ، تقریبا کاملتر و جامع تر و مورد پذیرش بیشتری است. در این تعریف به چند مفهوم مهم اشاره  شده است که عبارتند از : تغییر نسبتاً پایدار، تغییررفتار و توان رفتاری وتجربه، این مفاهیم به این اشاره دارند که به هرنوع تغییری یادگیری گفته نمی شود. به عنوان مثال تغییرات موقتی همانند داشتن نیروی زیاد بعد از‏مصرف مواد نیروزا، یادگیری محسوب نمی شود چون موقتی است و پایدار نمی ماند و دیگر اینکه تغییر بایستی در رفتار وتوان رفتاری(افکار،نگرشها و رفتار) فرد ایجاد شود و اگرتغییری ایجاد نشود یادگیری صورت نگرفته است. مفهوم مهم دیگر، تجربه است. یعنی اینکه یادگیری بایستی حاصل تجربه باشد و آن تغییری که درفرد ایجاد می شود باید براثرتجربه باشد نه براثربالغ شدن یا پیرشدن و موارد دیگر.

 

 

نمونه پیشینه تحقیق در مورد یادگیری

گلی دیزج،اسفندیار ( ١٣٨٤ ‏) در تحقیقی تحت عنوان (بررسی رابطه بین راهبردهای یادگیری و خلاقیت در بین دانش آموزان دوم دبیرستان شهرستان مینودشت)به نتایج زیر دست پیدا کرد:
 ١ ‏) بین دانش آموزان رشته ها مختلف از نظر میزان استفاده از راهبردهای یادگیری تفاوت معنی داری به دست نیامد. 
‏٢)هم چنین میزان خلاقیت دختران وپسران تفاوت معنی داری مشاهده نگردید. 
 ٣ ‏) بین میزان استفاده ازراهبردهای یادگیری در بین دختران و پسران تفاوت معنی داری مشاهده گردید. 

 

 

 

 

 


فهرست مطالب

1-7-1 تعاریف نظری یادگیری

2-7-1 تعاریف عملیاتی یادگیری

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق یادگیری

1-2 مقدمه .14
٢-٢ یادگیری .15
١-٢-٢ نظریه های یادگیری 17
١-١-٢-٢  دیدگاه کارکردگرایی 17
٢-١-٢-٢ دیدگاه تداعی گرایی 19
٣-١-٢-٢ دیدگاه شناختی 21
٤-١-٢-٢ دیدگاه عصبی _ فیزیولوژیکی .24
٥-١-٢-٢ دیدگاه تکاملی 24
٦-١-٢-٢ نظریه خبرپردازی یا پردازش اطلاعات 25
2-2-2 پژوهش ها انجام شده در زمینه راهبردهای شناختی.27
1-2-2-2 تکرار یا مرور.27
2-2-2-2  بسط یا گسترش معنایی.28
3-2-2-2 سازمان دهی29


6-2-2 پیشینه پژوهش
١-6-٢.تحقیقات انجام شده در ایران
2-6-٢ تحقیقات انجام شده در خارج از کشور


منابع
منابع فارسی    
منابع انگلیسی