این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های برنامه درسی قابل ویرایش با فرمت ورد doc بصورت جامع و کامل می باشد. در بخش اول (چارچوب) ادبیات نظری نظریه های برنامه درسی تشریح می شود و در بخش دوم پیشینه نظری تحقیق نظریه های برنامه درسی در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرد.

 

 


برنامه درسي طبقه متمول بر خلاقيت و تفكر مستقل تأكيد دارد و برنامه درسي متعلق به طبقه نخبگان مبتني بر اين مفروضه است كه دانش‌آ‌موزان به مهارت‌هاي «تحليلي و مقايسه‌اي» لازم جهت ارائه برهان‌ها و راه حلهاي منطقي نيازمندند. آنيون معتقد است که در برنامه درسي ويژه طبقه متوسط، پاسخ صحيح به سؤالات و یافتن پاسخ درست مورد تأكيد قرار مي‌گيرد. تكاليف كلاسي، خلاقيت و بيان احساسات را ترغيب نمي‌نمايند و مانع بروز تفكر انتقادي از سوي دانش‌آموزان مي‌شوند. اين نوع برنامه درسي افراد را براي مشاغل اداري، فني، فروش و امثال آنها آماده مي‌سازد. اما در برنامه درسي ويژه طبقه مرفه، بر خلاقيت، بيان احساسات و مهارت‌هاي مذاكره تأكيد مي‌گردد. دانش‌آموزان فرصت پيدا مي‌كنند تا سرمايه‌هاي نمادين مانند ادبيات، هنر، ايده‌هاي علمي، ... را كسب كنند. اين نوع برنامه درسي منجر به تربيت افراد براي مشاغل هنري، حقوقي ،علمي، ... مي‌شود. از سوي ديگر، برنامه درسي ويژه نخبگان افراد را قادر مي‌سازد تا قوانين را در ذهن خود نهادينه نموده، در صورت لزوم با انسجام بخشيدن به آن‌ها، به طور مقتضي، آن‌ها را در حل مسائل مورد استفاده قرار دهند .

 

 

 


نظریه‌های برنامه درسی برای پیشرفت درسی

الف) كاركردگرايي :

بر اساس اين رويكرد، كه تمركز اصلي آن بر شیوه مشاركت مدارس در اجراي نظم اجتماعي است، مدارس باید دانش‌ها، مهارت‌ها، ارزش‌ها و ايده‌هايي را در اختيار دانش‌آموزان قرار دهند كه جامعه به آن‌ها نياز داشته، بدين طريق مي‌توانند خود را با نظام موجود در جامعه تطبيق دهند. پيروان اين رويكرد، نگاهي مثبت به پیشرفت درسي داشته، خاطر نشان مي‌سازند كه اين برنامه، مكانيسمي مؤثر براي آموزش هنجارهاي اساسي به دانش‌آموزان است (سعيدي رضواني و كياني نژاد، 1379). اين گروه معتقدند كه برنامه درسي ، دانش‌آموزان را با ارزش‌ها و هنجارهاي لازم جهت انتقال و پيوستن به دنياي بزرگسالان آشنا مي‌سازد. در اين ديدگاه بر نقش برنامه درسي پنهان در جامعه‌پذيري (نظم، كنترل، اطاعت و همنوايي) تأكيد مي‌شود (هندری و ولش ، 1981).

 

 


 بدین ترتيب، مدارس شاگردان را با عنايت به نيازهاي شغلي و نهادهاي سياسي براي شركت فعال در جامعه آماده مي‌سازند. در اين فرايند، عملكرد برنامه درسي پل اجتماعي میان مدرسه و جامعه تلقي مي‌گردد. شاگردان هنجارهاي استقلال، موفقيت، متعارف بودن، ویژگی‌های مشابه با ديگران داشتن و متمايز از ديگران بودن را از طريق برنامه درسي پنهان كسب كرده خود را براي اجراي هنجارهاي ياد گرفته شده در زندگي بزرگسالي آماده می‌کنند. اين نظريه نقش برنامه درسي پنهان را به منزله يك پل اجتماعي برجسته نشان داده و اهميت آن را در شكل دهي هنجارهاي رفتاري تحليل مين‌مايد (قورچيان، 1374). 
هم‌چنين طرفداران اين رويكرد معتقدند که مدرسه بايد طوري به دانش‌آموزان آموزش دهد كه با از خود گذشتگي و خيرخواهي به كمك ديگران و حل مشكلات آنان بپردازند. اگر مدرسه‌اي نتواند چنين احساس و ادراكي را در دانش‌آموزان ايجاد كند، كار آن مدرسه و در نتيجه تعليم و تربيتِ آن بي فايده است. احساس عضويت و تعلق به جامعه و كوشش و تلاش براي اصلاح آن، از اركان اهداف آموزش و پرورش است. مدرسه بايد طوري آموزش دهد كه ارزش‌هاي مورد احترام جامعه به دانش‌آموزان شناسانده شوند و آن چنان آن‌ها را تمرين دهد كه نسبت به اين ارزش‌ها، با احترام خاص برخورد كنند و براي آن‌ها قداست قائل شوند (دوانلو، 1387).

 

 

 

 

 

 

 


فهرست مطالب
تعریف نظری و عملیاتی
فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش برنامه درسی
2-3- پيشرفت درسي
2-3-1- نظريه هاي برنامه درسي  براي پيشرفت درسی
2-3-2- عوامل موثر در پيشرفت تحصيلي
2-43- پيشينه پژوهش 
2-5- جمع بندي فصل دوم 
2-6- مدل مفهومي پژوهش    


منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی