این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق مولفه های فراشناخت قابل ویرایش با فرمت ورد doc بصورت جامع و کامل می باشد. در بخش اول (چارچوب) ادبیات نظری مولفه های فراشناخت تشریح می شود و در بخش دوم پیشینه نظری تحقیق مولفه های فراشناخت در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرد.

 

 

 

 


دانش فراشناختي بخشي از دانش ما ازجهان است كه به امور شناختي مربوط مي شود . به عبارت ديگر دانش فراشناختي، دانش درباره شناخت به طوركل وهمچنين آگاهي و دانش درباره شناخت خود شخص به طور خاص مي باشد اين دانش و باورهاي ما ازطريق تجربه درحافظه درازمدت ذخيره واندوخته مي گردند. دانش فراشناختي به حیطه هاي خاصي نظير سياست يا فوتبال يا الكترونيك ارتباطي ندارد بلكه به ذهن و عمل آن مرتبط است(عباباف،1384). فلاول(1988) به نقل ازکارشکی(1381) معتقد است، فراشناخت متشکل دوطبقه يعني دانش فراشناختی  و تجربه فراشناختی  است. پاریس ، کراس و لیپسون (1984) دانش فراشناختی را به سه طبقه دانش خبری ، فرایندی  و شرطی  تقسیم می کند.

 

 

 

 

پاریس و وینوگراد (1988) به نقل از کارشکی(1381)  براین باورندکه فراشناخت دارای دو مؤلفه دانش و کنترل خود   و دانش وکنترل فرایند   است. با نگاهی به نظرات ارئه شده متوجه می شویم که اکثر دیدگاه ها به نقش دانش فراشناختی و تجربه فراشناختی در کنترل فرایندهای شناختی اشاره دارند. اسکرا و مشمن (1995 ) به نقل از کارشکی(1381) معتقدند دانش فراشناختی به آنچه فرد درباره خود یا درباره شناخت به طور کلی می داند مربوط می شود. فلاول و همکاران (1993) نیز معتقدند دانش فراشناختی به دانش ها نسبت به ذهن و عملکرد آن مربوط می شود. دانش فراشناختی مشتمل بر دانش فرد درباره خود ، درباره تکلیف و درباره راهبرد می شود . دانش فراشناختی وقتی به دست می آید که فرد از توانایی های شناختی خود ونیز ناتوانایی های شناختی خود آگاه شود. برای مثال فردی که از ضعف حافظه خود آگاه است، رئوس کارهای روزانه ای که باید انجام دهد را یادداشت می کند تا در موقع مناسب به آنها بپردازد. این آگاهی فرد از ضعف حافظه خود ، نوعی دانش فراشناختی است که به او اخطار می دهد تا اقدام مناسبی برای جبران نا توانی خود انجام دهد. با فردی که با یک تکلیف مشکل یا ویژه برخورد می کند راهبر د و تلاش مناسب تکلیف از خود بروز می دهد. 

 

 

 

 

 

 


فهرست مطالب
1-7-1 تعاریف نظری فراشناخت
2-7-1 تعاریف عملیاتی فراشناخت

فصل دوم : ادبیات پژوهش

3-2-2 فراشناخت.30
1-3-2-2 تمايز شناخت وفراشناخت 36                                                                    
2-3-2-2 مولفه هاي فراشناختي.38
3-3-2-2 برنامه ريزي 39
4-3-2-2 كنترل ونظارت.40
5-3-2-2 نظم دهي40
6-3-2-2 رشد فراشناخت.41
7-3-2-2 فنون آموزش راهبردهاي شناختي وفراشناختي.44
8-3-2-2 الگوهای آموزش راهبردهای فراشناختی.47


6-2-2 پیشینه پژوهش.
١-6-٢.تحقیقات انجام شده در ایران
2-6-٢ تحقیقات انجام شده در خارج از کشور.


منابع
منابع فارسی    
منابع انگلیسی