این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلالات روانی کودکان قابل ویرایش با فرمت ورد doc بصورت جامع و کامل می باشد. در بخش اول (چارچوب) ادبیات نظری اختلالات روانی کودکان تشریح می شود و در بخش دوم پیشینه نظری تحقیق اختلالات روانی کودکان در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرد.

 

 

در این پژوهش سعی شده که مباحث براساس میزان جرم زایی انواع اختلالات روانی در افراد طبقه بندی شوند؛ بدین جهت ابتدا انواع اختلالات شخصیتی که عمومآ تآثیر مستقیم در ارتکاب جرم دارند در گفتار اول مورد بررسی قرار می گیرند و سپس در گفتار دوم براساس طبقه بندی انجمن روانپزشکان آمریکا (DSM-IV-TR)، ابتدا اختلالات روانی دوران کودکی و سپس سایر اختلالات روانی مورد بحث قرار می گیرد و در نهایت در گفتار سوم سایر حالاتی که ممکن است در جرم زایی مؤثر واقع شوند بیان می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
چکیده:    6
تعریف نظری اختلالات روانی
تعاریف عملیاتی اختلالات روانی
فصل دوم: چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اختلالات روانی
فصل دوم : اختلالات روانی23
مبحث اول : انواع اختلالات روانی23
گفتار اول : اختلالات شخصیت23
بند اول : اختلالات خوشه A26 
بند دوم : اختلالات خوشه B29
بند سوم : اختلالات خوشه C34
گفتار دوم : سایر اختلالات روانی37
بند اول : اختلالات دوران شیرخواری و کودکی
بند دوم : اختلالات شناختی
بند سوم : اختلالات روانی ناشی از یک اختلال طبی
بند چهارم : اختلالات روانی ناشی از مواد
بند پنجم : اختلال اسکیزوفرنی و سایر اختلالات سایکوتیک
بند ششم : اختلالات خلقی
بند هفتم : اختلالات اضطرابی
بند هشتم : اختلالات شبه جسمی
بند نهم : اختلالات ساختگی
بند دهم : اختلالات تجزیه ای
بند یازدهم : اختلالات جنسی
بند دوازدهم : اختلالات غذا خوردن
بند سیزدهم : اختلالات خواب
بند چهاردهم: اختلالات کنترل تکانه
بند پانزدهم : اختلالات انطباق یا سازگاری
گفتار سوم : سایر حالات روانی 
بند اول : عملکرد هوش مرزی
بند دوم : رفتار ضداجتماعی کودکی یا نوجوانی


منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی